« pysäyttää » traduction en anglais

FI

« pysäyttää » en anglais

FI

pysäyttää [pysäytän|pysäyttänyt] {verbe}

volume_up
Indonesialaisten on yritettävä pysäyttää miliisit ja heidän toimintansa alueella.
The Indonesians must try and halt the militia and their activities in the area.
Kaikki tämä ja muukin toiminta voi pysäyttää väestön pakenemisen maaseutualueilta.
All of this and much more can halt the population exodus from rural areas.
Silloin emme voineet pysäyttää rajatyöntekijöiden venäläistä rulettia.
We were unable to halt the Russian roulette for frontier workers at the time.
(HU) Voimme pysäyttää ilmastonmuutoksen ainoastaan, jos lopetamme metsien hävittämisen.
(HU) We can only stop climate change if we also stop deforestation.
Se ei hyväksy kielteistä vastausta, eikä se anna minkään pysäyttää itseään.
And it does not take 'no' for an answer, and it is not prepared to stop at anything.
Tämä parlamentti ei kuitenkaan halua antaa ristiriidan pysäyttää sitä.
However, this Parliament will not let a contradiction stop it.
Eräs jäsenvaltio uhkaa pysäyttää edistymisen kohti eurooppalaista pidätysmääräystä.
One Member State is threatening to block progress towards a European arrest warrant.
Minut on lähetetty tänne parlamenttiin yrittääkseni parhaan kykyni mukaan pysäyttää EU-säännösten vyöry tai ainakin lieventääkseni niiden vaikutuksia.
I was sent to this Parliament to use my best endeavours to arrest the march of EU regulations or mitigate their effect.
Aihe, joka otettiin siellä esiin, oli ajatus käyttää euroon siirtymistä tilaisuutena havaita ja pysäyttää järjestäytyneestä rikollisuudesta tulevaa likaista rahaa.
The issue raised there with the two of us was the idea of using the transition to the euro as an opportunity for detecting and intercepting dirty money coming from organized crime.
Mikään työllisyysstrategia ei menesty, ellei työntekijöille anneta todellista valtaa peruuttaa suunniteltuja irtisanomisia ja pysäyttää teollisuuden keskittymistä.
No employment strategy can be crowned with success unless workers really are given the power to intervene to suspend planned redundancies, and to halt the mergers in progress.

Exemples d'usage pour « pysäyttää » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishSuurnopeusjunien kehittämiseen on suhtauduttava myönteisesti; sitä ei saa pysäyttää.
The development of high-speed trains has to be welcomed; it should not be stopped.
FinnishUsein juuri neuvosto pysäyttää unionin toiminnan.
Stand up to the Council; it is often the Council that brings Europe to a standstill.
FinnishVoimme pitää tällaista toimintaa yrityksenä pysäyttää neuvotteluprosessi.
Perhaps we should just put this down to attempts to block the negotiating process.
FinnishSiksi on hyvin epäoikeudenmukaista pysäyttää kuva ja keskittyä siihen.
It is therefore very unfair to take a snapshot in time and just focus on that.
FinnishMinusta me emme voi pysäyttää keskusteluja vaan meidän on mentävä eteenpäin.
I believe that we cannot paralyse debates, but that we should go ahead.
FinnishSiksi prosessia ei saa pysäyttää pelkästään siksi, että kaksi maata ovat sanoneet "ei".
This is why the process must not be halted merely because two countries have said ‘no’.
FinnishIlmastonmuutosta voidaan hidastaa, mutta sitä ei voida täysin pysäyttää.
While it's still possible to slow down climate change, it can't be stopped completely.
FinnishTämä loukkauksien ja konfliktien noidankehä voidaan pysäyttää ja se on pysäytettävä.
This vicious circle of violation and conflict can and must be broken.
FinnishMikäli näin on, tarkoittaako se sitä, että kuka tahansa voidaan pysäyttää missä tahansa?
If this is the case does that mean that anyone, anywhere, can be stopped?
Finnish   Siitä ei ole epäilystäkään, etteikö laittomien maahanmuuttajien virta pitäisi pysäyttää.
   – That the flow of illegal immigrants needs to be cut off is not a matter of doubt.
FinnishTämä olisi ehkä yksi mahdollisuus pysäyttää dysleksian hälyttävä lisääntyminen.
This might be one way of curbing the alarming rise in dyslexia.
FinnishKyseinen suuntaus voidaan pysäyttää, ja se todella on myös pysäytettävä viipymättä.
This phenomenon can, and indeed should, be stopped without delay.
FinnishSuuntaviivojen muuttaminen tässä vaiheessa voisi pysäyttää prosessin.
Making changes to the guidelines at this stage could disrupt the process.
FinnishToivon, että tämä kehityskulku voidaan pysäyttää kansainvälisten ja kansallisten toimien avulla.
I hope that this process will be halted by international and internal action.
FinnishArvoisa puhemies, kuten kaikki tiedämme, muuttoliikettä ja ihmisten liikkumista ei voida pysäyttää.
As we all know, Mr President, migration and movements of people cannot be stopped.
FinnishSe pysäyttää tämän tiedoston synkronoinnin, kunnes päätät erojen sovittamistavan.
This stops sync from being completed for this file until you decide how to reconcile the differences.
FinnishTämä loukkauksien ja konfliktien noidankehä on mahdollista pysäyttää, ja niin pitääkin tehdä.
The vicious circle of violation and conflict can and must be stopped.
FinnishTämä voi helpottaa asian selvittämistä, jos joudut liikenneonnettomuuteen tai poliisi pysäyttää sinut.
This may make things easier if you get in an accident or are stopped by the police.
FinnishInstitutionaaliset uudistukset eivät saa pysäyttää laajentumisprosessia.
Institutional reforms must not hold up the enlargement process.
FinnishLiittymisprosessia ei enää voida pysäyttää, kuten komission jäsen eräässä toisessa yhteydessä totesi.
As the Commissioner said on another occasion, the progress of integration is unstoppable.