« getal » traduction en anglais

NL

« getal » en anglais

NL

getal {het}

volume_up
getal (aussi: nummer, aantal, hoeveelheid, tal)
Nog een ander drie-cijferig getal -- (Applaus) -- een ander drie-cijferig getal, meneer?
Another, another three-digit -- (Applause) -- another three-digit number, sir?
. ~~~ En de enige invoer is een getal. ~~~ En dat getal is de ruwheid.
They were done on a computer, and the only input is a number, and that number is roughness.
Hier zijn de getallen een tot 12 zoals ik ze zie -- ieder getal met zijn eigen vorm en karakter.
Here are the numbers one to 12 as I see them -- every number with its own shape and character.
getal (aussi: aantal, bedrag, hoeveelheid, totaal)
Omdat deze plekken, deze leefomgevingen, in groten getale angst en depressie teweegbrengen bij kinderen, en zij hebben niet zo veel ervaring met medicijnen.
Because these places, these habitats, are inducing immense amounts of anxiety and depression in children, and they don't have a lot of experience with medication.
getal (aussi: gestalte, nummer, vorm, figuur)
Het getal dat in dit verband wordt genoemd, is 5% van de EU-begroting.
The figure that is being attached to it is about 5 % of the EU budget.
En het allerergste, dat getal onderaan, ongeveer tien foto's per fotograaf, is een leugen.
And worst of all, that figure at the bottom, approximately ten photos per photographer, is a lie.
Niet alleen het getal onderaan, maar met name ook de berekeningsgrondslag is belangrijk.
The figure at the end is not the only important thing, but the basis on which it is calculated, too.
getal (aussi: nummer, cijfer, item, numero)

Exemples d'usage pour « getal » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchDe minister en fungerend voorzitter van de Raad noemde een getal van 18 miljoen.
The Minister and President-in-Office of the Council said 18 million.
DutchMet steeds als slachtoffers de vrouwen, de kinderen en de mannen in Afghanistan, miljoenen in getal.
The victims have always been Afghan women, children and men – in their millions.
DutchOfwel zijn ze gelijk, ofwel is dit getal groter dan dat, ofwel is dat getal groter dan dit.
Either they're the same, or this one's bigger than this one, or this one's bigger than that one.
DutchWil ik dit getal verdubbelen, dat stuit ik voor wat betreft waterkracht eenvoudigweg op fysieke grenzen.
Wind, solar energy, photovoltaic energy etc. only account for 5 %!
DutchVervolgens moest ze echter toegeven dat er verder geen enkele wetenschappelijke basis aan dat getal ten grondslag lag.
She then had to admit that this was not based on one iota of scientific evidence.
DutchWij zullen dit getal nog zien groeien tot negen miljard.
The problem, put in its simplest terms, is one of mathematics.
DutchDe ontwikkelingslanden hebben de macht van het getal ontdekt en ingezien dat zij door hun krachten te bundelen meer invloed krijgen.
Developing countries have realised that there is strength in numbers and power in using that strength.
DutchEn hoeveel u ook dacht, dit is het echte getal: Productiviteit daalt 66% In een stille ruimte bent u drie keer zo productief als in een kantoortuin.
(Ominous music) You are one third as productive in open-plan offices as in quiet rooms.
DutchDat getal klopt klaarblijkelijk niet, want in het huidige Europa worden dagelijks vele beslissingen met eenparigheid van stemmen genomen.
This is quite clearly wrong, because in today's Europe, a great many decisions are taken every day by general consensus.
Dutch. ~~~ We willen weten wat het magische getal tussen de 8 en 12 is."
Anything below eight percent sweetness is not sweet enough; anything above 12 percent sweetness is too sweet.
DutchOp dit moment gaat het om 4% van het huishoudelijk afval, maar naar verwachting zal dit getal jaarlijks met ten minste 3 à 5% toenemen.
It is estimated that this waste stream, which constitutes 4 % of municipal waste today, will increase by at least 3-5 % every year.
DutchHoe snel denkt hij dat de interventiegrens van 350.000 ton voor rundvlees zal worden gepasseerd, en waar zal dit getal volgens hem uiteindelijk uitkomen?
How soon does he think the 350 000 ceiling on beef taken into intervention will be passed and how far does he expect it to go?
DutchEenderde van de verzoekschriften die het Europees Parlement vorig jaar kreeg, ongeveer 1.700 in getal, hadden betrekking op milieuproblemen.
A third of the petitions that arrived at the European Parliament last year, around 1 700, concerned these very problems relating to the environment.
DutchIk ga ervan uit dat er een tikfout in het getal zit, want de Commissie kan toch niet verantwoordelijk zijn voor zo'n meer dan ouderwets beleid.
I can only assume that there is a typing error in the speech, for the Commission surely cannot be responsible for such an outmoded and old-fashioned policy.
DutchWij hebben geen gebieden met 100.000 mensen, maar met zo'n 30.000 tot 50.000 mensen, een getal dat echter fictief als 100.000 mensen wordt beschouwd.
We have no areas with 100 000 inhabitants, but some with perhaps between 30 000 and 50 000 inhabitants which are fictitiously depicted as having 100 000.
DutchZe begreep dat dit tweedemachten waren tot en met het getal zes, Daar wist ze niet zeker hoeveel 6 maal 6 was, of hoeveel 7 maal 7 was.
And she could see that these were the square numbers up until about six, where she wasn't sure what six times six was and what seven times seven was, but then she was confident again.
DutchBij amendement 378 over voorbereidende actie ter ondersteuning van het maatschappelijk middenveld in de nieuwe lidstaten moet het getal nul worden vervangen door u201Cp.m. u201D.
On Amendment 378 concerning the Preparatory Action to support civil society in the new Member States, there should be a 'pm ' entry instead of 'zero '.