« mutat » traduction en anglais

HU

« mutat » en anglais

HU mutat
volume_up
{verbe}

mutat (aussi: jelez)
Egyáltalán nem mutat semmi sem arra, hogy a többség az uniós tagság mellett szavazna.
There is absolutely nothing to indicate that there is a majority in favour of EU membership there.
Minden rendelkezésre álló adat arra mutat, hogy azt szeretnék, ha az ország csatlakozna a WTO-hoz.
All the available data indicate that they do want it to join the WTO.
There is nothing to indicate that this is the case.
Ha csakugyan meggyilkolta a feleségét, úgy kell valaminek lennie ebben a házban, ami erre mutat.
If he murdered his wife, theres something here to point that way.
Minden intézkedés egy irányba mutat: a hajók számának csökkentése felé.
All the measures point in one direction: a reduction in the number of vessels.
Igaz, és ön nagyon helyesen mutat rá, hogy nem értük el a remélt teljesítményt.
It is true, and you are right to point it out, we have not achieved the performances we had hoped for.
mutat (aussi: utal, kifejez, jelent, jelez)
A kezdeti eredményekre tekintettel kétségtelen, hogy ez hatékonysági csúcsot mutat.
Bearing in mind the initial results, there is no doubt that this demonstrates record efficiency.
Véleményem szerint a Bizottság eddigi teljesítménye a szociálpolitika terén igen gyászos képet mutat.
In my opinion, the Commission's record on social policy tells a sorry tale.
Amennyiben a tömeg növekedést mutat, a számításhoz a mért legalacsonyabb értéket kell figyelembe venni.
Should an increase in mass occur the lowest recorded reading will be used in the calculation.
Ez az együttható a kerámia anyag kezdeti súlyához viszonyított százalékot mutat.
This coefficient represents a percentage calculated in relation to the initial weight of the ceramic material.
A jelentés fordulópontot jelent, mivel az Európai Unió rugalmasságot mutat egy olyan probléma megoldásában, amellyel több tagállam szembesül.
The report represents a turning point as the European Union shows flexibility in solving a problem that several Member States are faced with.
Ez 2006-hoz viszonyítva 12%-os, 2005-höz viszonyítva pedig 35%-os növekedést jelent, és az idei tendencia is további emelkedést mutat.
That represents an increase of 12% compared to 2006 and almost 35% compared to 2005, and the trend so far this year suggests a further increase.
Ha ma nem mutat bátorságot Európa, akkor mikor fog?
If Europe does not show courage today, when will it have to show courage?
Sajnos sok esetben, az EU nem mutat szolidaritást a belkapcsolataiban.
Unfortunately, in many cases the EU does not show solidarity in its internal relations.
Ha ajtót mutat nekem, teljességgel alávetem magam az akaratának.
If you show me the door, me, I march to that door with complete submission.

Exemples d'usage pour « mutat » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianMinden jel arra mutat, kegyelmes uram bólintott Tynian, kék köpenyét hátravetve.
'Everything points that way, Your Grace,' Tynian said, pushing back his blue cape.
HungarianMintha az Égibúvárnak jobban tetszene, ha a tengelye a neutroncsillag felé mutat.
It was as if the Skydiver preferred to have its axis through the neutron star.
HungarianAz univerzumban eltelt id tökéletesen megegyezik azzal, amit a bels órája mutat.
The universe thought it was exactly the same time as the Mind's internal clock did.
HungarianMeg kell jegyezni azonban, hogy 2001 óta a kínai behozatal növekvő tendenciát mutat.
It is, however, noted that Chinese imports have, since 2001, an increasing trend.
HungarianA halálos balesetek száma jelentős szórást mutat az egyes tagállamok között.
The number of deaths varies greatly across the countries of the European Union.
HungarianTalán igaz is, mert a herceg tényleg nem mutat semmiféle rokonságot a királlyal.
It may well be true, for the prince certainly bears no family resemblance to the king.
HungarianDanny maga mondta nekem, hogy Tony gyakran mutat neki olyasmit, ami nem következik be.
And Danny himself told me that Tony often showed him things that never occurred.
HungarianJelentése a bizottsági kezdeményezés határozott megerősítése irányába mutat.
His report is clearly aimed at decisively reinforcing the Commission proposal.
HungarianMár nagyon sötétedett, s ilyenkor az ember szeme mindent nagyobbnak mutat.
It was getting deep dusk, when the eyes make things greater than they should be.
HungarianA mozgásnak akkor kell befejeződnie, amikor az előző számlálótag nullát mutat.
This forward movement must cease when the preceding element indicates zero.
HungarianAz osztályozás tudniillik aszerint történt, hogy a nőből mennyit mutat a kép.
Among pictures of naked women, there were names for how much you could see.
HungarianFranciaország politikája a megfelelő irányba mutat, és ezzel példaként szolgálhat.
France's policy goes in the right direction and could serve as an example.
HungarianEgy igazságosabb Európa integrációjának új korszaka, amely nagyobb szolidaritást mutat.
A new era in the integration of a fairer Europe which shows greater solidarity.
HungarianTovábbi két ügyvédnek mutat be, mindkettő az észak-karolinai Raleighból érkezett.
He introduces me to two more lawyers, both from Raleigh, North Carolina.
HungarianNem, én kerülném, ha másért nem, a szókincse miatt, a képek miatt, amelyeket mutat.
No, I would shun him for his imagery, if nothing else, for his vocabulary.
HungarianAz útjuk a sajátjuk, és egy olyan Afganisztán felé mutat, amely más lesz.
Their path is their own and it looks towards an Afghanistan that will be different.
HungarianEz a lépés - habár kis lépés - a helyes irányba mutat, és én támogatom.
This step, albeit a small one, is going in the right direction, and I support it.
HungarianA valós kép súlyos szociális egyenlőtlenségeket mutat az Európai Unión belül.
The real picture is one of gross social inequality in the European Union.
HungarianA völgylakó hátraszegte fejét, hogy lássa, mit mutat az elf leány az égen.
The Valeman jerked about, following the Elven girl's-rigid arm as it pointed skyward.
HungarianMost második albán államként hirdeti ki függetlenségét és rossz példát mutat.
Now it is declaring independence of a second Albanian state and that sets a bad example.