« loonkosten » traduction en anglais

NL

« loonkosten » en anglais

NL

loonkosten {de}

volume_up
loonkosten (aussi: arbeidsloon)
Op dit moment bestaat er al een index op het gebied van de loonkosten.
At the present time we already have an index of labour costs.
De bijkomende loonkosten zijn een geheel op zich zelf staand vraagstuk waaraan wij hard moeten werken.
Non-wage labour costs are a completely self-contained issue which needs attention.
Het sluiten van deze eenheid komt ook omdat de loonkosten 25 tot 30 % hoger liggen dan in andere vestigingen.
One reason this unit was closed was that labour costs there were 25 % to 30 % higher than in other sites.
loonkosten
Een nieuwe verhoging van de loonkosten kan het midden- en kleinbedrijf niet meer aan.
They could not tolerate a further increase in ancillary wage costs.
De loonkosten en de sociale lasten zijn evenwel veel en veel hoger dan die in Marokko.
However wage costs and social security are far higher than those in Morocco.
Natuurlijk wordt hier gewezen op het feit dat de loonkosten erg hoog zijn.
Of course the very high wage costs have been invoked.

Exemples d'usage pour « loonkosten » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchHet aandeel van de loonkosten in een Renault is tussen 1980 en 1995 gedaald van 23 % tot 12 %.
The share of wages and salaries in a Renault car fell from 23 % to 12 % between 1980 and 1995.
DutchWij moeten ernaar streven dat Europa, ondanks hoge loonkosten, toch concurrerende productiekosten heeft.
Our objective in Europe must be to achieve competitive production costs in spite of higher labour charges.
DutchDoor lagere loonkosten alsmede een lager niveau van milieubescherming hebben zij kostenvoordelen.
So the logical step to take would be to increase the financing for the support measures for sustainable energy again.
DutchHet vertrouwenspact beoogt meer flexibiliteit, op de produktiviteit afgestemde lonen en een verlaging van de externe loonkosten.
The confidence pact favours greater flexibility, productivity-oriented wages and a reduction in costs accessory to wages.
DutchIk denk eerder in de richting van een verlaging van de loonkosten met de nodige flankerende maatregelen om concurrentievervalsing tegen te gaan.
I would prefer to see a discussion on reducing social costs along with the necessary safeguards to avoid the negative effects of such a reduction.
DutchDoel van het voorstel is de vaststelling van een gemeenschappelijk kader voor de productie, indiening en analyse van vergelijkbare indexcijfers van de loonkosten.
The aim of the proposal is to establish a common framework for the production, transmission and evaluation of comparable labour-cost indices.
DutchDumping is oneerlijke concurrentie en of dat nu is omdat de dumpende bedrijven staatssteun ontvangen of omdat ze met kinderarbeid hun loonkosten drukken.
Dumping is unfair competition, whether that is because the dumping companies receive state support or whether they use child labour to keep wages down.
DutchWij zijn het ermee eens dat de loonkosten moeten worden teruggedrongen en dat de belastingen voor de lagerbetaalden, onder wie veel vrouwen, moeten worden verlaagd.
We agree that we need to reduce the cost of employing people and to focus on lifting taxation costs for the poorer paid, many of whom are women.
DutchIn hoeverre kunnen in de toekomst indicatoren voor de loonkosten worden opgesteld die de kosten voor opleiding niet omvatten en die dit soort kosten uitsluiten?
To what extent, on the one hand, can indexes be drawn up in the future which do not take account of training costs and which exclude this type of cost?
DutchIn sectoren die slechts 7 of 8% winst per jaar realiseren wordt met de botte bijl gesaneerd: vermindering van de loonkosten en, vooral, massaontslagen.
The sectors making a mere seven to eight per cent profits per annum are implacably restructured by means of reducing wages and, more especially, massive layoffs.
DutchAls mijn productiviteit dat toestaat kan ik dus hogere loonkosten en hogere bijkomende kosten en daarmee ook sociale stelsels financieren, zoals dat in vele lidstaten het geval is.
So, as is the case in many Member States, I can finance higher wages and higher fringe benefits and therefore also social systems if my productivity allows it.
DutchVoor zover onze laatste industrieën hun activiteiten niet hebben verplaatst naar het Oosten doen ze dat in de toekomst wel naar Turkije, waar de loonkosten nog lager liggen dan in Oost-Europa.
The last of our industries that have not already relocated to the East will move to Turkey, where the cost of labour is even lower than in Eastern Europe.
DutchHet probleem van de ten dele buitensporig hoge loonkosten en de verlichting van de belasting op arbeid zullen de volgende jaren in het Europese economische beleid prioritaire thema's zijn.
The issue of occasionally but obviously excessive fringe benefits and the reduction of the tax burden on work will be priorities for European economic policy over the coming years.