« loonmatiging » traduction en anglais

NL

« loonmatiging » en anglais

NL loonmatiging
volume_up
{de}

1. Affaires

loonmatiging

Exemples d'usage pour « loonmatiging » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchZij is voorstander van loonmatiging, flexibiliteit en een onzekere arbeidsmarkt.
It advocates wage restraint, flexibility and job insecurity.
DutchDat alles uit naam van de onaantastbare prijsstabiliteit, met andere woorden loonmatiging.
All of which is done in the name of the holy grail of price stability, or rather, wage moderation.
DutchHet pleit voor een snellere liberalisering, loonmatiging en flexibilisering van de arbeidsmarkt.
It advocates accelerating the liberalisation process as well as the process of applying pressure to wages.
DutchBeleidsvormen die gericht zijn op loonmatiging, zei de heer Quinn.
DutchNeemt u bijvoorbeeld onze resoluties over de aan loonmatiging gekoppelde vermindering van de sociale lasten.
Take, for example, our resolutions on reducing social security contributions coupled with wage moderation.
DutchEn aanzienlijk hogere investeringen vereisen een groter vertrouwen, structurele beleidsmaatregelen en loonmatiging.
To increase investment significantly requires improved confidence, structural policies and wage moderation.
DutchIk noem bijvoorbeeld de productiviteit, die in de eerste plaats en in het algemeen via loonmatiging verloopt.
Among other aspects, let me cite the concern for productivity, which generally involves wage moderation as a priority.
DutchVan de werknemers wordt verwacht dat zij loonmatiging betrachten, wat in feite een verlaging van hun reële inkomen betekent.
Employees are expected to practise wage restraint, which effectively amounts to a drop in real incomes.
DutchDoor extra flexibiliteit op de arbeidsmarkt en door loonmatiging zullen zowel de onzekerheid als de inkomensongelijkheid toenemen.
A more flexible labour market and moderate wage claims distribute the social product in a regressive manner.
DutchIk vraag mij af waarom we tegen de Europese werknemers moeten zeggen dat maar één ding zeker is, namelijk dat er voor hen loonmatiging zal komen.
I wonder why we have to tell European workers that only one thing is certain, that their pay will be moderated.
DutchDeregulering, loonmatiging, dat zou allemaal leiden tot meer banen en ooit op miraculeuze wijze de economische groei aanzwengelen.
Deregulation, wage reductions, are supposed to create more jobs and stimulate growth at some point and in some miraculous way.
DutchDe Commissie merkt op dat de loontrekkenden via loonmatiging een bijdrage tot de sanering van het macro-economische kader hebben geleverd.
The Commission observes that paid workers have contributed to the stabilisation of the macroeconomic scene by moderation of pay.
DutchDe nadelen van de aanpassing mogen niet in de vorm van een overdreven loonmatiging of werkloosheid op de werknemers worden afgewenteld.
The workers must not be used as an adjustable variable, whether in the form of excessive wage restraint or in the form of unemployment.
DutchLoonmatiging zou moeten leiden tot meer winst en dus tot investeringen, dat wil zeggen tot het creëren van arbeidsplaatsen.
Restraint in terms of cash wage increases, it suggested, would lead to higher profits and thus to investment, in other words to the creation of jobs.
DutchDe Commissie stelt overigens vast dat de werknemers in loondienst door loonmatiging hebben meegewerkt aan de sanering van het macro-economische kader.
The Commission also notes that employees have contributed to a healthier macro-economic framework through wage moderation.
DutchDat de Commissie aandringt op een voortzetting van de structurele hervormingen en loonmatiging is terecht, maar komt wel als mosterd na de maaltijd.
The Commission is right to call for structural reforms and wage restraint to continue, but it is rather too late in the day for that.
DutchMet mijn fractie heb ik enkele amendementen ingediend waarin kritiek wordt geleverd op de oproep van de Commissie tot voortzetting van de loonmatiging.
Together with my Group, I have tabled some amendments criticising the Commission's approach calling for the adoption of wage restraint.
DutchIn Italië is sinds de loonmatiging, waar de oligarchen van de vakbond mee hebben ingestemd, iedere hervormingspoging van de economie op niets uitgelopen.
In Italy, starting with pay moderation, which the trade union oligarchs allowed, any plans for reforming the economy have been blocked.
DutchZowel de vertegenwoordiger van de Raad als die van de Commissie zijn over één punt duidelijk geweest, namelijk over het verzoek om loonmatiging.
Both the representative of the Council and the representative of the Commission were right only about one thing, that is the request for pay moderation.
DutchVoorts hebt u plechtig beloofd het Stabiliteitspact te respecteren wat betreft de beheersing van de publieke en sociale uitgaven en de loonmatiging.
Another example is the solemn undertaking to respect the Stability and Growth Pact by limiting public and social expenditure and through wage moderation.