« allergie » traduction en anglais

NL

« allergie » en anglais

EN
NL

allergie {de}

volume_up
1. Médecine
allergie
Een persoon die nikkelallergie heeft ontwikkeld, behoudt deze allergie gedurende de rest van zijn leven.
A person who has become allergic to nickel keeps this allergy for the rest of their life.
Dergelijke allergie veroorzakende ingrediënten komen in wijn en bier echter niet voor.
Wine and beer, however, do not contain such allergy-triggering ingredients.
Ik moet zeggen dat ik nog geen gegevens heb gezien waaruit blijkt hoe personen met een allergie er zelf over denken.
I have to say that I have received no representations from allergy sufferers on this point.

Exemples d'usage pour « allergie » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchHet aantal gevallen van astma en allergie neemt toe, speciaal onder jongeren.
Asthma and allergies are on the increase, especially among the young.
DutchWaarom mogen wij de kleurstoffen die allergie verwekken, niet meer verbieden?
Why must we no longer ban colourings which can produce allergies?
DutchEr is een aanwijsbare grote toename in allergie voor soja; 50% van de productie daarvan is genetisch gemodificeerd.
There is a documented large increase in allergies to Soya which is now 50 % GM.
DutchMisschien een allergie, of een plaatselijke infectie.
Could be an allergic reaction or some kind of localized infection.
DutchMensen met een allergie moeten kunnen zien wat zij kopen.
People who have allergies need to see what is in the packet.
DutchNog nooit is hierbij melding gemaakt van allergie.
DutchMensen met een allergie kijken naar de ingrediëntenlijst.
DutchDat is er al voor mensen met pinda-allergie.
DutchNikkel in munten veroorzaakt geen allergie, maar verergert de problemen voor mensen die deze ziekte reeds ontwikkeld hebben.
Nickel in coins does not cause allergies, but makes the problem worse for people who have already developed this illness.
DutchIndien iemand aan houtstof wordt blootgesteld, loopt hij ernstig gevaar neuskanker, chronische bronchitis en allergie te ontwikkelen.
A person exposed to wood dust runs a serious risk of developing cancer of the nose, chronic bronchitis and allergies.
DutchMijnheer de Voorzitter, het is bewezen dat chemicaliën acute vergiftiging, allergie, kanker en hersenletsels kunnen verwekken.
Mr President, we all recognise that chemicals can cause acute poisoning, and they can cause allergies, cancer and brain damage.
DutchDat was alleen maar een allergie.
DutchDit is absoluut noodzakelijk voor de bescherming van mensen met allergie, zuigelingen en andere bescherming behoevende burgers.
The main aim of this would be to protect people with allergies, newborns and more vulnerable citizens who are in the greatest need of protection.
DutchHet doel van de lijst van bestanddelen is informatie te verschaffen aan diegenen die daar behoefte aan hebben, bijvoorbeeld artsen die patiënten met een allergie behandelen.
The purpose of the ingredients data sheet is to provide information to those who need it, e. g. doctors who treat patients suffering from allergies.
DutchWe weten echter wel dat er meer kankergevallen voorkomen, dat er meer allergie voorkomt en dat veel beroepsaandoeningen het gevolg zijn van blootstelling aan chemische stoffen op het werk.
We know, however, that cancer and allergies have become more common and that many industrial injuries are due to people having been exposed to chemicals in the workplace.