« pidättää » traduction en anglais

FI

« pidättää » en anglais

FI pidättää
volume_up
[pidätän|pidättänyt] {verbe}

1. général

Poliittisia näkemyksiään julki tuovat ihmiset on tapana pidättää.
The current trend is to arrest people for expressing political views.
Venäjällä on tavanomainen käytäntö pidättää rauhanomaisia mielenosoittajia ja simputtaa varusmiehiä.
In Russia, it is common practice to arrest peaceful protestors and bully conscripts.
Ymmärsin, ettei meitä voitaisi pidättää tällaisissa oloissa.
I understood that we could not be arrested in such circumstances.
He eivät ole terroristeja, ja on väärin pidättää heidät.
They are not terrorists and it is wrong to detain them.
Yksi sellainen periaate on, että ketään ei saisi pidättää ilman rikossyytettä.
One such is the principle that no one should be detained without being accused of an offence.
Hallitukselle uhkana pidettäviä henkilöitä vastaan ei saa enää nostaa syytteitä eikä heitä saa pidättää.
The practises of charging and detaining any persons viewed as a threat to the Government must end.
pidättää (aussi: pysyä, odottaa, estää, halata)
Toivon, ettei Euroopan tarvitse pidättää enää hengitystään pitkään.
I hope that Europe will no longer need to hold its breath.
Meillä ei ole varaa pidättää tai kerätä maksuja tuottajilta, sillä Bulgarian maitoalaa uudistetaan parhaillaan.
We can ill afford either to hold back or collect payment from producers as the Bulgarian sector is in the process of being modernised.
Ensin hengitetään puhdasta happea, hapetetaan keho, poistetaan CO2, ja voi pidättää henkeä paljon pidempään.
So, basically you breath pure O2 first, oxygenating your body, flushing out CO2, and you are able to hold much longer.
Emme ole samaa mieltä siitä, että neuvosto pidättää itsellään järjestelmän täytäntöönpanoa koskevat valtuudet.
We do not agree that the Council should reserve for itself the powers of implementation of the system.
Juuri siksi minusta on varsin sopivaa, että unioni pidättää itselleen oikeuden ryhtyä tarvittaessa asianmukaisiin toimiin.
It is precisely for this reason that I believe the Union should reserve its right to act accordingly if necessary.
Microsoft pidättää oikeuden tarkistaa sisällön tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen tarkistamiseksi.
Microsoft reserves the right to review content for the purpose of enforcing this agreement.
Maaliskuun lopussa KGB ja Valko-Venäjän poliisi suorittivat sen toimitiloihin ratsian ja pidättivät Belsatin paikalliset toimittajat.
At the end of March KGB and police in Belarus carried out a raid to apprehend Belsat's local reporters.
On ratkaisevan tärkeää pidättää kiihkoilijat ja jatkaa rauhanprosessia vastustavien terroristiryhmien vastaista taistelua, kuten ministeri sanoi.
It is crucial to apprehend extremists and continue fighting those terrorist groups opposed to the peace process, as the Minister said.
Oppositiopuolueiden aktiivisia jäseniä pidätetään.
Active party members of the opposition are being apprehended.
pidättää
volume_up
to bust [bust|bust] {v} [Amer.] [fam.]
pidättää (aussi: vähentää)
Joostin työnantaja pidättää kuukausipalkasta ennakonpidätyksen ja sosiaaliturvamaksut ja maksaa nämä edelleen Yhdistyneen kuningaskunnan viranomaisille.
His employer deducts taxes and social security from his monthly pay checks and pays contributions for him to the UK authorities.
Kyseessä on jäsenvaltioiden esittämä pyyntö, jonka mukaan sitä osuutta, jonka ne voivat pidättää itselleen hallinnointi- tai keräämiskustannuksina korotetaan 10 prosentista 25 prosenttiin.
It is the request made by Member States to deduct administrative costs for collecting this tax, which may go from 10% to 25%.

2. Chimie

pidättää (aussi: adsorboida)

Exemples d'usage pour « pidättää » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishNeljänneksi, 5 % palkkiosta täytyy pidättää tupakka-alan tutkimusrahastoon.
Fourthly, 5 % of the premium must go the Tobacco Research and Information Fund.
FinnishTiettyjä sotarikollisia olisi nimittäin kyllä voitu pidättää, mutta niin ei tehty.
We could have arrested certain war criminals perfectly easily, but we did not do so.
FinnishYksi sellainen periaate on, että ketään ei saisi pidättää ilman rikossyytettä.
One such is the principle that no one should be detained without being accused of an offence.
FinnishTilannetta mutkistaa hallituksen päätös pidättää lisäeläkkeitä koskevat maksut.
The situation is complicated by the Government's decision to retain payments to the second pension tier.
FinnishKomissio tahtoisi pidättää itsellään oikeuden tutkia asiaa vielä kerran.
The Commission reserves the right to re-examine this matter.
FinnishVoin todeta, että puheenjohtajavaltio Tanska pidättää itsellään oikeuden käyttää tätä mahdollisuutta.
I can state that the Danish Presidency reserves the right to make use of this possibility.
FinnishMicrosoft pidättää oikeuden tarkistaa sisällön tämän sopimuksen ehtojen noudattamisen tarkistamiseksi.
Microsoft reserves the right to review content for the purpose of enforcing this agreement.
FinnishYmmärsin, ettei meitä voitaisi pidättää tällaisissa oloissa.
I understood that we could not be arrested in such circumstances.
FinnishJos parlamentti pidättää parlamentaarisen koskemattomuuden, hänet asetetaan syytteeseen.
FinnishKannatan esittelijän suositusta pidättää Ágnes Hankissin koskemattomuus kyseessä olevassa tapauksessa.
I support the rapporteur's recommendation to waive Mrs Hankiss's immunity in the case in question.
FinnishTämän kaiken perusteella poliitikot eivät voi pidättää itselleen oikeutta siirtää ylijäämää omaan pussiinsa.
We will be referring on other occasions to the many other questions contained in this report.
FinnishHallitukselle uhkana pidettäviä henkilöitä vastaan ei saa enää nostaa syytteitä eikä heitä saa pidättää.
The practises of charging and detaining any persons viewed as a threat to the Government must end.
FinnishVuonna 1933 isäni työskenteli juristina ja puolusti Secours rouge -järjestöä ja hänet oli määrä pidättää.
In 1933, my father was a lawyer; he defended the Red Assistance and he should have been arrested.
FinnishTehtävänämme on kitkeä juuri tämä epäselvyys, jonka vuoksi emme voi pidättää syyllisiä.
What we have the task of combating is this indecipherability, which prevents us from arresting those who are guilty.
FinnishPitäisikö meidän siis siinä tapauksessa pidättää hänen koskemattomuutensa?
FinnishSe pidättää toimittajia, asianajajia, työläisiä, virkamiehiä ja opposition jäseniä joutavin syytöksin.
It is arresting journalists, lawyers, workers, officials and members of the opposition on trivial charges.
FinnishSiksi tuen täysin tätä mietintöä, jossa torjutaan pyynnöt pidättää Tamás Deutschin koskemattomuus.
For this reason, I fully support this report, which rejects the request to waive the immunity of Tamás Deutsch.
Finnish(NL) Jos Turkki olisi Euroopan unionin jäsenvaltio, niin olisi monta hyvää syytä pidättää sen jäsenyys.
. (NL) If Turkey was an EU Member State there would be a whole host of reasons for suspending its membership.
FinnishMicrosoft pidättää itsellään oikeuden harkintansa mukaan estää osallistuminen tai päättää palveluiden käyttö.
Microsoft reserves the right, at its sole discretion, to ban participants or terminate access to services.
FinnishParlamentti pidättää kaikissa tapauksissa oikeuden pyytää komissiota laatimaan uuden ehdotuksen.
It is understood that Parliament reserves the right, in all cases, to request that the Commission submit a new proposal.