« loon » traduction en anglais

NL

« loon » en anglais

EN

« loon » en néerlandais

volume_up
loon {substantif}
NL

NL loon
volume_up
{het}

loon (aussi: salaris, betaling)
volume_up
pay {substantif}
De nieuwe werkkrachten beginnen gewoon tegen een half loon.
Bring in new workers...... and they go on half-pay as soon as they arrive.
Gelijke arbeid, gelijk loon, uiteraard, maar waar het hier om draait is het referentiepunt.
Equal pay for equal work, certainly, but the key issue is the reference point.
In de eerste plaats krijgen zij nog steeds geen gelijk loon voor gelijk werk.
Firstly, they still do not receive the same pay for the same work.
volume_up
salary {substantif}
90 procent daarvan werd uitgegeven aan het loon van de leerkrachten en de administratie.
Ninety percent of it was spent on teachers' salary and administrators' salary.
Ze eisen een fatsoenlijk loon in overeenstemming met de risico's die zij lopen.
They are calling for a decent salary which offsets the risks involved in their job.
Hun loon bedraagt 6.900 Franse frank, wat schandelijk weinig is.
The forestry workers'salary is shamefully low - a mere 6900 francs.
volume_up
wage {substantif}
Dat ligt boven het gemiddelde loon in de industrie en dat is een zeer gul bedrag.
It is above the average industrial wage and is extremely generous.
Maar hoeveel van ons zouden de helft van hun dagelijks loon willen geven voor een condoom?
But how many of us would agree to give half our daily wage for one condom?
First of all, there is the fair wage for the work.
volume_up
wages {substantif}
Dat geldt voor hun arbeidsrelaties, pensioenrechten, democratische vrijheden en loon.
This applies to industrial relations, insurance rights, democratic liberties and wages.
In Hargeisa is het loon voor ongeschoolde arbeid nu twee keer zo hoog als in Nairobi.
In Hargeisa unskilled wages are now twice the rate they are in Nairobi.
Tot besluit nog het volgende: het verschil tussen werkloosheidsuitkeringen en loon is te gering.
Secondly, the difference between unemployment benefits and wages is too small.
Meestal krijgen vrouwen echter, in vergelijking met mannen, voor hetzelfde werk 20 à 50 procent minder loon.
Compared with men, however, their compensation is in most cases 20 to 50 % lower for the same work.
loon (aussi: emolument, salaris)
volume_up
emolument {substantif}
loon (aussi: salaris)
volume_up
emoluments {substantif}

Synonymes anglais de « loon »

loon

Exemples d'usage pour « loon » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchU krijgt uw verdiende loon als de betrokkenen beginnen ondergronds te gaan.
You will deserve what you get, in the longer term, when they start to go underground.
DutchHet loon van de commissarissen moet ook naar beneden vooraleer er nieuwe benoemd worden.
The salaries of Commissioners should also be reduced before appointments are made.
DutchAls je het dan hebt over een prothese van $20,:,000, dan is dat 10,:,000 dagen loon.
And if you talk about a 20,000-dollar shoe, you're talking about 10,000 days of income.
DutchLaten we een hoog niveau van scholing en loon waarborgen voor de zeelieden.
We must guarantee a high level of training and remuneration for seafarers.
DutchEen taaldocent in Estland kan tien keer meer loon verdienen door in Brussel te gaan werken.
An Estonian language teacher can earn ten times as much by working in Brussels.
DutchDaarom is het loon en de belasting van Europese parlementsleden een nationale aangelegenheid.
The remuneration and taxation of MEPs is therefore a national affair.
DutchDe richtlijn moet gelden inzake aanwervingen, bevorderingen, loon en sociale zekerheid.
The directive must be applied in matters of recruitment, promotion, remuneration and social security.
DutchWat mij betreft heeft de heer Chirac hier zijn verdiende loon gekregen.
As far as I am concerned Mr Chirac got all he deserved here.
DutchMijnheer de Voorzitter, stel dat de mannen in Europa 75 % zouden verdienen van het loon dat vrouwen krijgen.
Mr President, imagine if men in Europe earned 25 per cent less than women.
DutchMet een loon van vijf à acht mark per uur leven zij opeengepakt in barakken of wooncontainers.
They earn between DM 5 and DM 8 per hour, and live in shacks or porta cabins in very cramped conditions.
DutchMisschien was de overtocht van z'n familie z'n loon.
Bringing over his family could've been how he was paid for the job.
DutchHet uitbetalen van loon over de stakingsperiode is een kleinigheid.
DutchZiektekostenverzekering en pensioen behoren een deel te zijn van het loon dat mensen met hun arbeid verdienen.
Health insurance and pensions ought to form part of the remuneration people receive from their work.
DutchWie heeft gedemonstreerd voor een hoger loon?
Who has been out demonstrating for us to have higher salaries?
Dutch. ~~~ Dit is het percentage van zijn loon dat hij vandaag mee naar huis neemt.
As he moves his savings rate down, it means that he's saving zero when it's all the way here at the left.
DutchTen tweede wordt ook in deze richtlijn het vraagstuk van de communautarisering van het begrip " loon " open gelaten.
Secondly, this directive also fails to address the question of communitising the definition of salaries.
DutchDus zo zou ik zowel de fooien als het loon krijgen.
DutchWij steunen de inspanningen van de assistenten om behoorlijke aanstellings-, loon- en arbeidsvoorwaarden te krijgen.
We fully endorse the assistants ' attempts to obtain decent recruitment, remuneration and working conditions.
DutchOfschoon de nationale pensioenstelsels in Europa sterk uiteenlopen, moeten zij gebaseerd zijn op loon en prestatie.
However different the national pensions systems are in Europe, they should all be earnings- and performance-related.
DutchHet doel is transparantie, zodat het loon alleen loon is en de kostenvergoeding ook effectief een vergoeding van de gemaakte kosten.
The aim is transparency, so that salaries and the reimbursement of expenses are both treated as such.