« waterkracht » traduction en anglais

NL

« waterkracht » en anglais

volume_up
waterkracht {de}
NL

waterkracht {de}

volume_up
1. général
waterkracht
Hier liggen voor beide zijden grote kansen, en dat geldt eveneens voor het gebruik van waterkracht.
Here there are great opportunities for both sides, just as there are in the use of water power.
China beschikt op dat punt over enorme mogelijkheden: wereldwijd heeft waterkracht in China het grootste aandeel.
In this field China has enormous potential: worldwide, it has the largest share of water power.
Terwijl zonneenergie voor het ene land misschien een mogelijkheid is, is die minder toepasselijk in een ander land, waar misschien waterkracht en bio-brandstoffen grote mogelijkheden bieden.
Whereas solar energy could be a solution in one region it is less viable in another, where perhaps water power or bio- energy would be more appropriate.
2. Écologie
waterkracht

Exemples d'usage pour « waterkracht » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

DutchMijnheer de Voorzitter, de belangrijkste hernieuwbare energiebron is waterkracht.
Mr President, the most important renewable energy source is hydroelectric power.
DutchWaterkracht moet worden aangevuld met andere energievormen dan afvalverbranding.
Hydroelectric power should be supplemented by forms of energy other than waste incineration.
DutchWaterkracht en biotechnologie vormen samen 95 % van de hernieuwbare energiebronnen.
Hydro and biotechnology combined account for 95 % of renewable energy.
DutchDe landen en ondernemingen met veel kernenergie of waterkracht worden begunstigd.
Those countries and companies that use a lot of nuclear or hydroelectric power are being favoured.
DutchWaterkracht, windkracht en kernenergie bieden de mogelijkheden daartoe.
We should be looking to hydroelectric, wind and nuclear sources.
DutchHet grootste deel van de hernieuwbare energie bestaat uit waterkracht.
The bulk of renewable energy now in use is hydroelectric.
DutchWil ik dit getal verdubbelen, dat stuit ik voor wat betreft waterkracht eenvoudigweg op fysieke grenzen.
Wind, solar energy, photovoltaic energy etc. only account for 5 %!
DutchDaarvan kan je alleen kernenergie en waterkracht als groen beschouwen.
DutchWelnu, de nieuwe energiebronnen en meer in het bijzonder de wind-, waterkracht- en zonne-energie zijn schone bronnen.
New energy sources, and in particular wind energy, hydro and solar energy, are clean sources of energy.
DutchDe meest effectieve manier om de uitstoot van kooldioxide te verminderen is meer gebruik te maken van kernenergie en waterkracht.
The most obvious ways of reducing carbon dioxide emissions are the increased use of nuclear and hydro-electric power.
DutchMet waterkracht erbij komen wij op 6 %.
DutchHij stelt terecht vast dat, als men waterkracht buiten beschouwing laat, het aandeel van hernieuwbare energiebronnen slechts 1, 3 % bedraagt.
Mr Seppänen quite rightly says that if you exclude hydro-electricity, renewable energy's share is only 1.3 %.
DutchBiobrandstof, zonne-energie, windenergie, waterkracht, waterstof, inspanningen op het gebied van energie-efficiëntie: deze technologieën zíjn er.
Biofuels, solar energy, wind energy, hydroelectric energy, hydrogen, energy efficiency efforts: these technologies exist.
DutchIk denk dat de lidstaten beleidsbeslissingen moeten nemen om het gebruik van waterkracht te stimuleren.
I think the Member States must make political decisions to favour hydroelectric energy, although most of the groups are opposed to it because they do not want dams.
DutchOp een interne markt zullen de producenten van goedkope atoom- en waterkracht de elektriciteit altijd voor de hoogste marktprijs verkopen.
In a single market, producers of cheap atomic and hydroelectric power would always sell the electricity at the highest market price.
DutchHet zo snel mogelijk vervangen van die vuile brandstoffen door zon, wind en waterkracht is onmisbaar voor het behoud van ons milieu.
The replacement as soon as possible of those dirty fuels by solar, wind and hydroelectric power is indispensable for the preservation of our environment.
DutchDe prijs van emissierechten is echter ook doorberekend in de prijs van kernenergie en waterkracht en heeft zo voor extra winsten gezorgd voor de producenten ervan.
It has also been passed on to the cost of nuclear and hydro-electric energy, and has produced windfall profits for producers in these sectors.
DutchHet is waar, waterkracht levert een reële bijdrage tot de bestrijding van de klimaatverandering, maar ecologische en sociale criteria moeten in acht worden genomen.
Although hydropower actually helps in the fight against climate change, ecological and social criteria should also be taken into consideration.
DutchMijnheer de Voorzitter, het aandeel van hernieuwbare energiebronnen in de energieproductie van de Europese Unie bedraagt minder dan 6% en daarvan bestaat het grootste deel uit waterkracht.
Mr President, the share of renewable energy resources in the production of energy in the EU stands at less than 6 %, and hydro-electric power makes up the bulk of this.
DutchHet protectionisme van de grote energiespelers in Midden-Europa is de belangrijkste reden dat de toegang tot goedkope door waterkracht opgewekte energie tot de Midden-Europese markt wordt vertraagd.
Protectionism among the big energy players in Central Europe is the main reason why cheap hydroelectric power is only getting to the Central European markets with difficulty.