FI pelottava
volume_up
{adjectif}

pelottava (aussi: vaikuttava, mahtava, valtava)
Tiedämme, että ongelma on pelottava eikä koske ainoastaan tätä asiakokonaisuutta.
It is a formidable problem, not just in this connection, as well we know.
Iraq is a formidable enemy.
Irakin armeija on vain varjo entisestään ja pelottava vain Yhdysvaltain presidentin harhakuvitelmissa.
The Iraqi army is merely a shadow of its former self, and is formidable only in the hallucinations of the American President.
pelottava (aussi: kauhea, karmiva)
Vaihtoehto, epäonnistuminen, olisi pelottava tulevaisuudennäkymä.
The alternative, if it fails, would, of course, be a frightening prospect.
21. kesäkuuta annettu Benelux-julistus on pelottava esimerkki tästä prosessista.
The Benelux Declaration of 21 June is a frightening example of this process.
Ajatus suljetusta puolustusytimestä on kummallinen, hämmentävä ja jopa pelottava.
The notion of a closed defence core is strange, puzzling and even frightening.
pelottava (aussi: vaikuttava, mahtava)
pelottava (aussi: hirvittävä, hirveä, kauhea, kaamea)
volume_up
awful {adj.}
pelottava (aussi: musertava, arveluttava, huolestuttava)
Tästä huolimatta Euroopan unionilla on edessään pelottava haaste.
This notwithstanding, the European Union faces a daunting challenge.
Internet on pelottava haaste, ja potilaille tarkoitettuja tietoja sisältävien verkkosivustojen valvonta on elintärkeää - mutta me kaikki ymmärrämme, että se on myös vaikeaa.
The Internet is a daunting task, and controlling websites containing information for patients is vital - but we all understand that it is also difficult.
pelottava (aussi: kammottava, kamala, pelätty)
pelottava (aussi: outo, aavemainen)
volume_up
eerie {adj.}
pelottava (aussi: pahaenteinen)
volume_up
eery {adj.}
pelottava
pelottava (aussi: kielteinen, luontaantyöntävä)
Lopulta Kiina kilpailee suoraan Yhdysvaltojen kanssa yhä vähäisemmistä öljytoimituksista, mikä on pelottava ajatus, ja kuten tiedämme, fossiiliset polttoaineet loppuvat hyvin pian.
Eventually they will be competing directly with the US for ever-diminishing supplies, which is a forbidding thought and, as we know, fossil fuels are running out very quickly.
pelottava (aussi: vaikea, kiperä)
volume_up
hairy {adj.} [fam.]
pelottava (aussi: uhkaava)
pelottava (aussi: kammottava)
volume_up
scary {adj.} [fam.]
Miljoonille eurooppalaisille tulvat ovat tosiasia, ja pelottava sellainen.
To millions of people in Europe, floods are a reality, and a scary one at that.
Se on hyvä ja mielenkiintoinen elokuva, melko pelottava, emmekä suinkaan pyri näillä toimillamme samaan.
It is a good and interesting film, quite scary, and this is not what we are trying do with this.
   Arvoisa komission jäsen, EU:lla on pelottava polkumyyntihistoria.
   Commissioner, EU history where anti-dumping is concerned is scary.
pelottava (aussi: jännittävä)

Exemples d'usage pour « pelottava » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen ja arvoisat kollegat, tilanne on pelottava.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, it is enough to give you nightmares.
Finnish19:27 CA: Se on samalla uskomaton lääketieteellinen tekniikka, mutta myös pelottava...
19:27 CA: It's simultaneously an incredible medical technique, but also a terrifying ...
FinnishOn ehkä hieman liian pelottava ajatus, että haluaisimme viedä siltä oikeuden aloitteisiin.
It is perhaps a little too fearful that we want to take away its right of initiative.
FinnishTämä ilmiö Euroopassa on pelottava, ja pyydän kannanottoanne myös siihen.
This is a dreadful phenomenon in Europe, and I would ask you to clarify your position on this too.
FinnishVastaus näihin kysymyksiin on pelottava tyhjiö, horror vacui .
The answer to these questions is a resounding silence.
FinnishNizzan tulos on valitettavasti pelottava.
The outcome of the Nice Summit puts people off, unfortunately.
FinnishMeidän kannattaa muistaa, että erittäin pelottava tilanne on silloin, kun OLAF tutkii perusteetonta ilmiantoa.
We should remember that it would be a very alarming situation if OLAF were to investigate an unfounded report.
FinnishNigeria on valitettavasti pelottava esimerkki.
Finnish(SL) Meksikonlahden katastrofi on pelottava.
(SL) The disaster in the Gulf of Mexico is terrifying.
FinnishYmmärrätte hyvin, että jos jokin äänestys, joka on jo toimitettu, toimitettaisiin uudelleen, se olisi pelottava ennakkotapaus.
I am sure that you understand that to hold a vote that has already been held would set a dangerous precedent.
FinnishTämä ei kuitenkaan valitettavasti ole viimeinen kerta, koska Saksan Punaiselta Ristiltä äskettäin saatu tiedonanto on pelottava.
Unfortunately this will not be the last time, because the report which came recently from the German Red Cross is horrifying.
FinnishOlen kuitenkin kiitollinen teille siitä, että te olette ehdokkaana omassa maassanne, koska kotimaassani teistä olisi tullut pelottava vastaehdokas.
I am grateful that you are a candidate in your own country, because in mine you would have been unbeatable.
FinnishSe oli tavallaan pelottava tarina.
FinnishTavoitteena pitää olla, että euron suojaamiseksi käyttöön otetuilla toimilla on oltava yhtä pelottava vaikutus kaikissa jäsenvaltioissa.
The objective must be that the measures introduced to protect the euro will act as an equally strong deterrent in all the Member States.
FinnishArvoisa puhemies, arvoisa komission jäsen, hyvät parlamentin jäsenet, tätä ehdotusta tukeva komission tutkimus on sekä pelottava että kannustava.
Mr President, Commissioner, ladies and gentlemen, the Commission's study, which supports this proposal, is both terrifying and encouraging.
FinnishKipua pidetään oireena, mutta joissakin tapauksissa hermostomme kehittää takaisinkytkentöjä, jolloin itse kivusta tulee pelottava tauti.
We think of pain as a symptom, but there are cases where the nervous system develops feedback loops and pain becomes a terrifying disease in itself.
FinnishSe voi muuttaa asian, joka saattoi olla pelottava, joksikin, joka kutsuu katsomaan, ja tarkastelemaan pidempään, ja ehkä jopa ymmärtämään.
It can transform the thing that might have made people fearful into something that invites them to look, and look a little longer, and maybe even understand.
FinnishOn kuitenkin otettava huomioon, että nykyinen maailmantilanne on pelottava ja että terrorismin ehkäiseminen ja torjunta ovat yhä tärkeämpiä arvoja ja tavoitteita.
Yet we cannot ignore that the world is a terrifying place in which the prevention and fight against terrorism is an increasingly important value and objective.
FinnishJotta tämä todellakin pelottava ajautuminen federalistiseen Eurooppaan voitaisiin estää, vanhaan federalismiin turvautuminen uutta federalismia vastaan ei taatusti ole oikea keino.
If we are to halt this dangerous trend, calling on the old federalism to combat the new federalism is certainly not the right way to go about it.
FinnishEnsinnäkin tästä päivästä vuoden 1998 loppuun saakka on mielessä pelottava kysymys, joka koskee 1. tammikuuta 1999 yhdenmukaistettavien lyhyiden korkojen lähentymistä.
Firstly, an important question must be asked between now and the end of 1998 relating to the convergence of the short-term interest rates which will be unified on 1 January 1999.