« sisältö » traduction en anglais

FI

« sisältö » en anglais

volume_up
sisältö {substantif}
EN

FI sisältö
volume_up
{substantif}

sisältö (aussi: pitoisuus, sisällys, asiasisältö)
volume_up
content {substantif}
Valitse Sisällönvalvonta-kohdasta Sisältö-välilehti ja tee jokin seuraavista toimista:
Click the Content tab, and then, under Content Advisor, do one of the following:
Tämä tarkoittaa, että perustuslakisopimuksen sisältö hyväksytään pohjimmiltaan.
That constitutes fundamental assent to the content of the constitutional treaty.
Laittoman sisällön lisäksi kielletään myös ei-toivottu ja haitallinen sisältö.
Not only illegal content, but also ‘unwanted’ and ‘harmful’ content are prohibited.

Exemples d'usage pour « sisältö » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishLisätietoja on kohdassa Windows Vista Service Pack 2 (SP2) -päivityksen sisältö.
For more information, see What's included in Windows Vista Service Pack 2 (SP2).
FinnishVain sen sisältö ja sen Euroopan kansalaisille tarjoama edistys ovat tärkeitä.
What counts is its substance and the progress it enshrines for European citizens.
FinnishHän on oikeassa, ja käsitteen sisältö on tietenkin itse käsitettä tärkeämpi.
This is true, and the substance is of course more important than the term itself.
FinnishHaluan vielä kerran korostaa, että kirjeen sisältö on edelleenkin voimassa.
I should just like to point out once again that the joint text still holds good.
FinnishTarkka sisältö jäi minulta huomaamatta, mutta pääkohdat esitettiin toki oikein.
What exactly they were summarising escaped me, but the headings were certainly right.
FinnishTarkka aikataulu ja sisältö päätetään luonnollisesti seuraavassa komissiossa.
Obviously the exact timescales and contents will be decided by the next Commission.
FinnishMaanantaina unkarilaisen alumiinioksiditehtaan säiliö rikkoontui ja sisältö vuosi ulos.
On Monday, there was a breach in the reservoir dam of a Hungarian alumina plant.
FinnishJoko perusoikeuskirjalla on jokin sisältö ja merkitys tai sitten sillä ei ole.
Either the Charter of Fundamental Rights has some substance and meaning or it has not.
FinnishTarkistusten 3–8 sisältö katetaan näin ollen tällä johdanto-osan kappaleella.
As a consequence, the scope of Amendments 3 to 8 will be covered through this recital.
FinnishSen keskeinen sisältö on hinnanalennus, lähes 40 prosenttia, sekä kiintiöiden leikkaus.
Its central component is price reductions, amounting to almost 40%, and quota cuts.
FinnishTämän sopimuksen oikeudellinen asema on ehkä toinen, mutta sisältö sama.
This Treaty may be different in legal status, but in substance it is the same.
FinnishTämä on päinvastainen huomio kuin joidenkin herra Querbesin esittämien asioiden sisältö.
That really is contrary to the implication of some of the things said by Mr Querbes.
FinnishPyytäisin teitä myös selvittämään, aiotaanko sähköpostiemme sisältö tarkastaa jatkossa.
I should also ask you to explain whether the contents of our e-mails will be checked.
FinnishTarkistuksissa 15 ja 17 toistetaan tarkistusten 5 ja 6, 3 kohdan sisältö.
Amendments Nos 15 and 17 duplicate Amendments Nos 5 and 6, third paragraph.
FinnishTässä mietinnössä on kuitenkin oltava selkeä sisältö ja kummankin osapuolen sitoumukset.
This report, however, must contain clarity and commitments from both sides.
FinnishIhmisillä on oikeus luottaa siihen, että elintarvikemerkintöjen sisältö pitää paikkansa.
People have a right to be confident that labels on food mean what they say.
FinnishPyrittiin huomion saamiseen, ei minkään muuhun – siinä esityksen koko poliittinen sisältö.
Just for show, and nothing more: that is the political substance behind this.
FinnishSe nimittäin on Espoon yleissopimuksen sisältö. Tämä on voimassa olevaa EU-oikeutta!
That is what the Espoo Convention stipulates, and it is, after all, valid EU legislation.
FinnishVoisiko neuvoston puheenjohtaja kertoa, mikä on tämän ehdotuksen sisältö?
Will the President-in-Office say where the substance is in this proposal?
FinnishValitse kirjastoruudussa (tiedostoluettelon yläpuolella) Sisältö-kohdan vierestä Sijainnit.
In the library pane (above the file list), next to Includes, click Locations.