« vám » traduction en anglais

HU

« vám » en anglais

volume_up
vám {substantif}

HU vám
volume_up
{substantif}

vám
A vám- és mezőgazdasági kérdésekkel foglalkozó jogszabályok alkalmazása (vita)
Application of the law on customs and agricultural matters (debate)
A "Vám 2013” program szintén fontos eszköz ebből a szempontból.
The 'Customs 2013' Programme also represents an important tool in that respect.
Mit csinálnak velük a vám- és pénzügyőrök az Egyesült Királyságban?
What do the customs and excise duty officers do in the United Kingdom?
volume_up
duty {substantif}
Amennyiben a vámoknál minimális vám is meghatározásra került, ez a minimális vám nem alkalmazható.
Where duties specify a minimum duty, that minimum duty should not apply.
E vám azonban nem haladhatja meg a közös vámtarifa szerinti vámtételt.
However, that duty may not exceed the rate of duty in the Common Customs Tariff.
Mit csinálnak velük a vám- és pénzügyőrök az Egyesült Királyságban?
What do the customs and excise duty officers do in the United Kingdom?
volume_up
customs duty {substantif}
A fogyasztási adó és a kiegészítő vám, ha kifizetésre kerül, hitelként felhasználható a saját jövőbeni adókötelezettségekre (az úgynevezett "CENVAT-mechanizmus").
Excise and additional customs duty, if paid, could be used as a credit for own future duty liabilities (the so-called Cenvat mechanism).
(84) A fogyasztási adó és az importvám megfelelője ("kiegészítő vám") alóli mentesség azonban nem eredményezi a máskülönben esedékes bevételről való lemondást.
(84) The exemption from excise duty and its import duty equivalent (additional customs duty), however, do not lead to revenue forgone which is otherwise due.
volume_up
toll {substantif}
Ha el akarnák kerülni, még hómentes időben is belekerülne legalább egy hetükbe, a vám pedig méltányosnak tűnt.
There was apparently no way around that did not take at least a week, even without snow, and the toll seemed reasonable.

Exemples d'usage pour « vám » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianA vám 35 euróval való mérséklése a versenyhelyzetet is megváltoztatja.
Reducing import duties by EUR 35 also changes the situation with regard to competition.
HungarianValójában nincs már túl sok vám az USA és az EU között.
In fact, there are not that many tariffs any more between the US and the EU.
HungarianA nulla vám elérése nagyon hosszú távon, vagy egy elég drasztikus csökkentés az első néhány évben?
A path towards zero in the very long term, or a rather drastic reduction in the first few years?
HungarianSzinte tapintani lehetett a többiek felajzott várakozását, amikor a vám, pír felém lódította a fáklyát.
I could feel the anticipation of the others, a palpable excitement as the flames were thrust at me.
HungarianA legerősebb érvek főként a vám-visszatérítési védintézkedések és a nem vámjellegű akadályok területét érintették.
The strongest arguments were mainly in the area of DDB safeguards and non-tariff barriers.
HungarianA műszaki szabványok, a dokumentumok kitöltése, a biztonsági előírások, mind a nem-vám jellegű akadályok sorába tartoznak.
Technical standards and form filling and safety requirements all make for non-tariff barriers.
HungarianÉn nem tudom, ki maga, lehet, hogy valami VÁM...?
I don't know what you are, are you some kind of VAM--?
HungarianKiegyenlítő vám csak addig és annyiban marad hatályban, amennyiben a kárt okozó szubvenció elleni fellépéshez szükséges.
3. The cost or value shall include the cost of elements specified in Article 8 (1) (a) (ii) and (iii).
HungarianAz EU-ban jelenleg hatályos átlagos vám 4%, míg az ezzel egyenértékű vámtétel Ázsiában és Dél-Amerikában 30%.
The average tariff 4% in force in the EU stands at 4%, whereas the equivalent rate in Asia and South America is 30%.
HungarianTudja, vam egy dolog, ami nyugtalanít.
You know, there was one thing that's always bothered me.
HungarianA Tanács helybenhagyja az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) többoldalú kereskedelmi tárgyalásainak eredményeit.
The Council endorses the results of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) multilateral trade negotiations.
HungarianA Bizottság aláírja az Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) többoldalú tárgyalásainak (Kennedy-forduló) záróokmányát.
The Commission signs the final Act of the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) multilateral negotiations (Kennedy round).
HungarianEz nem éppen az a fajta magatartás, amit a törvénytisztelő vám- és pénzügyőröktől elvárnánk az Egyesült Királyságban vagy bárhol Európában.
This is not the sort of behaviour we expect from law enforcement officers or excise officers in the United Kingdom or across Europe.
Hungarian(167) Az együttműködő feldolgozók azzal is érveltek, hogy bármilyen dömpingellenes vám negatív hatással lesz előállítási költségeikre és árrésükre.
(167) Co-operating processors also argued that any anti-dumping duties will negatively affect their cost of production and margin.
HungarianUgyanúgy, mint a növénytermesztésben, itt is mentesítést adnánk a vám alól, vagyis a gazdák kész piacot kapnának az állataik részére.
As with those who participate in the homestead plan, they would be exempted from the tariff and this would assure a ready market for their beasts.
HungarianAz Általános Vám- és Kereskedelmi Egyezmény (GATT) szerződő felei éves ülésükön konszenzussal hivatalosan is elfogadják a tokiói forduló eredményeit.
At their annual meeting, the General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) Contracting Parties formally approve the "Tokyo Round" results by consensus.
Hungarian(a) az 'importált áruk vámértéke' kifejezés az áruknak az importált árukat terhelő vám érték szerinti kivetése céljából meghatározott értéke;
2. Accordingly, this Agreement shall not prevent developing country signatories from adopting measures and policies to assist their industries, including those in the export sector.
HungarianMindazonáltal a két célkitűzésre szeretném felhívni a figyelmüket: a nulla vám elérése mondjuk 20 év alatt, és időközben nagyon mérsékelt csökkentés alkalmazása.
Nevertheless, I should like to draw your attention to the two objectives: to reach zero in, say, 20 years, and to obtain a very moderate reduction in the meantime.
HungarianTermészetesen különböző határidő vonatkozik például India és Európa esetében a nulla vám elérésére, ami teljesen érthető, mert a két ország fejlettségi szintje eltérő.
There is, of course, a different timeframe for, let us say, the path to zero for India and for Europe, which is understandable because they have different levels of development.