« nyújtható » traduction en anglais

HU

« nyújtható » en anglais

EN
HU

nyújtható {adjectif}

volume_up

Exemples d'usage pour « nyújtható » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianÁllami támogatás kizárólag az új, innovatív termékek fejlesztéséhez nyújtható.
State aid can be provided only for the development of new, innovative products.
HungarianE szint elérését követően nem nyújtható be további kérelem közbenső kifizetésekre.
Once that level is reached, no new intermediate payment applications may be submitted.
Hungarianmivel ezért a kenyérgabona minőségű közönséges búza élelmiszersegélyként nyújtható;
Whereas common wheat of bread-making quality may, therefore, be supplied as food aid;
HungarianA nyújtható közvetlen támogatás elenyésző a tényleges igényekhez képest.
The direct aid that could be put in is miniscule compared to what the need actually is.
HungarianA határidő lejártát követően előlegfizetési kérelem nem nyújtható be.
Beyond that date, no applications for an advance may be made.
Hungarian(12) Visszatérítés csak olyan termékekre nyújtható, amelyek a Közösségben szabad forgalomba hozhatók.
(12) Refunds should be granted only on products that are allowed to move freely in the Community.
Hungarian(2) Magánraktározási támogatás csak a Közösségből származó sertésből készült termékek tekintetében nyújtható.
2. Private storage aid may only be granted in respect of products derived from pigs originating in the Community.
HungarianAz ezen együttműködés hátterében álló tényezők egyike annak lehetősége, hogy különjelentés nyújtható be a Parlamentnek.
Part of the context for that cooperation is, however, the power to present a special report to Parliament.
HungarianFontos, hogy az Unió látható legyen a Tunéziának nyújtható különböző támogatási és fejlesztési programjain keresztül.
It is important that the EU is visible in its various aid and development programmes which can be addressed to Tunisia.
HungarianMagánraktározási támogatás az 5. cikkben megállapított szabályokkal összhangban meghatározásra kerülő termékekre nyújtható.
Private storage aid may be granted for products to be determined in accordance with the rules laid down in Article 5.
HungarianAz Európai Unió felülvizsgálta azokat a feltételeket, amelyek a tagállamoknak nyújtható támogatásra vonatkoznak.
The European Union has looked at the issue to verify the conditions under which it could give its support to one of the Member States.
Hungarian(2) Nem nyújtható pótlék otthon történő készenléti szolgálat esetén, amennyiben a szolgálat tényleges időtartama legalább a 14 órát nem éri el.
2. No allowance shall be granted for stand-by duty at home if the actual period of duty does not amount to at least 14 hours.
HungarianElfogadom, amit Írországról mondott, de nyújtható-e most valamilyen további támogatás - intervenciós politika - az árak emelése érdekében?
I accept your point about Ireland, but can any further policy - an intervention policy - be provided to raise the price at this point?
Hungarianmivel adminisztratív okokból az egyes tagállamokban csak az adott tagállamban betakarított termékekre nyújtható támogatás;
Whereas, for administrative reasons, aid should in each Member State, be granted only in respect of products harvested on the territory of that State;
HungarianSegítségnyújtási kérelem nem nyújtható be, amennyiben a vonatkozó követelés vagy követelések összege nem haladja meg a 750 európai elszámolási egységet.
2. No request for assistance may be made if the amount of the relevant claim or claims is less than 750 European units of account.
HungarianEz az ellátás ugyanakkor csak abban az esetben nyújtható, ha a kiküldetés alatti bér vagy jövedelem a francia jövedelemadóztatás alá tartozott;
However, this benefit can only be paid if the wage or salary received during the period of the posting is subject to tax on income in France;
HungarianDe Arthur az első nagy cameloti ünnepen akarja kimutatni az iránta érzett megbecsülését, hogy a király által nyújtható összes szertartással avassák lovaggá.
But Arthur wished to show him honor at his first high feast in Camelot, so he will be made Companion with all the ceremony the King can manage.
Hungarian(1) Export-visszatérítést csak olyan olívaolajra nyújtható, amelynek szabad zsírsavtartalma olajsavban kifejezve 100 grammra vetítve nem több 30 grammnál.
The export refund shall be granted only on olive oils with a free fatty acid content expressed as oleic acid of not more than 30 grams per 100 grams.
HungarianEnnek érdekében felszólítjuk az Európai Bizottságot, hogy emelje fel a számukra a válság leküzdése érdekében nyújtható de minimis támogatás küszöbértékét.
To do so, we call on the European Commission to raise the threshold of de minimis aid that can be granted to them to help them cope with this crisis.
HungarianMost először vezetjük be azt a szabályt, hogy kölcsön csak abban az esetben nyújtható, ha a hitelező könyvelésében értékpapírosítási visszatartással rendelkezik.
For the first time we are introducing the rule that a loan can only be granted if the lender holds a retention for securitisation in its books.