« bedienen » traduction en anglais

NL

« bedienen » en anglais

NL bedienen
volume_up
[bediende|bediend] {verbe}

1. Religion

2. autre

Mijn ouders hebben nog veel meer afgezien door mijn Science Fair projecten, waaronder een op afstand te bedienen vuilnisbak.
My parents suffered through many more of my science fair projects, including a remote controlled garbage can.
En de Cambodjanen hebben het Hayden Planetarium bediend vanuit hun school.
And the Cambodians have actually controlled the Hayden Planetarium from their high school.
We hebben geconstateerd dat de lidstaten zich bedienen van verschillende boetes en controlemaatregelen; door tijdgebrek zal ik daar niet verder op ingaan.
We have heard from various Members about the disparities in fines and controls in Member States, which I do not have enough time to address now.
slechte arbeidsomstandigheden voor de personen die de fotokopieermachines bedienen
poor working conditions for people operating photocopiers
Man-animals operating machinery?
Het kost heel veel tijd en het is duur om de operator deze complexe arm te leren bedienen. ~~~ In dit geval is het zeer intuïtief.
It takes really a lot of time and it's expensive to train the operator to operate this complex arm.
Met twee megabit kan je een paar duizend kinderen bedienen.
You can serve a couple of thousand kids with two megabits.
En daar bedienen we alle 529 kinderen van de middenbouw.
And there we serve all 529 kids in this middle school.
De universele dienst dwingt bedrijven om de hele markt te bedienen en niet de krenten uit de pap te vissen.
Universal service forces companies to serve the whole market and not hive off the best bits.
slechte arbeidsomstandigheden voor de personen die de fotokopieermachines bedienen
poor working conditions for people operating photocopiers
Ze betaalden de behandeling, een chauffeur om hem naar en van het werk te rijden en een persoonlijke assistent om zijn computer te bedienen en zijn rolstoel te duwen.
They paid for treatment, a chauffeur to drive him to and from work and for a personal assistant to operate his computer and to push his wheelchair.
Here, Craig is working the head.
I'm not used to being waited on.
bedienen

Exemples d'usage pour « bedienen » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchMijn faxapparaat staat nu op een zodanige hoogte dat ik het vlot kan bedienen.
I can now use my fax machine as it is located in a position appropriate to my height.
DutchIk nodig u er dan ook toe uit de heer Crowley van een afdoend antwoord te bedienen.
I invite you to comply with Mr Crowley's request and give him an answer.
DutchDe kinderen zullen die filtersystemen zeer snel beter kunnen bedienen dan wij.
Children will very quickly learn to manipulate these filtering systems better than ourselves.
DutchHet grootste en hardnekkigste probleem is dat van de liften, die zichzelf lijken te bedienen.
The biggest remaining problem is the lifts, which seem to have a mind of their own.
DutchWij politici bedienen ons heel geregeld op de een of andere manier van statistische gegevens.
It is mostly politicians like us who use statistics in one way or another.
Dutchslechte arbeidsomstandigheden voor de personen die de fotokopieermachines bedienen
poor working conditions for people operating photocopiers
DutchMet deze afstandsbediening kunnen we hem overal vandaan bedienen.
And this remote...... will activate it from anywhere on the planet.
DutchPartijen blijven zich bedienen van de beproefde guerrillatactiek.
Parties continue to employ the tried and tested guerrilla tactics.
DutchDe mechanismen waarvan we ons thans bedienen voldoen weliswaar, maar zijn informeel van karakter.
Our mechanisms are very good and long-established, but they are all somewhat informal in nature.
DutchZou er dan toch iets anders spelen, zoals het eigenbelang en het bedienen van de eigen achterban?
Could other elements be at play, such as self-interest and looking after the group's supporters?
DutchDat is een techniek die al eerder is gehanteerd en waar men zich waarschijnlijk nog vaker van zal bedienen.
This technique has already been used, and probably can be used again.
DutchIk heb de UCLAF nooit verweten zich van Stasi-methodes te bedienen.
I have never accused UCLAF of using Stasi-like methods.
DutchIn zo'n concurrentiestrijd zullen havens die een gemeenschappelijk achterland bedienen elkaar vernietigen.
In a competitive battle of this kind, ports that service a common hinterland will destroy each other.
DutchEen aantal landen wil een systeem invoeren om de middelen waarvan de terroristen zich bedienen aan te pakken.
A number of countries want to set up a system to tackle the resources at the disposal of terrorists.
DutchDe aanbieders dienen zich te bedienen van de lokale talen.
DutchDat zijn zelfstandige ondernemers met een of twee vrachtwagens die een zeer belangrijk deel van de markt bedienen.
They are independent businesses with one or two lorries which service a vital segment of the market.
DutchDe lid-staten die zich van deze praktijken bedienen, moeten inzien dat zij in strijd met hun verplichtingen handelen.
The Member States who are doing this have to acknowledge that they are not meeting their obligations.
DutchDe burgers moeten niet alleen worden opgeleid om apparatuur te kunnen bedienen, maar ook om apparatuur te kunnen gebruiken.
The public must be trained, not only to use computers, but also to use them for their own benefit.
DutchTegelijkertijd verwachten wij dat oppositiegroepen in Turkije zich uitsluitend zullen bedienen van vreedzame middelen.
At the same time, we expect that opposition groups in Turkey will resort exclusively to peaceful means.
DutchAls u wilt dat ik verder ga dan dat, zal ik mij bedienen van de woorden die uw grote dichter Fernando Pessoa bezigde:
If you want me to go further than that, I will make use of the words of your great poet Fernando Pessoa: