« oikeanlainen » traduction en anglais

FI

« oikeanlainen » en anglais

EN
FI

oikeanlainen {adjectif}

volume_up
oikeanlainen

Exemples d'usage pour « oikeanlainen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishVoimme säilyttää kilpailuedun vain, jos työvoimallamme on oikeanlainen koulutus.
We can only maintain a competitive edge if our workforce has the right training.
FinnishSikäli mietinnössä on löydetty oikeanlainen lähtökohta.
That is the decisive factor and in this respect the proper start has been made.
FinnishTony Blairin käynti täällä päivää ennen Hampton Courtin kokousta oli oikeanlainen viesti.
Tony Blair being here the day before Hampton Court sent the right message.
FinnishMitään taikasauvaa ei ole, mutta meidän täytyy tehdä sääntelyjärjestelmästä oikeanlainen.
There is no magic wand but we absolutely must get the future regulatory framework right.
FinnishJulkisten menojen valvonta ja järkiperäistäminen ovat oikeanlainen tavoite.
Controlling and streamlining public spending are worthy objectives.
FinnishHistoria on johdonmukaisesti osoittanut, että kiusaajan vastustaminen on oikeanlainen lähestymistapa.
History has consistently shown that the correct approach is to stand up to a bully.
FinnishNäiden potilaiden auttaminen tarkoittaa myös sitä, että tehdään oikeanlainen diagnoosi.
Helping these patients also means getting the diagnosis right.
FinnishTämä on esittelijän, jäsen Ashworthin, viesti, ja se on hyvä ja oikeanlainen viesti.
That is the message conveyed by the rapporteur, Mr Ashworth, and it is a good message and the right one.
FinnishNyt ei ole mielestäni oikea hetki, eikä myöskään komission ehdotus ole oikeanlainen.
I do not feel that this is the right time for it, nor is it the right time for the Commission's proposal.
FinnishOikea tapa on siis oikeanlainen rinnakkaispoltto, joka tapahtuu tiukkojen vaatimusten mukaisesti.
Proper co-incineration in accordance with strict standards is therefore the right way forward.
FinnishSanon teille: suunnitelkaamme oikeanlainen uudistus ja toteuttakaamme se...
FinnishTukea tarvitaan, ja on saatava aikaan oikeanlainen suhde, joka auttaa meitä tavoitteiden saavuttamisessa.
Help must be provided and we must produce a report which helps us to achieve our objectives.
FinnishPoliittisesti komission tiedonanto saattaa olla oikeanlainen, mutta ehdotetut toimenpiteet eivät ole.
In political terms, the Commission communication may be right, but the measures proposed are not.
FinnishOnko Yhdistyneen kuningaskunnan edustus komissiossa oikeanlainen?
Is the UK being correctly represented at the Commission?
FinnishTämän lisäksi ehdotus koulumaidon yhtenäisen tukitason käyttöönottamisesta on epäilemättä oikeanlainen.
Aside from that, the proposal to introduce a single rate of aid for school milk is no doubt right.
FinnishIhmisoikeuksien, demokratian ja kansalaisten turvallisuuden välillä on säilytettävä oikeanlainen tasapaino.
The right balance must be maintained between human rights, democracy and the safety of citizen.
FinnishTämä on tietenkin totta, mutta talousarvion on oltava oikeanlainen.
FinnishSe on välttämätön, jotta voidaan turvata GMO-tuotteiden turvallinen ja oikeanlainen käyttö Euroopan unionissa.
It is essential to ensure the safe and proper use of GMO products within the European Union.
FinnishEhdotus neuvoston päätökseksi on oikeanlainen, mutta mielestäni varovainen ja sisällöltään vajavainen.
The Council' s proposal for a decision is correct but is, in my view, timid and does not go far enough.
FinnishKyseisessä asiassa on löydettävä oikeanlainen tasapaino.
In this matter we need to find the right sort of balance.