FI valaista
volume_up
[valaisen|valaissut] {verbe}

Haluan yrittää valaista teille asiaa hieman omasta näkökulmastani.
Allow me to try and elucidate it a little from my point of view.
Perhaps you could elucidate this further.
Arvoisa puhemies, pyysin ryhmääni antamaan minulle tämän keskustelun päätteeksi vielä kerran mahdollisuuden valaista muutamia seikkoja tässä keskustelussa.
Mr President, I have asked my group to again give me the opportunity at the end of this debate to elucidate a number of points arising from it.
Ehkä voisitte valaista meitä käytettävissänne olevan oikeudellisen asiantuntemuksen avulla.
Perhaps you could enlighten us with the legal expertise at your disposal.
Arvoisa komission jäsen, ehkä te voisitte valaista meille tätä mielenkiintoista mutta outoa mahdollisuutta.
Perhaps the Commissioner could enlighten us on this exciting but strange prospect.
I will try to enlighten you a little bit on this.
Saanen valaista asiaa antamalla muutaman lyhyen esimerkin perusoikeuskirjan sisällöstä.
Let me illustrate this point by looking briefly at the content of the Charter.
Haluan valaista tätä tarvetta esimerkillä elävästä elämästä.
I should like to illustrate the need for this with a real-life example.
Arvoisa puhemies, haluaisin valaista Sokrates-ohjelman saamaa suosiota keittojen avulla.
Mr President, I should like to illustrate the past success of Socrates through soup.
Tarvitsen vain energianlähteen, niin että voin valaista taloni ja valmistaa seuraavan ateriani".
All I need is a source of energy so that I can light my house and cook the next meal".
Ensimmäinen kysymykseni on, voiko komissio valaista tätä asiaa mahdollisimman nopeasti.
My first question is whether the Commission can shed light on this as quickly as possible.
Tämä on tehokkain keino valaista Euroopan mantereen pimeimmät nurkat.
That is the best light that we can shine in the dark corners of the European continent today.
Ensimmäinen kysymykseni on, voiko komissio valaista tätä asiaa mahdollisimman nopeasti.
My first question is whether the Commission can shed light on this as quickly as possible.
Halusivatko he todella valaista Eurostatin tapausta?
Was it really their desire to shed light on the Eurostat affair?
Hän uskalsi noin kymmenessä kirjassa valaista totuutta maamme järjestäytyneestä rikollisuudesta ja sen siteistä poliittiseen eliittiin ja oikeuslaitokseen.
In a series of ten or so books he dared shed light on the whole truth about organised crime in our country and its close ties with the political elite and the judiciary.
Me haluamme erityisesti valaista ekologista tilannetta ja saada aikaan parannusta.
We want specifically to illuminate the ecological situation and to achieve improvements there.
Voimme tältä osin valaista näitä kysymyksiä lisäämällä keskusteluja, joihin voi sitä paitsi liittyä myös erimielisyyksiä.
What we can do in this context is to illuminate the issues by promoting debate and discussion which should, incidentally, include disagreement.
valaista (aussi: valjeta, panna tupakaksi)

Exemples d'usage pour « valaista » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

FinnishVoisitte kenties valaista meitä tavasta, jolla yksikkö voisi aloittaa tutkimukset.
Perhaps you can clarify the way in which the Office might initiate investigations.
FinnishSallikaa minun valaista vielä kerran yksiselitteisesti Saksan kantaa.
So let me explain the German position to you once again in unequivocal terms.
FinnishHaluaisin kuitenkin valaista asian poliittista puolta enemmän.
However, I should like to look at the issue more from the political point of view.
FinnishVoimme siis nyt valaista asiaa. Kyseessä on tarkistuksen 43 suullinen tarkistus.
The oral amendment to Amendment No 43 can now be clarified.
FinnishHaluaisin vain valaista tai korostaa joitakin mielestäni erityisen tärkeitä kohtia:
I would just like to expand or emphasize one or two points which I think are especially important.
FinnishToivon, että voin valaista lisää tätä keskustelua selventäessäni puheenjohtajavaltion omaksumaa suuntaa.
In explaining the direction the Presidency is taking I hope to further inform this debate.
FinnishVoiko komission jäsen Schreyer valaista tätä toki varsin merkillistä menettelyä, johon olemme ajautuneet.
Could Commissioner Schreyer clarify this rather odd procedure which we have ended up with?
FinnishTahtoisin vielä valaista eräältä kohdin omaa mielipidettäni.
I should like to express a personal opinion on one other point.
FinnishHaluan siitä huolimatta valaista asian toistakin puolta.
I would, nevertheless, like to present the other side of the coin.
FinnishHaluaisin todellakin korostaa joitakin mainittuja seikkoja, joita mielestäni on soveliasta valaista.
I would like to repeat a few points which have been mentioned which I think would benefit from clarification.
FinnishArvoisa puhemies, äänestin van den Bosin mietinnön puolesta, mutta haluaisin valaista kahta seikkaa.
Mr President, I have voted in favour of the van den Bos report, but there are two things I would like to explain.
FinnishKenties voisitte vielä valaista tätä asiaa.
FinnishSallikaa minun valaista tämän mietinnön yhteydessä käsiteltävänä olevaa ongelmaa tsekkiläisen terästeollisuuden avulla.
Let me explain the problem we now have to deal with in this report with regard to the Czech steel industry.
FinnishVoisitteko valaista hieman tätäkin asiaa?
FinnishVoin valaista asiaa ilmoittamalla, että komissio on nimittänyt sellaisia yhteyshenkilöitä kaikissa pääosastoissaan.
For your information, I can tell you that the Commission has appointed such contact persons in all the DirectoratesGeneral.
FinnishOlen iloinen siitä, että olen tänään saanut tilaisuuden lyhyesti selittää ja valaista politiikkaamme parlamentille hänen nimissään.
I welcome this opportunity to be able to present our policy to Parliament on his behalf and to comment on it.
FinnishEhkäpä voisitte valaista minua tässä asiassa.
FinnishPäinvastoin, tilanteen realistinen tarkastelu osoittaa, että vain harvat asiat voivat edes hieman valaista pimeää horisonttia.
Quite the opposite - a realistic assessment suggests that there are only a few faint glimmers of hope on a dark horizon.
FinnishLopuksi on kuitenkin myös tärkeää valaista aivan yleisesti käytännön esteitä rajat ylittävien yhtiöiden yhteistyössä.
Finally, it is also important for us to clarify in quite general terms the practical obstacles to transboundary cooperation between companies.
FinnishJoten tämä on mielestäni todella kiinnostava ehdotus, ja uusi tapa valaista arkkitehtoninen ympäristö hyvinvointiamme silmällä pitäen.
So that is a really interesting proposition, I think, and a new way of lighting the architectural environment with our well-being in mind.