« oikeudellinen » traduction en anglais

FI

« oikeudellinen » en anglais

FI

oikeudellinen {adjectif}

volume_up
oikeudellinen
Oikeudellinen alue koskettaa jäsenvaltioiden itsemääräämisoikeuden ydintä.
The judicial area touches the heart of the Member States' sovereignty.
Tällainen poliittinen ja oikeudellinen vainoaminen ulottuu jopa asianajajiin.
This political and judicial persecution even extends to lawyers.
Oikeudellinen yhteistyö Euroopan unionissa on erittäin tärkeä asia.
Judicial cooperation in the European Union is a matter of great importance.
oikeudellinen (aussi: laillinen, lainmukainen, juridinen, laki-)
   Patenttilainsäädännössä keksinnölle taataan erityinen oikeudellinen suoja.
   In patent law, an invention is subject to a special form of legal protection.
Tiedämme, että neuvoston oikeudellinen yksikkö on eri mieltä komission kannasta.
As we know, the Council's legal services challenged the opinion of the Commission.
Esimerkkinä voidaan mainita osakkeenomistajan ja edustajan välinen oikeudellinen suhde.
An example is the legal relationship between shareholder and representative.

Exemples d'usage pour « oikeudellinen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMuunlaisille parisuhteille voidaan löytää toisenlainen oikeudellinen nimitys.
Another legally accepted designation can be found for other partnerships.
FinnishTiedän, että alkuperäisen tarkistuksen 138 oikeudellinen muoto ei ollut paras mahdollinen.
I know that the original Amendment 138 did not have the optimal form judicially.
FinnishTämä ei ole oikeudellinen eikä tekninen ongelma, vaan se on poliittinen ongelma.
It is not a legalistic or technical problem, it is a political one.
FinnishHyvät kollegat, tämä oikeudellinen aukkotilanne on nyt jotakuinkin paikattu.
Ladies and gentlemen, this loophole has now been closed to some extent.
FinnishMyös tässä jäsenvaltioiden oikeudellinen yhteistyö on erittäin tärkeää.
Here too cooperation between Member States in the area of justice is vital.
FinnishKuusi vuotta sitten esitetty uusi oikeudellinen näyttö voi kuitenkin osoittaa hänet syyttömäksi.
But new forensic evidence presented six years ago may well establish his innocence.
FinnishSe olisi vähintäänkin kansainvälisesti pätevä oikeudellinen perusta.
There would then at least be an internationally valid legislative basis.
FinnishTällainen patenttien oikeudellinen suoja on jo Yhdysvalloissa ja Japanissa.
This patent legislation has been created in the United States and it has been created in Japan.
FinnishParlamentti osallistuu tähän keskusteluun, ja meidän on turvattava oikeudellinen asemamme siinä.
Parliament will be involved in this discussion and we must secure our rightful place in it.
FinnishMyös jäsenvaltiot velvoitetaan antamaan oikeudellinen suoja suojaustoimenpiteille kopiointia vastaan.
Member States are also required to protect copy protection under the law.
FinnishMutta se, mikä sai minut vakuuttuneeksi, on varaosien oikeudellinen erityisluonne.
This is unusual enough to be emphasized and should rivet our attention. So the position is now very clear.
FinnishMallien oikeudellinen suoja kattaa ainoastaan tuotteiden ulkonäön.
Design protection covers only the outward appearance of products.
FinnishKerroinkin jo, että Yhdysvalloissa ja Japanissa on voimassa tällainen patenttien oikeudellinen suoja.
By the way, I said that this patent protection already exists in the United States and in Japan.
FinnishJos ne tai he noudattavat oman kotimaansa lakeja, niillä on ilman muuta oikeudellinen suoja.
If they act in accordance with the laws of their home country, then they are in any case legally protected.
FinnishKeksintöjen oikeudellinen suoja on luonnollisesti tutkimuksen edellytys!
FinnishPerustamissopimuksen 108 artikla on väärä oikeudellinen perusta.
Article 108 of the Treaty is an erroneous Treaty base.
FinnishViimeiseksi pelkään, että kansallinen oikeudellinen elin ei loppujen lopuksi saa asioihin selvyyttä.
Finally, I fear that a national organ of justice will not finally result in a clarification of the facts.
FinnishTärkein uudistus on uusi työllisyysaloite, johon toivottavasti saadaan oikeudellinen perusta.
The most important innovation is the new employment initiative, which, hopefully, will achieve statutory status.
FinnishEuroopan oikeudellinen verkosto on säilyttänyt merkityksensä myös sen jälkeen, kun Eurojust perustettiin vuonna 2002.
Even after the launch of Eurojust in 2002, the EJN remains relevant.
FinnishEsimerkiksi Yhdistyneessä kuningaskunnassa tässä asetuksessa mainitaan nyt ensimmäisen kerran oikeudellinen lakko-oikeus.
The UK, for example, in this regulation now has the first mention of legally free strikes.