« śledzić » traduction en anglais

PL

« śledzić » en anglais

PL

śledzić [śledzę|śledziłbym] {verbe}

volume_up
Trzymamy rękę na pulsie i będziemy śledzić rozwój sytuacji.
We are keeping an eye on the ball and will follow the situation on the ground.
Będziemy z wielką uwagą śledzić nie tylko harmonizację, ale cały proces.
We will follow this process, and not only the harmonisation, with great interest.
Rada ECOFIN będzie nadal uważnie śledzić sytuację.
The ECOFIN Council will continue to follow the situation closely.
Google Analytics będzie automatycznie śledzić wszystkie kampanie AdWords.
Google Analytics will automatically track all of your AdWords campaigns.
A przy tym nie ma żadnego ograniczenia liczby konwersji, które można śledzić.
And there's no limit to the number of conversions you can track.
Aby śledzić zdarzenie, należy wywołać funkcję _trackPageview() wraz z argumentem określającym nazwę zdarzenia.
To track an event, call _trackPageview() with an argument specifying a name for the event.
Musimy z uwagą śledzić wszelkie spotkania prowadzące nas do Kopenhagi.
We have to keep track of every meeting on the road to Copenhagen.
Komentarze pomagają łatwo śledzić przemyślenia i pomysły na zmiany innych osób w sposób umożliwiający współpracę.
Comments help you to keep track of the thoughts and edits people have for your presentation in a seamless, collaborative way.
To znaczy, że śledzę karty, nawet jeśli tasuje je kto inny.
Shuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
Musimy z uwagą śledzić wszelkie spotkania prowadzące nas do Kopenhagi.
We have to keep track of every meeting on the road to Copenhagen.
Komentarze pomagają łatwo śledzić przemyślenia i pomysły na zmiany innych osób w sposób umożliwiający współpracę.
Comments help you to keep track of the thoughts and edits people have for your presentation in a seamless, collaborative way.
To znaczy, że śledzę karty, nawet jeśli tasuje je kto inny.
Shuffle tracking means I keep track of the cards, even if another person shuffles.
Powodują, że światło pochodzące od gwiazdy zmienia się, co można, dzięki Keplerowi, precyzyjnie zmierzyć i śledzić.
And we can measure this very, very precisely with Kepler and trace their effects.
Produkty lecznicze będzie można śledzić na drodze od producenta do farmaceuty.
Medicines can be traced from the manufacturer to the pharmacist.
Możemy śledzić zmiany aż do początkowych faz Wielkiego Wybuchu, ale nadal nie wiemy co i dlaczego wybuchło.
Well, we can trace things back to the earlier stages of the Big Bang, but we still don't know what banged and why it banged.
śledzić (aussi: prześledzić)
volume_up
to follow through {v} (idea, theory, argument)

Exemples d'usage pour « śledzić » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMamy nadzieję, że społeczność międzynarodowa będzie śledzić całe te wybory.
We are hoping that these elections will be followed internationally in their entirety.
PolishPotem przytwierdzaliśmy mały chip, mały nadajnik do tych śmieci i zaczęliśmy je śledzić.
Then we put a little chip, little tag, onto the trash and then started following it.
PolishJeśli wolisz śledzić kliknięcia ręcznie, zapoznaj się z artykułem Jak otagować linki?
Tell us how we're doing - Answer five short questions about your help center experience
PolishUE będzie nadal bardzo uważnie śledzić sytuację w świątyni Phuoc Hue.
The EU will continue to monitor the situation at the Phuoc Hue temple very closely.
PolishWażne jest także, aby śledzić nowe zjawiska i schematy w zakresie konsumpcji.
It is also important to tackle new phenomena in consumption patterns.
PolishZ tego względu należy nadal bardzo uważnie śledzić procesy monetarne.
Monetary developments therefore continue to require very careful monitoring.
Polishwolisz śledzić kliknięcia samodzielnie, zapoznaj się z artykułem Jak otagować linki?
This can cause the "gclid" to be dropped or generate an error page.
PolishPonadto będziemy z uwagą śledzić wybory parlamentarne zaplanowane na wrzesień 2008 r.
In addition, we will be closely watching the parliamentary elections set for September 2008.
PolishProdukty lecznicze będzie można śledzić na drodze od producenta do farmaceuty.
Medicines can be traced from the manufacturer to the pharmacist.
PolishMam nadzieję, pani komisarz, że to również będziemy sumiennie śledzić.
I hope, Commissioner, that this is also followed up on conscientiously.
PolishBędzie to początek ważnego etapu, który będziemy śledzić z ogromną uwagą.
That is going to be a vital part that starts, and we are following that with great interest.
PolishCzy w związku z tym, aby uniknąć nieporozumień, możemy śledzić to, co dzieje się na ekranie u góry?
So that we avoid any misunderstandings, can we pay attention to the screen up here?
PolishStan zmian możesz śledzić za pomocą menu nad obszarem edycji.
You can keep an eye on the status of changes from the menu above the editing space.
PolishZ uwagą będę natomiast śledzić praktyczne działania w tym zakresie.
However, I will remain vigilant over the way it is put into practice.
PolishZe zhumanizowaną technologią możemy śledzić jakość cykli snu.
With humanized technology we can monitor the quality of your sleep cycles.
PolishBędziemy śledzić sposób w jaki gwiazdy okrążają czarną dziurę.
And the tool that we use is to watch the way stars orbit the black hole.
PolishTak więc, oczywiście, wybory to rzecz niesłychanie ważna, trzeba je w związku z tym także śledzić.
Clearly elections are something of untold value, and that is why they also need monitoring.
PolishKomisja będzie oczywiście ściśle śledzić wszelkie zmiany zachodzące w spółkach grupy Opel.
The Commission will continue, of course, to monitor closely all developments within the Opel group.
PolishMój zespół i ja sam będziemy ze swej strony ściśle śledzić działania grupy roboczej Rady.
For my part, my teams and I will be following the efforts of the Council working group very closely.
PolishZainteresował się i zaczął śledzić wiadomości po 11 września.
And he just -- he -- after 9/11, he got really interested in the news.