« vezető » traduction en anglais

HU

« vezető » en anglais

volume_up
vezető {substantif}
EN
HU

vezető {substantif}

volume_up
1. général
Philip a hálószobájába vezető ajtóban álldogált.
Philip was standing at the head of the passage that led to his bedroom.
- Amikor az FBI-akadémián voltam, egyenesen csodákat művelt velem a vezető oktató.
The head guy at the FBI Academy when I was there did wonders for me, too.
Ding úgy érezte, mintha egy különösen jó futballcsapat vezető edzője lenne.
Ding felt as though he were the head coach of a particularly good football team.
vezető
Egy technológiai vezető és egy példamutató vezető.
She's a technology leader and instructional leader.
Wimateeka meglepetten pillantott rá, a másik vezető bosszankodva csippantott.
Wimateeka looked at him in surprise, and the other clan leader chittered in annoyance.
Ön még fiatal vezető, Cameron úr, pártja viszont hosszú múltra tekint vissza.
You have a young leader, Mr Cameron, and you are a party with a long history.
De kimaradt egy elég fontos részlet: Ön volt a főnök; Ön volt a vezető az elmúlt öt évben.
But there is a rather important point being missed here: you have been the boss; you have been the governor for the last five years.
Ami hihetetlen a dologban, az az, hogy számos új vezető már korábban is ennek az ördögi rendszernek dolgozott!
But the incredible thing was that many of the new bosses had also worked for that same evil system before.
Dubinyin kapitány a hajógyár vezető hajóácsának" irodájában üldögélt.
Captain Dubinin sat in the office of the Master Shipwright of the yard.
Well, that's why you're the captain, Captain.
Amikor elhagyták Floridát, a csónakot vezető tengerész mondott valamit Freeportról a Larry nevű férfinek.
The captain had said something about Freeport to the man known as Larry when they left Florida.
vezető (aussi: főnök, vezér, fővezető, pajzsfej)
volume_up
chief {substantif}
Vezető programozójukat tegnap egy pornónegyedben találták meg.
Yesterday their chief programmer was found in a porno district.
Vezető megfigyelőként én magam nem vettem részt ezekben a konzultációkban.
As chief observer, I have not taken part in these consultations myself.
Én üdvözlöm az EU vezető választási megfigyelőjének határozott kijelentéseit.
I welcome the robust statements of the EU's Chief Election Observer.
A Világparkban levő Thompson-vezető egy büfénél összegyűjtötte embereit, és megszámlálta őket.
The Thompson executive still in Worldpark assembled his people at a food stand and polled them.
Õ nem pisztoly-mócsing, hanem nagy üzletember; ragyogó politikus, igazi vezető.
He is no pistol-slapper, but a big businessman; an excellent politician, the executive type.
A három hírszerzési vezető megborzongott a gondolattól.
The three intelligence executives managed not to shudder at the thought.
Úgy tűnt, alig hallja a vezető szavait, azok mégis csorbítatlanul jutottak a fülébe:
It seemed he could scarcely hear the guide, and yet the words were coming clear:
Úgy gondoltuk, hogy vezethetnél egy túrát ma reggel, mintha egy indián vezető lennél.
Thought you could give us a tour this morning, sort of be our Indian guide?
Guide or no guide, we're leaving tonight.
vezető (aussi: pilóta, kalauz, kormányos, révkalauz)
volume_up
pilot {substantif}
Mielőtt elhagyták volna a tisztást, a vezető lehajolt és kihúzta a Palm Pilotot egy hókupacból.
Before they left the clearing the leader bent down and plucked the Palm Pilot out of a snowdrift.
In the piloting chair Ackbar remained silent.
Ha az EU valóban vezető pozíciót akar elfoglalni ezen a piacon, akkor proaktívnak kell lennie ezen a területen, előmozdítva a kutatást és a kísérleti projekteket.
If the EU really wants to have a leading position in this market, it should adopt a proactive approach in this field by stimulating research and pilot projects.
Végül megemlíteném, hogy segíteni kell az áldozatokat azzal a tanáccsal, hogy ne fizessenek ezeknek a kereskedelmi jegyzékeket vezető cégeknek, amíg nem kértek megfelelő jogi tanácsot.
My final point concerns the need to assist the victims by advising them not to make any payments to these commercial directory companies until they have sought out proper advice.
2. Ichtyologie

Exemples d'usage pour « vezető » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

HungarianSőt, csak akkor sikerülhet, ha a Bizottság átveszi a politikai vezető szerepet.
What is more, it will only succeed if the Commission takes the lead politically.
HungarianAmennyiben a Bizottság kívánja, ebben meghatározó és vezető szerepet játszhatna.
The Commission may, if it so wishes, assume a fundamental driving role in this.
Hungarian. - (PL) Az európai ipar egyértelműen messzire vezető változást él meg.
in writing. - (PL) Clearly, European industry is undergoing far-reaching change.
HungarianMég egy fiatalember számára is kényelmetlen volna a konyhába vezető közvetett út.
Even for a young man, the indirect route into the kitchen would be a nuisance.
Hungarian- Átnyúlt a keskeny, csontos váll fölött, és kinyitotta a vezető felőli ajtót.
He reached over the narrow, bony shoulder and unlocked the driver’s door.
HungarianEgy kicsivel később az M utcára vezető lépcső tetejénél támaszkodtak a korlátnak.
Soon they were leaning against a railing at the top of the steps down to M Street.
HungarianA "kékkártya” és a körkörös migráció az első lépések az efelé vezető helyes úton.
The 'Blue Card' and circular migration are an initial step in the right direction.
HungarianAz éghajlatváltozás kérdésében most a Koppenhága felé vezető útra kell figyelnünk.
On climate change, we now need to turn our attention to the road to Copenhagen.
Hungarian- Rendben van - mondta Worthing az előcsarnokba vezető széles lépcsőn lefelé menet.
All right, said Worthing as they descended the wide staircase to the lower hall.
HungarianEgyetlen szó nélkül kinyitottam a vezető ülés ajtaját, és felmásztam a fülkébe.
Without responding, I pulled open the driver's door and climbed into the cab.
HungarianA hevedernél markolva az MP5-öst, elindult a 12-es kútaknához vezető ösvényen.
Holding the MP5 by the strap, Owen started down the path that led to Shaft 12.
HungarianEzt a kérdést azonban félresöpörte, és rákanyarodott a Castle Rocknak vezető útra.
Ace pushed this question impatiently aside and got on the road to Castle Rock.
HungarianÚgy gondolom, hogy a szabad mozgás a demokrácia és a tudás felé vezető út kapuja.
I believe that freedom of movement is the gateway to democracy and knowledge.
HungarianMENION LEAH nem találta meg ilyen egyszerűen az Anarba vezető út utolsó szakaszát.
Menion Leah had not found the last leg of the journey to the Anar quite so simple.
HungarianMa Európa újra megerősítette vezető szerepét a klímaváltozás elleni harcban.
Today Europe has confirmed yet again its leadership in combating climate change.
HungarianMinden kettős könyvvitelt vezető vállalkozó köteles az éves beszámolóját közzétenni.
Companies may only fulfil their filing and publishing obligations electronically.
HungarianVégigsétált az úttól vezető rövid ösvényen, majd a lépcsőn felment a bejárathoz.
She walked down a short trail from the road, and up the steps to the house.
HungarianEz fontos lépés lesz a schengeni térségben való teljes részvételükhöz vezető úton.
It will mark an important step on their way towards full participation in Schengen.
HungarianUgyanakkor egy területen a Központi Banknak kell felvállalnia a vezető szerepet.
However, there is one matter where the Central Bank needs to take the lead.
HungarianMás lelkek annyira megerősödtek, hogy vezető posztra tettek szert a többiek felett.
Others have grown so strong they exert a sort of rulership amongst the others.