« sijaintipaikka » traduction en anglais

FI

« sijaintipaikka » en anglais

EN

FI sijaintipaikka
volume_up
{substantif}

sijaintipaikka (aussi: paikka, sivusto)
volume_up
site {substantif}
One last question is that of the site.
Tiede on ratkaiseva asia, samoin riippumattomuus, ja siksi tämän viranomaisen sijaintipaikka on tärkeä kysymys.
Science is crucial, so is independence - that is why the siting of this authority is important.
Jos EU:n on määrä olla hyvä sijaintipaikka yrityksille, sen on oltava myös hyvä paikka kuluttajille, ja tässä suhteessa on vielä paljon tehtävää.
If Europe is to be a good place in which to site a business, it must also be a good place in which to be a consumer, and there is a lot missing in that respect.

Exemples d'usage pour « sijaintipaikka » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishYhtiö, sen sijaintipaikka ja siten koko alue on näin vain kaupallinen hyödyke.
The company, its location and the entire region are thus reduced to commercial goods.
FinnishPoliisiakatemian tapauksessa sillä on jo väliaikainen sijaintipaikka.
With regard to the Police College, we already have temporary headquarters.
FinnishOlen näin ollen hyvin tyytyväinen, että viraston sijaintipaikka on tällä hetkellä selkiytynyt.
I am very pleased, therefore, that there is now clarity as regards the location of the Agency.
FinnishVelallisen sijaintipaikka: Velallisen/takaajan tulee sijaita jossakin euroalueen maassa.
Location of the debtor/guarantor: The debtor/guarantor must be located in a euro area member country.
FinnishTiede on ratkaiseva asia, samoin riippumattomuus, ja siksi tämän viranomaisen sijaintipaikka on tärkeä kysymys.
Science is crucial, so is independence - that is why the siting of this authority is important.
FinnishSe tarjoaa Euroopan unionille mahdollisuuden olla kiinnostava talouselämän sijaintipaikka ja pysyä sellaisena.
It represents an opportunity for the European Union to become and to remain an attractive business location.
FinnishViraston asianmukaisin sijaintipaikka on Puola, sillä Puolalla on Euroopan unionin pisin maaraja.
The most suitable place for the Agency to be located is Poland, as Poland has the longest land border in the European Union.
FinnishMääritä sijaintipaikka valitsemalla Sijainnit.
FinnishYhteisön toimielinten sijaintipaikka ei ole pelkästään maantieteellinen, logistinen tai taloudellinen kysymys.
The issue of where the seats of the institutions are located is not merely a geographical, logistical or economic issue.
FinnishSIS-keskukselta odotetaankin pikaista päätöstä sijaintipaikasta, joka saisi mahdollisuuksien mukaan olla lopullinen sijaintipaikka.
A swift decision is therefore needed by the SIS centre on the location, if possible the definitive location.
Finnish(PL) Vuoret ovat tärkeä osa luonnon monimuotoisuutta, turvapaikka monelle eläimelle ja ainoalaatuisten kasvilajien sijaintipaikka.
(PL) Mountains are an important area of biodiversity, a refuge for many animals and a location for unique plant species.
FinnishEuroopan poliisiakatemian sihteeristön sijaintipaikka vahvistetaan neuvoston lähiaikoina valmistuvan päätöksen pohjalta.
The headquarters of the European Police College' s secretariat will be established on the basis of a forthcoming decision by the Council.
FinnishEU:n toimielinten sijaintipaikka
FinnishSijaintipaikka Eurooppa ei tarvitse vain huipputeknologiaa edustavia nykyaikaisia koneita, vaan myös työntekijöitä, jotka osaavat niitä käyttää.
Europe's position requires not only modern high technology machinery but also a workforce capable of operating it.
FinnishLisäksi on erittäin toivottavaa, että tämän viranomaisen tuleva sijaintipaikka olisi fyysisesti riippumaton muista EU-elimistä.
Moreover, it is highly desirable that the future location of this Authority should be physically independent from other EU institutions.
FinnishOnko Vilna oikea sijaintipaikka sukupuolten tasa-arvoa koskevalle instituutille, kun otetaan huomioon nämä hyvin huolestuttavat suuntaukset kaupungissa?
Is Vilnius the right place to locate the Gender Institute in the light of these very disturbing tendencies in that city?
FinnishLatviassa sijaitseva Riika on Baltian maiden teknologian ja ympäristönsuojelun keskuksena tarkoituksenmukaisin sijaintipaikka instituutille.
Riga in Latvia, as the Baltic States' centre of technology and environmental protection, is the most appropriate location for the institute.
FinnishOn erittäin tärkeää, että Eurooppa-taloille valitaan sellainen sijaintipaikka, joka kansalaisten on helppo tunnistaa ja jonne on helppo mennä.
It is of the utmost importance that these European Union Houses should be established where they can be easily recognized and accessed by the citizen.
FinnishSamalla tavoin kuin pystytään ilmoittamaan teurastamon sijaintipaikka, kuten nyt jo tehdään, voidaan kyllä ilmoittaa, mistä teurastettu nauta on peräisin.
Despite the fact that we can already indicate the location of the slaughterhouse, we cannot give the provenance of the slaughtered animal.
FinnishHuono kriteeri ei myöskään ole se, että sijaintipaikka voisi edustaa maata, jolla on vähiten asioita EU:n tuomioistuimessa ruokaturvallisuuden osalta.
Nor is it a bad criterion that the location should represent a country which has the fewest food safety cases before the European Court of Justice.