« valamiféle » traduction en anglais

HU

« valamiféle » en anglais

HU valamiféle
volume_up
[exemple]

valamiféle (aussi: valami fajta)

Exemples d'usage pour « valamiféle » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianInkább valamiféle lélektelen cinkosa vallottam be neki, és vallottam be magamnak.
Just some sort of mindless accomplice,' I confessed to her, confessed to myself.
HungarianVic először azt hitte, nem jól lát, vagy valamiféle optikai csalódás áldozata.
At first Vic thought he hadn't seen right; it was some sort of optical illusion.
HungarianSzerintem szegény fiú az egész életét valamiféle szüntelen bódulatban töltötte.
I figured the boy went through life in a perpetual state of light-headedness.
HungarianMost úgy érezte, hogy az állandóságot valamiféle szélsőségek veszélyeztetik.
Now, he felt, the stability he had come to enjoy was threatened with extinction.
HungarianValamiféle ének csendült fel és a harcosok körülötte sietve hátrébb léptek.
There was a singing in the air, and the warriors on all sides hastily fell back.
HungarianA megoldás ugyanakkor biztosan nem valamiféle különös európai magatartási kódex.
The solution, however, will definitely not be some specific European code of conduct.
HungarianGordon képtelen volt valamiféle logikus magyarázatot kicsikarni a creswelliekből.
Gordon had been unable to get anything coherent from the people of Creswell.
HungarianVagy ez valamiféle megmagyarázhatatlan jó szerencse, mint a kozmológiai állandó?
Or is it a kind of serendipity that we cannot explain, like the cosmological constant?
HungarianValamiféle ordonation-ról, elképzelésről, tervről, követendő eljárásról van itt szó.
There is mention of an 'ordonation,' a plan, project, or procedure to be followed.
HungarianMindenféleképp azt hiszem, hogy valamiféle kedvező szakosodásra szükség van.
In any case, I believe that some sort of advantageous specialisation is necessary.
HungarianArra gondol talán, hogy megzavarom a Kört, mert valamiféle módon hatalomra török?
Are you suggesting that I disrupt the Circle in some sort of bid for power?
HungarianValamiféle sóhajtás hallatszott a mólón, mintha mindenki előre tudná, mi következik.
There was a kind of sigh on the platform as if everyone knew what was coming.
HungarianValamiféle sötét, alaktalan ruha volt rajta, és maximum tizenéves lehetett.
She was wearing something dark and shapeless, and was in her early teens, at most.
Hungarian- Mintha valamiféle kalendárium lenne, vagy tanácsok és jegyzetek gyűjteménye.
It appears to be an almanac of sorts, or a collection of notes and advices.
HungarianÚgy gondolom, hogy ez nagyon fontos, és mégis tapasztalunk valamiféle fejlődést.
I believe that this is very important, and we are all the same observing some progress.
HungarianGlyneth, menj vissza a hullákhoz, és keress náluk valamiféle kötelet vagy szíjat!
Glyneth, go to the carcasses yonder and find some straps and cords from their harness.
HungarianMég ha hinnék is valamiféle istenben, akkor is gyűlölném a gyónás gondolatát.
If I believed in any God atall, I should still hate the idea of confession.
HungarianAz éneklő levegő - valamiféle varázsgát, gondolta El - ott csengett körülötte mindenhol.
The singing air-some sort of spell-barrier, El guessed-ringed him around closely.
HungarianDe hátha olyan hatalmas, hogy még a messzeségből is adhat valamiféle csodálatos erőt?
But was she so powerful that she could give some miraculous strength over the miles?
HungarianElnök asszony, két kérdésben szeretnék valamiféle iránymutatást kapni az előadótól.
Madam President, I would like to have some guidance from the rapporteur on two issues.