« megfontolás » traduction en anglais

HU

« megfontolás » en anglais

HU

megfontolás {substantif}

volume_up
A stratégia kidolgozása során e kérdést megfontolás tárgyává tesszük.
Consideration will be given to this matter in the drawing-up of the strategy.
Jelenleg megfontolás tárgya a vízumdíjak csökkentése, sőt akár teljes eltörlése.
The reduction or even total lifting of visa charges is currently under consideration.
Ez az elképzelés már megfontolás tárgyát képezte a Tanácsban és a Bizottságban.
That idea has already received some consideration in the Council and the Commission.
megfontolás
Megfontolás tárgyává teszem, milyen szintű az általad elkövetett hiba mondta Tom a Nissnek.
I'll take the level of your error under advisement, he told the Niss.
Amennyiben elismeri, hogy az alperes kérelme jogos, megfontolás tárgyává teszem, és egy olyan időpontra tűzöm ki a tárgyalást, amelyet az időbeosztásom lehetővé tesz.
If you concede the defendant is entitled to a delay, then I'll take this matter under advisement and set this case for trial whenever my calendar will allow.
megfontolás (aussi: gondolkodás, töprengés)
Más könyveket kerestek elő, s Collins némi megfontolás után Fordyce prédikációi mellett döntött.
Other books were produced, and after some deliberation he chose Fordyce's Sermons.
Azonban igyekezni fogunk, hogy a Parlament által tett módosító javaslatokat a tanácsi megfontolás során amennyire lehet, figyelembe vegyük.
We will, however, endeavour to take the amendments suggested by Parliament into consideration as much as possible during deliberations in the Council.
megfontolás (aussi: gondolkodás)
volume_up
think {substantif}
Véleményem szerint az élelmiszerek készletezése világrendszerének létrehozását is megfontolás tárgyává kell tenni.
I think the establishment of a world system of storing food supplies should also be considered.
Azt hiszem, néhány kiváló elképzelés szerepel itt, amit a jogi javaslatok kapcsán gondos megfontolás tárgyává teszünk.
I think there are some good ideas there that we would consider carefully on the legal proposals.
Azt hiszem, mindenféle módosítást nagyon gondos megfontolás tárgyává kell tenni, mert igen bonyolult kihatásai lehetnek.
I think any amendments have to be considered very carefully, because they might have complex repercussions.

Exemples d'usage pour « megfontolás » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianNéhány esetben ezek tényleg olyan jók, hogy megfontolás tárgyává kellene tenni őket.
In some cases they are, in fact, so good that they should be considered.
HungarianAz itt elmondottakat boldogan fogjuk megfontolás tárgyává tenni a következő hat hónapban.
Much of what has been said will happily be considered in the next six months.
HungarianÁllítása szerint a jövőben megfontolás tárgyává fogunk tenni egy rendeletet.
You said that in the future, we would consider a regulation.
HungarianÉs akkor minden bevezetés vagy különösebb megfontolás nélkül kimondta:
And without preamble, or any sort of forethought, Gifford said:
HungarianA Bizottság megfontolás tárgyává tette a hitelminősítő intézetekre vonatkozó jogalkotást.
It is also considering legislation on credit-rating agencies.
HungarianVan a vizsgálatnak egy-két olyan pontja, amelyet érdemes megfontolás tárgyává tenni.
There are one or two minor points which were brought out in the inquest, and which are worth considering.
HungarianVégezetül, a gazdasági okokon kívül van egy másik megfontolás is.
Finally, there is another reason, apart from the economic ones.
HungarianMegfontolás tárgyává kellene tenni az Európára kiterjedő kiegyenlítést vagy a kvótakereskedelmet.
EU-wide balancing out or trade in quotas should be considered.
HungarianTalán a Bizottságnak ezt a kérdést is megfontolás tárgyává kellene tennie.
HungarianKomoly megfontolás után arra a következtetésre jutottam, hogy semmit.
The Party, saddled too early with the most extreme Hard Left manifesto in history, was in complete disarray.
HungarianBizonyára az a megfontolás vezette őket, hogy valahogy sarat kellene dobálni Jackie-re.
Just slightly friendlier than the average bill collector, he simply cannot convey any warmth or trust to the jury.
HungarianEz olyasvalami, amit megfontolás tárgyává kell tennünk a jövőben.
HungarianA taktikai megfontolás is mértékletességre intette: a túlzott buzgóság többet árthat, mint használhat.
Tactical considerations also gave him pause: an excess of zeal might do his cause more harm than good.
HungarianA Bizottság mindenkor ragaszkodott ahhoz, hogy ez a megfontolás, ez a megközelítés a szövegben tükröződjék.
The Commission has always insisted that this concept, this approach must be preserved in the text.
HungarianEzután megfontolás tárgyává kell tenni egy ujjnyomat-összehasonlító közös európai rendszer bevezetését.
Subsequently, the introduction of a common European system for comparing fingerprints should be considered.
HungarianA gazdasági megfontolás nem az egyetlen szempont.
The economic considerations are not the only considerations.
Hungariankérdezte Wil alapos megfontolás után.
HungarianHol végződik a megfontolás, és hol kezdődik a kapzsiság?
HungarianValószínűleg azt mondta, hogy ahhoz szegődünk, aki a legtöbbet kínálja, mindenféle kérdés vágy erkölcsi megfontolás nélkül.
He probably told you we sell our services to the highest bidder, no questions or ethics involved.
HungarianE döntésekben sokféle megfontolás játszik szerepet.