« tágabb értelemben » traduction en anglais

HU

« tágabb értelemben » en anglais

HU tágabb értelemben
volume_up
{adverbe}

tágabb értelemben
Az európai zászló nem csupán az Európai Unió jelképe, hanem Európa tágabb értelemben vett egységét és identitását is szimbolizálja.
The European flag is the symbol not only of the European Union but also of Europe's unity and identity in a wider sense.

Exemples d'usage pour « tágabb értelemben » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianTágabb értelemben, ez valójában az egész egységes piacra nézve versenyellenes.
It is actually anti-competitive for the whole single market on a wider scale.
HungarianA program kudarca hozzájárul a tágabb értelemben vett euróövezet pénzügyi labilitásához.
The failure of the programme contributes to the wider eurozone financial instability.
HungarianA hosszú távú finanszírozás és a tágabb értelemben vett gazdaságba történő beruházás eszközei.
Mortgage bonds are used for long-term financing and investment in the wider economy.
HungarianEurópa segített Írországnak meghatározni a helyét a tágabb értelemben vett világban.
Europe has helped Ireland define our place in the wider world.
HungarianE hálózat legfontosabb eleme pontosan az IKT igénybevétele lenne egy tágabb értelemben.
One of the most important elements of that network will be precisely the ICT uptake in a broader sense.
HungarianTágabb értelemben véve ugyanabból a családból származunk mondta Virgonc.
We're from the same brood, loosely speaking, Jive said.
HungarianA hajó csak tágabb értelemben volt az Epiphany-nál.
Except in the broad sense, the vessel wasn't anywhere near Epiphany.
HungarianAz EU ezenkívül a fogyasztók tágabb értelemben vett érdekeit is védelmezi többek között az alábbi területeken:
The EU also safeguards consumers’ wider interests in areas such as:
HungarianA "munka” fogalmát tágabb értelemben kell interpretálni.
The concept of 'work' has to be given a wider interpretation.
HungarianÉs tágabb értelemben a közvéleményben úgy szerepelnek egyfelől, mint Oroszország és a kommunisták, másfelől pedig Amerika.
And they are represented loosely in the public mind as 'Russia and the Communists' and 'America'.
HungarianA hitelek terén a jelenlegi gyakorlat fenntarthatatlannak bizonyult, az egyének szintjén és tágabb értelemben egyaránt.
Current credit behaviour has proven to be unsustainable, both on an individual and on a broader level.
HungarianBrown úr semmibe vette óhajukat és ez nem tett jót sem kormányának, sem tágabb értelemben az Európai Uniónak.
Mr Brown has ignored their wishes and this has done much to undermine his Government and the European Union more generally.
HungarianA líbiai helyzet tágabb értelemben is elgondolkodásra szólít fel, és úgy hiszem, megerősíti a jelentés javaslatait.
The Libyan situation also calls for reflection on a wider scale, and I believe it reinforces the report's suggestions.
HungarianHa tágabb értelemben is meg akarjuk őrizni a hitelességünket, ebben a Házban nem fogadhatjuk el a megkülönböztetés semmilyen formáját sem.
We cannot accept any forms of discrimination in this Chamber if we are to be credible in the wider context.
HungarianUgyanakkor az átláthatóság és a számonkérhetőség mellett fontos az is, hogy rámutassunk a tágabb értelemben vett hatásokra is.
However, in addition to the issues of transparency and accountability, it is also important to point out some of the wider implications.
HungarianItt, különösen két olyan területet akarok kiemelni, amit a jelentés tágabb értelemben jogosan kritizál, és amire jogorvoslatot kér.
Here I want to emphasise two particular aspects that the report rightly criticises in broad terms and on which it calls for redress.
HungarianA stressztesztek eredményeként javulni fognak a jövőbeni reaktorok biztonsági előírásai, és tágabb értelemben az atomenergia költségei.
The stress tests will result in a rise in standards for future nuclear reactors and, by extension, in the cost of nuclear energy.
HungarianA bankoknak többet kell tenniük annál, hogy csupán visszafizetik a pénzt: jóvá kell tenniük a kárt, amit a tágabb értelemben vett társadalomban okoztak.
Banks should do more than simply pay back that cash: they should repair the damage they have done to wider society.
HungarianTágabb értelemben a választási folyamat csorbítatlanságának biztosítása rendkívül lényeges az Unió külső tevékenységének hitelessége szempontjából.
By extension, ensuring the integrity of the electoral process is central to the credibility of the Union's external action.
HungarianMárcius 5-én a tágabb értelemben vett térségre vonatkozóan konkrét intézkedésekre teszünk javaslatot a térség európai törekvéseinek előmozdítása érdekében.
On 5 March, we shall propose concrete measures for the broader region in order to advance its European aspirations.