« a więc » traduction en anglais

PL

« a więc » en anglais

EN
PL

a więc {particule}

volume_up
a więc (aussi: więc, dlatego, zatem, tak że)
A więc częścią współczucia musi być zrozumienie motywacji innych.
So part of compassion has to be an understanding of what makes people tick.
A więc najpierw usługa, a następnie rekompensata za usługi spóźnione.
So first the service and then compensation for delayed services.
A więc istnieją podstawy, aby takie pytanie zadawać, lecz trudno uzyskać na nie odpowiedź.
So this is a question that it is fair to ask and it is difficult to get an answer.

Synonymes polonais de « a więc »

a więc

Traductions similaires pour « a więc » en anglais

a conjonction
English
więc adverbe
więc conjonction
wiec substantif

Exemples d'usage pour « a więc » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishA więc mamy drugą Komisję Barroso.
(DE) Mr President, ladies and gentlemen, we now have a second Barroso Commission.
PolishWażne jest więc, abyśmy zrobili z tą strategią coś więcej - a więc wdrożyli ją.
It is important that we take the strategy forward and thus also implement it.
PolishTo urządzenie mierzy dynamiczny przepływ krwi a więc przepływ energii przez mózg.
This measures dynamic blood flow and therefore energy flow within the brain.
PolishA więc, mając środki działania, myślę, że musimy znaleźć sposób ich wykorzystania.
Then, when we have the means to act, I think that we must find a way of using them.
PolishCałościowo inicjatywa ta pochodzi od ONZ, a więc jest przedsięwzięciem globalnym.
The whole initiative comes from the United Nations, and is therefore a global project.
PolishNie ma czasu do stracenia, a więc musimy działać szybko, by móc znaleźć wyjście.
There is no time to spare and we must act quickly to find a way forward.
PolishTo pozwoli nam zachować miejsca pracy, a więc zapewni długofalową ochronę pracowników.
This will allow us to preserve jobs and therefore protect workers in the long term.
PolishA więc to niewłaściwa liczba i może nie jest tak źle, jak ona sugeruje.
There is a wrong figure there, and it may well not be as bad as that figure suggests.
PolishA więc w przyszłości musimy spowodować wyeliminowanie uchylania się od zobowiązań podatkowych.
Now, what we need to do in the future is to ensure that tax evasion is cut down.
PolishOznacza to uproszczenie środków technicznych, a więc elastyczność.
It means simplifying the technical measures, and it means embracing flexibility.
PolishA więc powinni działać zgodnie z własną konstytucją, której w tej chwili się nie przestrzega.
Thus they should act according to their own Constitution, which is not respected.
PolishA więc również z tego powodu powinniśmy uchwalić teraz tę rezolucję.
It is therefore important for this reason as well to adopt the resolution now.
PolishA więc dodajemy komary, i musimy wymodelować to, w jaki sposób się przemieszczają.
You then have to introduce the mosquitoes, and you have to model that and how they come and go.
PolishJednak z wnioskiem musi wystąpić Komisja - a więc Pani, Pani Komisarz.
However, it must come on a proposal from the Commission - from you, Madam Commissioner.
PolishA co z innymi statkami, panie komisarzu, a więc prawie wszystkimi, oprócz trawlerów?
What about the other vessels, Commissioner, which includes almost all of them except trawlers?
PolishA więc albo problem w ogóle nie istnieje, albo nie chcemy go widzieć.
Therefore, either the problem does not exist or we do not want to see it.
PolishA więc nowoczesny, energooszczędny przemysł to taki, który przetrwa.
Again, the modern, energy-efficient industry is the one that will survive.
PolishA więc chodzi o wniosek o rezolucję. Jest to propozycja rezolucji.
We are thus talking about a motion for a resolution, or a proposal for a resolution.
PolishJednak energia to dziś także bezpieczeństwo dostaw, a więc polityka.
Energy these days, though, is also about security of supply - in other words, politics.
PolishPo pierwszej paraboli wszystko było w porządku, a Hawking uśmiechał się, więc to powtórzyliśmy.
Once he was there, [we] let him go to experience what weightlessness was truly like.