« intézkedés » traduction en anglais

HU

« intézkedés » en anglais

HU

intézkedés {substantif}

volume_up
1. général
intézkedés (aussi: tett, cselekvés, cselekedet, cselekmény)
A szervátültetések számának növelését célzó intézkedés különösen is fontos.
Action aimed at increasing the number of transplants performed is particularly important.
Az első intézkedés az energiaárak gazdasági kezelésére vonatkozik.
The first course of action concerns the economic management of energy prices.
A kormányzati intézkedés a nemzetközi piacokon is elismerést nyert.
The action taken by the government has gained recognition in international markets.
intézkedés (aussi: mérőszalag, mérőedény, osztó, fok)
Minden olyan intézkedés, amelynek ellenkező hatása van, rendkívül rossz intézkedés lenne.
Any measure that has the opposite effect would be an extremely bad measure to take.
Megkérdőjelezzük az intézkedés hatékonyságát, szükségességét, és arányosságát is.
We question the effectiveness, necessity and proportionality of this measure.
"de ezen intézkedés következményei nem érintik a tisztviselő eltartottait;"
but the consequences of this measure shall not affect dependants of the official;
Ez az új intézkedés természetesen a kormányközi konferencia mandátuma alapján született.
This new provision, of course, stems from the IGC mandate.
Európában egyedül a magyar alkotmányban van külön intézkedés és segítség a fogyatékkal élők érdekében.
The Hungarian constitution is the only European constitution that includes special provisions and assistance for people with disabilities.
A Bizottság úgy találja, hogy ezt a rendelkezést változatlanul kell hagyni, mivel úgy véli, hogy ez egy óvatossági intézkedés esetleges súlyos törvénysértések esetére.
The Commission finds that this provision should remain unchanged, believing it important as a precautionary measure in case of possible serious infringements.
intézkedés (aussi: előkészületek)
intézkedés (aussi: feladás, elintézés, buzgalom, levél)
2. Droit
intézkedés (aussi: rendelkezés)

Exemples d'usage pour « intézkedés » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Hungarianannak megállapítása, hogy fennállnak-e még az intézkedés alkalmazásának feltételei.
(b) to ascertain whether the conditions for its application are still satisfied.
HungarianFel kell, hogy hívja a figyelmet a megelőzés és a hatékony intézkedés fontosságára.
Attention must be drawn to the importance of prevention and effective measures.
HungarianAz európai kockázatitőke-piac csak az egyik a számos szóba jöhető intézkedés közül.
A European venture capital market is just one of many measures that can be taken.
HungarianA figyelmeztetést nem követte komoly intézkedés a csatlakozási tárgyalások során.
The warning was not followed by serious measures during the accession negotiations.
HungarianA versenysemlegesség kötelező, ezt azonban sérti az elfogadni remélt intézkedés.
Competitive neutrality is a must, but it is infringed by what you are hoping to adopt.
HungarianErre tekintettel volt néhány, kifejezetten a foglalkoztatással kapcsolatos intézkedés.
That said, there were some measures that were taken specifically for employment.
HungarianNagyon egyértelmű, hogy azt végrehajtják és minden intézkedés a helyén van.
It is very clear that it is implemented, and we have all the measures in place.
HungarianEzen a szinten azonban a médiáról szóló magyar intézkedés komoly visszalépést jelent.
Yet, at this level, the Hungarian measures on the media are a serious step backward.
HungarianEz csupán néhány intézkedés, amelyet a Tanács a kínálat növelése érdekében hozott.
These are only a few measures that the Council has adopted in order to increase supply.
HungarianÖsszefoglalva ezért szavaztam lelkesen e kiegyensúlyozott intézkedés-csomag mellett.
Overall, then, I voted enthusiastically to approve this balanced package of measures.
HungarianMinden intézkedés egy irányba mutat: a hajók számának csökkentése felé.
All the measures point in one direction: a reduction in the number of vessels.
HungarianFelszólította a kivitelezőt valamennyi megfelelő korrekciós intézkedés végrehajtására.
It has ordered the contractor to implement all of the appropriate corrective measures.
HungarianEmellett valamennyi intézkedés visszamenőlegesen, 2006. augusztus 1-jétől lépne hatályba.
In addition, all these measures would apply retroactively from 1 August 2006.
HungarianAzonban minden technikai intézkedés ellenére bekövetkezhetnek katasztrófák.
However, despite all technical measures, large-scale accidents can occur.
HungarianNem lépcsőzetes megszüntetésre irányuló intézkedés volt, hanem utódintézkedés.
It was not a phasing out arrangement, it was a successor arrangement.
HungarianA nehéz felszerelésekkel és a repülőgépekkel kapcsolatban később történik intézkedés.
Your heavy equipment and aircraft will remain behind for later deter- mination of status.
Hungarian- Rengeteg olyan birodalmi intézkedés létezik, amellyel nem értek egyet.
I don't approve of a lot of Imperial actions, and Chen knew that when I worked for him.
HungarianSajnos a most tárgyalt két intézkedés esetében mindkét hiányosság tökéletesen megfigyelhető.
Both are, unfortunately, fully on display here in the two measures being discussed.
HungarianEz az intézkedés élvezte partnereink támogatását a Benelux-államokban és Olaszországban.
This move had the backing and support of our partners in the Benelux countries and Italy.
HungarianEz az a két intézkedés meglátásom szerint, amik mellett Európának rendíthetetlenül ki kell állnia.
These are, in my view, the two measures for which Europe must steadfastly press.