« todellinen » traduction en anglais

FI

« todellinen » en anglais

FI todellinen
volume_up
{adjectif}

todellinen (aussi: tosiasiallinen)
volume_up
actual {adj.}
Todellisuudessa komission ehdotus oli todellinen yhdenmukaistamisdirektiivi.
In actual fact, the Commission's proposal was nothing less than a harmonization directive.
Mielestämme ilmastonmuutos on itse asiassa todellinen haaste sivilisaatiolle.
In actual fact, climate change is, in our opinion, a real concern for civilisation.
Päätöslauselman todellinen tavoite on Neuvostoliiton tuomitseminen.
The actual aim of this resolution is to condemn the Soviet Union.
todellinen (aussi: vaikuttava, tehokas, voimassa oleva)
Siten vuosi 1996 oli ensimmäinen todellinen toimeenpanovuosi.
This means that 1996 was really the first effective year of implementation.
Vain sillä tavoin voidaan taata todellinen ja tehokas kuluttajien suojelu.
This is the only way to ensure that consumers have genuine and effective protection.
Kyseinen artikla on todellinen kompastuskivi tehokkaan kuluttajansuojan kannalta.
This article constitutes a huge stumbling block in terms of effective consumer protection.
todellinen (aussi: aito, vilpitön, rehellinen, alkuperäinen)
Miten muuten voisi todellinen parlamentti toimia, vai onko tämä todellinen parlamentti?
How else can a genuine parliament function, or is this not a genuine parliament?
Jugoslavian todellinen demokratisoituminen helpottaisi Kosovon ongelman ratkaisemista.
Genuine democratization in Yugoslavia would facilitate a solution for Kosovo.
Välimeren alueella on saatava aikaan todellinen parlamentaarinen yhteys.
A genuine parliamentary body for the Mediterranean must come into existence.
todellinen (aussi: aito, oikea, kunnon, ehta)
volume_up
real {adj.}
Tämä on todellinen este: unionin demokraattisuus on todellinen este!
That is the real obstacle: the real obstacle is the democratic nature of the European Union!
Suhteistamme puuttuu kuitenkin aidosti uusi rakenne, todellinen uusi arkkitehtuuri.
However, the relationship lacks a real new structure, a real new architecture.
Todellinen ongelma on kyseisen liikenteenharjoittajan häikäilemätön käytös.
The real problem is the unscrupulous behaviour of the transport operator concerned.
todellinen (aussi: oikea, tosi)
volume_up
true {adj.}
Toisin sanoen heidän pyrkimyksenään on todellinen ja aito itsenäinen valtio.
Finally, they aspire to the proclamation of a true and genuine independent State.
Lopuksi, todellinen yhteenkuuluvuus edellyttää energiayhteisön luomista.
Finally, true solidarity requires the creation of an Energy Community.
Tämä olisi kansallemme todellinen itsemääräämisoikeutta koskeva harjoitus.
This would represent the true exercise of self-determination for our people.
Lastenlääkkeitä koskeva asetus on todellinen vastaus kansalaisten odotuksiin.
This regulation on paediatric medication is a concrete response to that expectation.
Se rakennetaan konkreettisten saavutusten kautta, joilla aluksi luodaan todellinen solidaarisuus.
It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity’.
Se rakennetaan konkreettisin saavutuksin, joilla luodaan ensimmäiseksi todellinen solidaarisuuden tunne."
It will be built through concrete achievements which first create a de facto solidarity'.
todellinen
Meidän on aika tarkistaa asioiden todellinen laita ja kuulla herätyssoitto.
It is time to give ourselves a reality check and to receive the wake-up call.
Todellinen tilanne jättää kuitenkin vielä toivomisen varaa.
The reality of the situation, however, leaves something to be desired.
Loppujen lopuksi vasta silloin tästä johtoasemasta voi tulla todellinen.
After all, only then can we truly make this leading role a reality.
Myös maatalous, joka aiemmin oli todellinen huolenaihe, kuuluu nyt myönteisiin aloihin.
Another positive aspect is agriculture, which used to be a real source of concern.
Sitten kun meillä viimein on todellinen tasa-arvo, ei positiiviseen syrjintään ole tarvetta.
When we eventually have true equality there will be no need for positive discrimination.
Tänään esiteltyä mietintöä on kannatettava, koska se on todellinen edistysaskel oikeaan suuntaan.
The report today must be supported as it is a real and positive step in the right direction.
Tämä todellinen merkki tunnustetaan ympäri maailman, euro on vakauden mitta.
As a tangible sign recognised around the world, the euro is a measure of stability.
This is real, tangible change, real, tangible change.
Edessä olevalla puolivuotiskaudella on kyse siitä, että poliittisista näkemyksistä tehdään todellinen rakennusvaihe.
In the next six months we have to turn political vision into tangible progress.
todellinen (aussi: aito)
volume_up
bona-fide {adj.} (latin origin)
todellinen (aussi: asia-, tosiasioihin perustuva)
Se tarkoittaisi 15 miljardia vuodessa, mikä on viisi kertaa korkeampi kuin todellinen luku, joka on saatavissa alahuoneen kirjastosta.
That would be EUR 15 billion per year - a figure that is actually five times higher than the factual figure, which you can get from the House of Commons library.
todellinen (aussi: runsas, tukeva, huomattava, oleellinen)
Nyt on todellinen mahdollisuus siihen, että Kyproksen 30-vuotinen kahtiajako päättyy vieläpä ennen 1. toukokuuta.
There is now a substantial chance of the 30-year-long division of Cyprus being brought to an end even before 1 May.
Näin pääsemme lopullisesti eroon Euroopan unionin demokraattisesta tyhjiöstä, mikä on todellinen edistysaskel.
That is substantial progress!

Exemples d'usage pour « todellinen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishHaluaisin todella, että meillä olisi ässä hihassamme, todellinen valttikortti.
I would really like us to have an ace in our hands, a good card up our sleeves.
FinnishFuusio on todellinen valkoinen elefantti, johon on tuhlattu miljardeja ecuja.
Fusion is a complete white elephant, on which billions of ECUs have been wasted.
FinnishToiseksi Georgiassa on toteutettava todellinen monenvälinen rauhanturvaoperaatio.
Secondly, a truly multilateral peace-keeping mission needs to be set up in Georgia.
FinnishTämä oli argumentin todellinen ydin, emmekä me pystyneet vakuuttamaan neuvostoa.
That was really the crux of the argument and we were unable to convince the Council.
FinnishMeidän on luotava todellinen kumppanuussuhde Kiinan kanssa talouden ja kaupan alalla.
We need to build a serious partnership with China on economic and trade matters.
FinnishKalakannat ovat todellinen luonnonvara, ja niiden pitäisi olla ikuisesti uudistuvia.
Fish stocks are a truly natural resource and should be renewable for all time.
Finnish. – Arvoisa puhemies, oli todellinen ilo kuunnella "komission jäsentä" Karasia!
   . Mr President, it has been a delight to listen to ‘Commissioner’ Karas!
FinnishMerirosvous on kuitenkin todellinen uhka Afrikan-sarvea ympäröivillä vesillä.
But piracy remains a clear and present danger in the seas around the Horn of Africa.
FinnishEnsimmäinen on niiden alueiden määrittäminen, joilla tulvariski on todellinen.
The first is an initial identification of the places where flood risks actually exist.
FinnishOlipa perimmäinen syy mikä tahansa, tämä on joka tapauksessa todellinen skandaali.
Whatever the exact reason may be, this is, of course, a downright scandal.
FinnishMinua kuitenkin askarruttaa johdonmukaisuutenne ja todellinen luotettavuutenne.
However, I am wondering how consistent and truly reliable you will prove.
FinnishOn nähtävä niiden todellinen luonne: ne ovat poliittisia ja yhteiskunnallisia asioita.
It needs to be recognised for what it is, namely a political and social issue.
FinnishNäin ollen Romanialla on todellinen mahdollisuus liittymiseen vuonna 2007.
It has done more than its predecessor, but there is still a great deal to be done.
FinnishTämä on todellinen perusoikeus, jota kannatta puolustaa Euroopan unionissa.
That is definitely a fundamental right worth defending in the European Union.
FinnishPääasia ja myös todellinen kiistakysymys tässä parlamentissa oli kustannuskysymys.
One general point - and also a disputed one in this House - was the question of costs.
FinnishMaa joutui kapinallisten käsiin ja pantiin alulle todellinen diktatuuri.
The country fell into the hands of the rebels and became a virtual dictatorship.
FinnishJos haluamme torjua uhkaa, meidän on tiedettävä, mistä todellinen uhka on peräisin.
If we want to combat a threat, we need to know where the threat comes from.
FinnishKatson, että tämä on todellinen syy siihen, miksi meidän on jotenkin puututtava tähän.
I believe this is the reason why we really are compelled to intervene in some way.
FinnishSe on todellinen parannus. Äänestämme sen puolesta ja suosittelen sitä parlamentille.
It is indeed an improvement, we will be voting for it and I commend it to the House.
Finnishantaa ammattijärjestöille todellinen syy osallistua tuotteen laadun arviointiin;
give professional organisations a proper say in the qualitative assessment of the product