« bewustwording » traduction en anglais

NL

« bewustwording » en anglais

NL bewustwording
volume_up
{de}

bewustwording (aussi: bewustzijn, besef, bezinning, gewaarzijn)
volume_up
awareness {substantif}
Bewustwording in deze moet toenemen en de wetgeving verdient aanpassing.
Awareness in this area must increase and legislation should be adapted accordingly.
Zichtbaarheid vergroot bovendien de bewustwording bij de consument.
Moreover, visibility enhances consumer awareness.
Je kunt proberen mensen te behandelen en bewustwording te creëren.
You can try to treat people and create awareness.
bewustwording (aussi: bewustwordingsproces, ontwaking)
volume_up
awakening {substantif}

Exemples d'usage pour « bewustwording » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchIk ben zo vrij nog een stapje verder te gaan om die bewustwording in de hand te werken.
I would like to go further in encouraging this realization.
DutchDe crises van de afgelopen jaren hebben ook de bewustwording in het Parlement vergroot.
The crises of recent years have made everyone, including ourselves, more keenly aware of the situation.
DutchWij zijn erin geslaagd om op het gebied van de politieke participatie de bewustwording te bevorderen.
Where political participation is concerned, we have been successful in raising consciousness.
DutchEerst was er de bewustwording, toen kwamen de waarschuwingen.
DutchMijn fractie zal voor dit verslag stemmen, in de hoop dat het een bijdrage zal leveren aan deze zo belangrijke bewustwording.
My group will vote in favour of this report, hoping that it will contribute towards this salutary realisation.
DutchEuropa kan niet meer vooruitgaan zonder een echte sociale en collectieve bewustwording van de regeringen waaruit het is samengesteld.
Europe cannot progress unless the governments that make it up demonstrate a genuine social and collective conscience.
DutchMeer in het algemeen gaat het om de bewustwording van het feit dat de humanitaire hulp veelal in complexe crisissituaties plaatsvindt.
In a much more general area, it is a question of being aware of the fact that humanitarian aid often takes place in complex, crisis situations.
DutchIk denk dat met name de toespraak van de heer Karim de toename van de activiteiten, alsmede de groeiende opinievorming en bewustwording onder het publiek heeft geïllustreerd.
I thought Mr Karim’ s speech in particular illustrated the growth of activity, public opinion and consciousness.
DutchDeze bewustwording zal hen er eindelijk toe kunnen aanzetten om de verantwoordelijkheden en de financiële lasten voor het grensbeheer billijk te verdelen.
This realisation may at last persuade them to take an equal share in the responsibility and financial burden of managing our borders.
DutchDe activisten voor vrouwenrechten die wij hebben ontmoet, doen hun uiterste best om bij de Saoedische vrouwen de nodige bewustwording te kweken inzake hun rechten.
Persons we met who are active in promoting women’ s interests are trying energetically and tenaciously to make women more aware of their rights.
DutchDat is ook geen garantie dat er verbeteringen zullen komen, maar elke verbetering start met de bewustwording aan Turkse kant dat er iets moet gebeuren.
That is obviously no guarantee of improvement but any hope of an improvement starts with the realization on the Turkish side that something needs to be done.
DutchOok de uitvoerende macht is er niet in geslaagd de weg te effenen voor een duidelijke ommekeer, voor een echte bewustwording op het vlak van milieubescherming en de gezondheid van de burger.
Not even the Commission has been able to reverse this trend and secure a real understanding of the need to protect the environment and the health of citizens.
DutchMaar het voornaamste punt in deze mededeling is de oproep tot algemene bewustwording, zodat geen enkele verantwoordelijke politicus zich hier boven kan voelen staan.
However, the most important part of the entire communication is the general warning that nobody in a position of political responsibility can consider themselves exempt from this general concern.
DutchIntegendeel, ik sta enerzijds fiscale stimuli voor, die altijd een positiever effect hebben, en anderzijds de bewustwording van de actoren die verontreinigende activiteiten uitoefenen.
On the contrary, I advocate firstly the use of tax incentives, whose effect is always more positive, and secondly, the need to make polluting companies responsible for their actions.
DutchIk ben stellig van mening dat de bestudering van onze beschaving en cultuur en van onze instellingen bijdraagt tot een grotere bewustwording en betere benutting van datgene wat ons verenigt.
I believe and advocate that if we study the history of our civilisation and culture or of our institutions we will be able to rebuild foundations which existed, which exist and which unite us.