« valamirevaló » traduction en anglais

HU

« valamirevaló » en anglais

HU valamirevaló
volume_up
{adjectif}

Exemples d'usage pour « valamirevaló » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianHa az az ember valamirevaló kereskedő, tudnia kell, hogy az érme nem eladó.
If the man was a dealer of any repute, he would know that the coin was not for sale.
HungarianValamirevaló szakács könyvtárában amúgy is megtalálhatók a forrásmunkák.
Any serious cook should have the reliable originals in his or her library.
HungarianMinden valamirevaló amerikai városnak volt egy része, amelyet csak úgy emlegettek, hogy a nyomornegyed.
Every American town of any size had a neighborhood with the same nickname: Skid Row.
Hungarian- De valamirevaló ember, ha kételyei vannak, bízza magát a bölcsességére.
'Yet in doubt a man of worth will trust to his own wisdom.
HungarianAmíg a tanduk és a sorók rossz nyomon járnak, mi vagyunk az egyetlen valamirevaló csapat a környéken!
While the Tandu and Soro chase a ruse, we are the only fair-sized squadron in the vicinity!
Hungarian- És én még azt hittem, hogy a seregben nincs egyetlen valamirevaló zsugás sem - mondta az orrát lógatva Clark.
'I thought soldiers were lousy gamblers,' the Air Force sergeant observed sourly.
HungarianMorgaine Avalon óta nem hallott valamirevaló hárfást, most hallgatta, s föltámadt benne a múlt.
Morgaine, who had not heard a fine harper since leaving Avalon, listened, letting the past slip away.
HungarianAhogy a legénység megjósolta folytatta Rumfoord , az alezredesből sohasem lett valamirevaló katona.
As the crew had predicted, said Rumfoord, the lieutenant-colonel was spoiled forever as a soldier.
HungarianKing's Abbotban mindössze két valamirevaló ház van.
There are only two houses of any importance in King's Abbot.
Hungarian- Egyetlen valamirevaló állat sem szeretne találkozni ilyen túlöltözött primitivistákkal- jegyezte meg egy alkalommal.
What self-respecting beast would want to be seen with these overdressed Primitivists? she said.
HungarianEgyetlen valamirevaló fa sem volt a közelben, ezért lefelé kezdtek bukdácsolni, a patak folyásirányában.
No tree worthy of the name was within reach, so they started to stumble downslope and downstream, trying to get to open ground.
HungarianIde hallgass mondta Grace , amennyire tudom, a fehér emberek között egész Midland Cityben csak nekünk van valamirevaló nemi életünk!
Listen, said Grace, we're the only white people hi Midland City with any kind of sex life, as nearly as I can tell.
HungarianA fiú egykedvűen végigmérte apját: egyetlen valamirevaló okot keresett, hogy miért kellene a sorsát ehhez az idegenhez kötnie.
The boy looked over his father dispassionately, seeking one good reason why he should throw in his lot with this stranger.
HungarianEz az egyetlen valamirevaló ügyem.
HungarianHippolyte Paulnak felidézni egy szellemet a sírból a lehető legmindennapibb szívesség volt, amit egy valamirevaló metafizikus megtehet egy barátjának.
To Hippolyte Paul, raising a spirit from a grave was the most ordinary sort of favour for a gifted metaphysician to offer a friend.
HungarianValamirevaló ellenfél minden teketória nélkül végzett volna a daimónjával, az ügy végére egyszer s mindenkorra pontot téve: ez itt nem mer lesújtani.
A truly dangerous opponent would have killed his daemon at once, and ended the matter there and then; this antagonist was afraid to strike.
HungarianEz természetesen tény: az orosz írók és idealisták legnagyobbika abból a megfontolásból, hogy valamirevaló munkát is végezzen, egy darabig cipőket készített.
This was a fact, of course: the greatest of Russian writers and idealists had, in an effort to do work that mattered, made shoes for a little while.
HungarianFred apjának közvetítésével ezek a gengszterek a valódi érték tized , sőt századrészéért vásároltak föl szinte minden valamirevaló vagyontárgyat Midland Cityben.
Through Fred's father, those gangsters bought almost every desirable property in Midland City for anything from a tenth to a hundredth of what it was really worth.
HungarianAlig száradt meg a tinta a megállapodáson, és az USA máris visszavonta annak egyetlen valamirevaló elemét: a magánéletről szóló törvénynek az európai polgárokra való alkalmazását.
The ink has hardly dried on the agreement and the US has withdrawn its only good component: the application of the Privacy Act to European citizens.
HungarianAmi azt illeti, egyetlen valamirevaló kiadó sem hallott róla, pedig amikor Dwayne-nel megismerkedett, már száztizenhét regényt és kétezer novellát írt.
No reputable publisher had ever heard of him, for that matter, even though he had written one hundred and seventeen novels and two thousand short stories by the time he met Dwayne.