« päätös » traduction en anglais


Peut-être cherchiez-vous paatos
FI

« päätös » en anglais

volume_up
päätös {substantif}

FI päätös
volume_up
{substantif}

1. général

päätös (aussi: loppu)
volume_up
close {substantif}
Päätös sulkea Guantánamo on tietysti ensisijaisesti Yhdysvaltojen vastuulla.
The decision to close Guantánamo is, of course, primarily the responsibility of the United States.
Totean Bohunicen tapauksesta ensinnäkin, että päätös reaktoreiden sulkemisesta perustui turvallisuussyihin.
As regards the Bohunice issue, firstly the decision to close the reactors was based on safety reasons.
Lopuksi haluan onnitella teitä, koska se on hyvä päätös.
To close, I would like to congratulate you.
volume_up
conclusion {substantif}
Tämä on mielestäni erittäin tärkeä päätös tälle tärkeälle keskustelulle.
I think that is a very important conclusion to this important debate.
Ainoa järkevä päätös on luonnollisesti äänestää komission vastuuvapauden myöntämispäätöstä vastaan.
The only logical conclusion is, of course, to vote against giving discharge to the Commission.
Olemme ottaneet valtavan askelen eteenpäin, mutta meidän on vielä tehtävä päätös tekstistä.
An enormous step forward has been taken, but we still must reach a conclusion on the text.
Viidettä puiteohjelmaa koskeva päätös oli neuvoston yksimielinen päätös.
The decision on Framework V was the unanimous decision of the Council.
Tämä oli hyvä päätös Irlannille, se on hyvä päätös Euroopalle.
This was a good decision for Ireland; it is a good decision for Europe.
Ehdotettu puitepäätös on pelkästään direktiiviä täydentävä päätös.
The proposed framework decision is merely a complementary decision to the directive.
volume_up
end {substantif}
Käytettävästä määritelmästä tehdään päätös joulukuun lopussa.
A decision will be taken at the end of December as to which definition can be used.
Se on kuitenkin viime kädessä Irlannin hallituksen päätös.
But, at the end of the day, this is a decision for the Irish Government.
Päätös ei koske omaisuusvakuudellisia arvopapereita.
BBB-/Baa3) beyond the end of 2010, except in the case of asset-backed securities (ABSs).
Parlamentin ilmastonmuutoksia koskeva päätös on selvä merkki kumppaneillemme.
Parliament's resolution on climate change will send out clear signals to our partners.
Komission pitäisi omaksua edellä mainittu Euroopan parlamentin päätös.
The Commission should adopt this resolution by the European Parliament.
Toiseksi: tämä on yleinen päätös, joka koskee kaikkia tämän parlamentin puhemiehiä.
Secondly, this is a general resolution affecting all Presidents of this House.
päätös
volume_up
arbitrageur {substantif}
päätös (aussi: loppu, pääte)
volume_up
ending {substantif}
Teemme kaikkemme varmistaaksemme, että asiaan saadaan onnellinen päätös.
We shall do everything possible to ensure that the case has a happy ending.
Aikooko neuvosto huolehtia siitä, että tutkimus tehdään, ennen kuin päätös tax-free-myynnin lakkauttamisesta tulee voimaan?
Does the Council intend to ensure that the promised impact analysis is carried out before the decision ending tax-free sales enters into force?
päätös (aussi: huomautus, havainto, kommentti, huomio)
volume_up
observation {substantif}

2. Droit

päätös (aussi: tuomio)
volume_up
decree {substantif}
Me emme kuitenkaan voi määrätä kansainvälisellä tasolla noista suhteista, niitä ei voi säätää laeilla, mutta asiasta voidaan tehdä poliittinen päätös.
Nevertheless, at international level, we cannot force countries to maintain good relations with one another, as these cannot be imposed by decree.
Se puolestaan on niin perustavanlaatuinen päätös, että sitä ei voi tehdä perusteella "EU per asetus", vaan ainoastaan perussopimuksella säädetyn valmistelukuntamenettelyn mukaisesti.
That, in turn, is such a fundamental decision that it must not be taken on the basis of 'Europe by decree' but only in accordance with the convention method laid down by the Treaty.

Exemples d'usage pour « päätös » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishMyös se vaara on olemassa, että päätös yhdistettäisiin tiettyyn kansallisuuteen.
There was also a danger that a judgment would be identified with a nationality.
FinnishMielestäni meidän on pyrittävä siihen, se on yhdessä tekemämme myönteinen päätös.
I think that we should pursue this; it is a positive choice we have made together.
FinnishTilintarkastustuomioistuimen päätös vahvisti edelleen OLAFia ja sen merkitystä.
OLAF and its significance have been enhanced as a result of the ECJ judgment.
FinnishKun ottaa huomioon siviiliväestön laajat karkotukset, päätös on aivan liian heikko.
Given the massive expulsion of the civil population, it is far too weak a measure.
FinnishMikä on johtanut työttömyyteen ellei poliittinen päätös suosia vapaakauppaa?
What has led to unemployment if not the political choice in favour of free trade?
FinnishKun päätös Brysselissä on tehty, kukaan paikallispoliitikko ei voi sitä enää muuttaa.
Local politicians cannot do that, once legislation has been passed in Brussels.
FinnishMeidän pitäisi kenties myös tehdä heti päätös sellaisesta tulevasta uudistuksesta.
Perhaps we should go ahead and adopt that now as one of our future reforms.
FinnishKyseisenä vuonna sovitusta mukautuksesta huolimatta asiasta tehtiin poliittinen päätös.
In spite of the adjustment agreed in that year, a political agreement was reached.
FinnishEhdotusten täytäntöönpanosta on tehtävä yhteinen päätös AKT-valtioiden kanssa.
The application of these proposals will require joint decisions with the ACP countries.
FinnishTuomiossa kumotaan päätös monien voimassa olevien sopimusten ja maksujen osalta.
The ruling has exempted a whole range of existing contracts and payments from suspension.
FinnishKoska päätös kuitenkin oli yksimielinen, sillä oli enemmän painoarvoa, kuten tiedätte.
Given that it was, there was no other option, as she must certainly be aware.
FinnishKun päätös on yksimielinen, neuvoston kanta menee komission kannan edelle.
In such cases, the Council's position takes precedence over the Commission's.
FinnishEuroopan parlamentin enemmistön päätös muutama viikko sitten oli toisenlainen.
The choice made by the majority of this Parliament a few weeks ago was a different one.
FinnishSaanen sanoa teille, neuvoston puheenjohtaja, että mielestäni tämä on hyvin viisas päätös.
May I say, Mr President-in-Office, that I consider this to be a very wise move.
FinnishNeuvoston on tärkeää ryhtyä toimiin ja tehdä päätös kahden valtion ratkaisusta.
It is essential that the Council take action in order to decide on the two-state solution.
FinnishTämän tilanteen taustalla ei ole mitään haamuja, vaan puhemieskonferenssin päätös.
This situation has been brought about not by ghosts, but by the Conference of Presidents.
FinnishTämä Strasbourgin tuomarien päätös vaikuttaa miljooniin ihmisiin Euroopassa.
Millions of people in Europe are affected by this judgment by the judges in Strasbourg.
FinnishEU:n on siksi tehtävä päätös, ovatko taloudelliset edut vai ihmiset etusijalla.
The EU must make up its mind, therefore, whether to put economic interests or people first.
FinnishHaluaisin korostaa myös tarvetta varmistaa, että päätös käsitellään nopeasti.
I would also like to emphasise the need to ensure that its adoption is processed rapidly.
FinnishMyös monissa kansainvälisissä kokouksissa Kalanke-päätös on ollut yhtenä aiheena.
The Kalanke ruling was also discussed at many international meetings.