« sekä » traduction en anglais

FI

« sekä » en anglais

EN
FI

sekä {conjonction}

volume_up
sekä (aussi: ja, ynnä)
Matkustaja joutuu sekä lentoliikenteen harjoittajan että lentoaseman toimien kohteeksi.
A passenger must be the subject both of the activities of the carrier and of the airport.
Kaksisuuntainen äänikortti voi sekä toistaa että äänittää ääntä samanaikaisesti.
A duplex sound card is a sound card capable of both playing and recording sounds at the same time.
Komissio osallistuu sekä teoreettisilla että poliittisilla esityksillään.
The Commission is also involved from the point of view of theoretical and political proposals.
sekä (aussi: samoin kuin)
analysoinnin sekä rahoitusjärjestelmän vakauden valvonnan kannalta
of monetary developments and the monetary transmission mechanism as well as
Azerbaidžan osallistuu aktiivisesti naapuruuspolitiikkaan sekä itäiseen kumppanuuteen.
It is active in the neighbourhood policy as well as in the Eastern Partnership.
Etsinnän aikana tarkastetaan sekä nykyinen kansio että kaikki sen alikansiot.
In addition, it searches the current folder as well as all subfolders.

Exemples d'usage pour « sekä » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishVastustamme näitä sopimuksia sekä menettelyyn että sisältöön liittyvistä syistä.
We have objections to these agreements on grounds of both procedure and content.
FinnishJokaisen työnantajan tulee sekä työeläke- että tapaturmavakuuttaa työntekijänsä.
All employers should provide pension and accident insurance for their employees.
FinnishAsia on hyvin yksinkertainen: turvallisuus on sekä yksityinen että julkinen asia.
The issue is very simple: security is both a private matter and a public matter.
FinnishMeillä on edessämme sekä ympäristöpoliittisia että energiapoliittisia päätöksiä.
We have before us decisions in the field of both environmental and energy policy.
FinnishHyvä jäsen Hatzidakis, kehotan teitä joustavuuteen sekä nyt että äänestyksessä.
I urge you to be flexible between now and when the vote is taken, Mr Hatzidakis.
FinnishMielestäni sekä byrokraateilla että osakkeenomistajilla on tässä oma tehtävänsä.
I would say there is a role for the bureaucrats here as well as the shareholders.
Finnish(SL) Näemme, miten arktisella alueella sekä luonto että ihmiset ovat kriisissä.
(SL) We are witnessing both natural and human crises taking place in the Arctic.
FinnishTähän mietintöön perehtyminen oli sekä poliittinen että myös älyllinen nautinto.
Examining your report was a pleasure both for political and intellectual reasons.
FinnishKeskustelkaamme myös menetelmäkysymyksistä sekä toimistamme ja heikkouksistamme.
Let us also discuss the question of methodology and our actions and weaknesses.
FinnishNämä erot voivat aiheuttaa ongelmia kuluttajille sekä vähittäis- ja tukkumyyjille.
These differences can cause problems for consumers, retailers and traders alike.
FinnishTämä on erittäin ajankohtainen mietintö sekä poliittisesti että sisällöllisesti.
This is a very timely report, both politically and also in terms of substance.
FinnishUskon, että sekä EU että Korea voittavat, jos saamme aikaan oikean sopimuksen.
I believe it is one that both the EU and Korea can win if we get the right deal.
FinnishOlisiko näitä molempia seikkoja kuitenkin syytä pohtia sekä erikseen että yhdessä?
Nonetheless, each should retain its particular approach whilst working together.
FinnishOlemme käyneet komission kanssa pitkään sekä suoria että epäsuoria neuvotteluja.
We have conducted a lengthy debate, both direct and indirect, with the Commission.
FinnishEi voi olla samanaikaisesti sekä tuomari että asianosainen, se on perusperiaate.
The fact that it is not possible to be both judge and judged is a basic principle.
FinnishValitettavasti tämä pätee sekä infrastruktuurin hallintaan että investointeihin.
Unfortunately that much is true for both infrastructure management and investment.
FinnishOlemme kuulleet yhteisvastuun ja myötätunnon ilmaisuja sekä tarjouksia avusta.
We have heard expressions of solidarity and sympathy, as well as offers of help.
FinnishSen täytyy tietää, että tätä artiklaa sovelletaan sekä milloin ja missä muodossa.
It must be informed that this article is being applied, when, and in what form.
FinnishSe tarkoittaa, että sekä parlamentilla että neuvostolla on vain yksi käsittely.
This means that both Parliament and the Council will only have single readings.
Finnish(FR) Arvoisa puhemies, Euroopan investointipankki on sekä pankki että toimielin.
(FR) Mr President, the European Investment Bank is both a bank and an institution.