« pienentää » traduction en anglais

FI

« pienentää » en anglais

FI pienentää
volume_up
[pienennän|pienentänyt] {verbe}

Oletusarvo on 25 näyttöruutukuvaa, mutta voit pienentää tai suurentaa arvoa.
While the default is 25 screens, you can increase or decrease the number of screen shots.
Voit myös suurentaa tai pienentää zoomausprosenttia näppäimistön avulla 10 prosenttia kerrallaan.
From the keyboard you can increase or decrease the zoom value in 10% increments.
Kuvakkeen nuolilla voit suurentaa tai pienentää aikaviivettä.
Use the arrows on the icon to increase or decrease the time delay.
Tätä ongelmaa voidaan pienentää, kun energiatuotannolla saadaan lisää työpaikkoja.
This problem will diminish if new jobs are created from the production of energy.
Tätä merkitystä emme voi pienentää emmekä rajoittaa.
We cannot diminish that significance or set limits on it.
Se on myös paras tapa pienentää kansalaistemme riskiä joutua ydinonnettomuuden aiheuttaman säteilyn uhriksi.
It will also diminish the chances of our nations being contaminated by radiation due to a nuclear disaster.
Maalämmön käytöllä voidaan pienentää uusien toimitilojen energiakustannuksia.
The use of geothermal energy can reduce the energy costs of the new premises.
Teknologiset edistysaskeleet lisäävät entisestään tarvetta pienentää kalastuslaivastoja.
Technological progress entails a still greater need to reduce fishing fleets.
Voit pienentää kielipalkin kuvakkeeksi tehtäväpalkkiin napsauttamalla Pienennä-painiketta.
Click Minimize to reduce the Language bar to an icon on the taskbar.
pienentää (aussi: loitontaa)

Exemples d'usage pour « pienentää » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishZoomaus suurentaa tai pienentää kaikkia sivun objekteja, niin tekstiä kuin kuvia.
Zoom enlarges or reduces everything on the page, including text and images.
FinnishJos ruutu ei mahdu haluamaasi paikkaan, voit suurentaa tai pienentää sitä.
If a tile isn't fitting in the spot you want, you can make it larger or smaller.
FinnishJos haluat pienentää kovien ja pehmeiden äänien välistä eroa, valitse Keskitason ero.
For a smaller difference between loud and soft sounds, click Medium difference.
FinnishAliaksen poistaminen pienentää kokonaismäärää muttei vuosittaista määrää.
Deleting an alias removes it from the overall count, but not the yearly limit.
FinnishJoitakin ikkunoita, kuten avoimia valintaikkunoita, ei voi pienentää ravistamalla.
Some windows, such as open dialog boxes, cannot be minimized using Shake.
Finnishuseilla eri tavoilla, mikä pienentää virheellisten rahapoliittisten
information and takes into account various interpretations of this information,
FinnishJos haluat ikkunan pois näkyvistä sulkematta sitä, voit pienentää sen.
If you want to get a window out of the way temporarily without closing it, minimize it.
FinnishHeti kun kansainvälinen talouskriisi pienentää Euroopan vientiä, lama alkaa jälleen.
As soon as an international economic crisis hits European exports, we are back in a recession.
FinnishTällä ehdotuksella tätä osuutta voitaisiin pienentää merkittävästi.
With this proposal we would see a substantial reduction in that fraction of emissions.
FinnishNapsauttamalla tätä painiketta voit pienentää ohjelman siksi aikaa, kun teet jotain muuta.
To hide a program while you work on something else, you click this button to minimize it.
FinnishTämä lähestymistapa tietenkin pienentää EU:n maataloustuotantoa.
It is an approach that obviously reduces Europe's agricultural production.
FinnishTässä yhteydessä on ratkaisevaa pienentää liikenteen vaikutusta ilmaston lämpenemiseen.
Within this context, reducing the impact of transport on global warming will play a decisive role.
FinnishVoit pienentää (vähemmän tietoja näkyvissä) tai suurentaa (enemmän tietoja näkyvissä) ruutua.
Set the tile to be larger (more details) or smaller (fewer details).
FinnishAjatuksena on pienentää rikin määrää maantieliikenteen dieselpolttoaineen tasolle.
The idea is to bring this level of sulphur down to the level of the diesel fuel used in road transport.
FinnishEnimmäismäärää voidaan muuttaa vain yhteen suuntaan, eli laivaston kokoa voidaan ainoastaan pienentää.
This upper limit can only change in one direction, namely a reduction in fleet size.
FinnishVoit pienentää kuvakkeet toimimalla näiden ohjeiden mukaan ja valitsemalla Suuret kuvakkeet uudelleen.
To make the icons small, follow these steps and click Use Large Icons again.
FinnishTasa-arvopolitiikat on ehdottomasti säilytettävä ja niiden määrärahoja ei saa pienentää.
Equality policies absolutely must be maintained and, above all, their budgets must not be reduced.
FinnishZoomauksen avulla voit suurentaa ja pienentää näytössä olevaa kohdetta.
Use zooming to make an item on the screen larger or smaller.
FinnishTästä syystä emme saa pienentää EU:n nykyistä 40 prosentin edustusta YK:n turvallisuusneuvostossa.
We must not therefore weaken the EU’s current 40% representation in the UN Security Council.
FinnishVoit suurentaa tai pienentää kuvaa napsauttamalla rajauskehyksen kulmaa ja vetämällä sitten kehystä.
To make the picture bigger or smaller, click a corner of the crop frame, and then drag it.