HU egyesül
volume_up
{verbe}

England must never merge with France!
He sensed his brother's spirit merging with him.
A természeti és politikai katasztrófa azonban egyesül akkor, amikor egy iskola teteje összeomlik, maga alá temetve a vigasztalhatatlan szülők egyetlen gyermekét.
Natural disaster and political disaster merge, however, when a school's roof falls in, crushing the only child and leaving the parents distraught.
egyesül (aussi: egyesít, összenő)
egyesül (aussi: egyesít, keveredik)
egyesül (aussi: összeházasodik)
Nem tudjátok, hogy aki tisztátalannal egyesül, az egy testté lesz vele?
Or know you not that he who is joined to a harlot is made one body?
egyesül
egyesül (aussi: összeáll)
Rátehetnek egy színkört, és mind a hét szín egyesül.
If you want to put a colored disk, well all these seven colors coalesce.
A mamutfenyő visszanő önmagába, miközben a terjeszkedik a térben, és ez a külső támív egy kis törzsből kinövő oldalhajtás, ami visszamegy a főtörzsbe, és egyesül vele.
Redwoods grow back into themselves as they expand into space, and this flying buttress is a limb shot out of that small trunk, going back into the main trunk and fusing with it.
egyesül (aussi: összefog)
Thetil mellett táboroztak, s készültek a gyors, erőltetett meneteléshez Lápfok felé, ahol seregük egyesül a császáréval, mielőtt az edur erők lecsapnának Letherasra.
They were camped on the outskirts of Thetil, preparing for the fast, extended march down to First Reach, where their army would join up with the emperors before striking southeast to Letheras.
egyesül (aussi: egyesít, köt, összehúz, összefűz)
Európa egyesül Londonban és egyesült üzenetet küld.
Europe will be united in London and with a unified message.
Végre a két bolygó sorsa, a Romulus-é és a Remus-é egyesül.
At last, the destinies of the planets Romulus and Remus will be united.
Never again to be united with those who left you.

Exemples d'usage pour « egyesül » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianLancelet szépsége egyesül benne a te eszeddel - ráadásul nagyravágyó.
He has Lancelet's beauty and your powers of mind-and he is ambitious as well.
HungarianVégre a két bolygó sorsa, a Romulus-é és a Remus-é egyesül.
At last, the destinies of the planets Romulus and Remus will be united.
HungarianAz Egyesül Államok mindent el fog követni... annak érdekében, hogy támogassa Csádot a harcokban.
The United State will do anything in his power to support Chad in a stuggle against in his favour.
HungarianMinden, ami bennünk szép, vagy valaha szép volt, benne egyesül.
Everything that's beautiful, or ever was, in us, is in him.
HungarianEurópa egyesül Londonban és egyesült üzenetet küld.
Europe will be united in London and with a unified message.
HungarianEGYESÜL ELMÉTEK, ÉS TUDATOSAN EMLÉKEKET CSERÉLTEK.
HungarianHogy sose egyesül újra azokkal, akik itt hagyták.
HungarianÉrezte, hogy bátyja szelleme az övével egyesül.
HungarianAki azonban az Úrral egyesül, egy lélek vele.
HungarianAz Európai Gazdasági Közösség 1971-ben vezette be a GSP-t, és más országok - mint például az Egyesül Államok - követték.
The European Economic Community introduced the GSP in 1971 and other nations like the United States followed suit.
HungarianAz Isten végül is örök, akiben egyesül a gyermek, a férfi, a keresztre feszített Megváltó, az Atyaisten és a Szentlélek-isten.
God, after all, was eternal-Child, Man, Crucified Savior, God the Father, God the Holy Spirit-it was all one.
HungarianAz Ellcrysben egyesül a föld az elf élettel, hogy védjen a Gonosz ellen, amely mindkettejüket elpusztítaná.
The Ellcrys is a joining of the land with Elven life, a joining conceived to protect against an evil that would see both destroyed.
HungarianMost, barátaim, a Kasszopeia csillagképében csillagok szentháromsága egyesül Urunk második eljövetele jeléül.
Right now, my friends, in the constellation of Cassiopeia, a holy trinity of stars is converging to herald our Lord's Second Coming.
HungarianAckbar hajóinak a naprendszer másik oldalán kellett kitörniük a hipertérből, és a terveknek megfelelően a flotta a Nal Huttánál egyesül.
Ackbar was to enter the system from the other side, and the two fleets would engage near Nal Hutta itself.
HungarianGarp világában mindez komplex szintézisben egyesül, és az eredmény - pusztulás, bár Garp elvei eleven hatóerőként élnek tovább a családban.
Her famous grandmother, Jenny Fields, once thought of us as Externals, Vital Organs, Absentees, and Goners.
HungarianItt Brüsszelben egy hálaadó szertartáson a hívek elénekelték Nagy-Britannia, Belgium és az Egyesül Államok nemzeti himnuszát.
Here in Brussels, at a thanksgiving service, churchgoers sang the national anthems of Britain, Belgium and the United States.
HungarianAz Egyesül Királyság számára valós problémát jelentenek az EU-n kívüli termelők, akik sokkal alacsonyabb áron képesek nagy mennyiségű húst exportálni.
The UK beef industry faces real problems from producers outside the EU, who can mass export meat at much lower prices.
HungarianHalálomig és azon is túl; és ha kitalálok a halottak országából, nem nyughat egyetlen atomom sem, míg nem egyesül veled újra...
Till I die and after I die, and when I find my way out of the land of the dead, I'll drift about forever, all my atoms, till I find you again...
HungarianA faj életbenmaradása csak akkor lehet biztosított, ha az emberek, ha minden élőlény egyesül, kohéziót alkot, létrehoz egy szuperorganizmust Galaxiát
Only if the human species is unified, powerful, and cohesive, a true Galaxia superorganism-can we be assured of your survival.
HungarianA lármázó tömegen végignézve újra rádöbbent, milyen sok különböző kultúrájú csoport egyesül még mindig a klasszikus galaktikus nyelv zászlaja alatt.
In the noise he reflected on the infinity of human cultures, represented in this vast bowl and still united under Classical Galactic.