« czyli » traduction en anglais

PL

« czyli » en anglais

PL czyli
volume_up
{conjonction}

czyli
Chciałbym przejść do drugiego tematu, czyli finansowania kryzysu.
I would like to move on to a second subject, in other words, financing in the crisis.
Czyli i kontynuacja, i zmiana, jedno nie wyklucza drugiego.
In other words, both continuation and change - the one does not preclude the other.
Głosowanie odbędzie się na zakończenie debat, czyli za chwilę.
The vote is due to take place at the end of the debates, in other words in just a moment.
czyli (aussi: lub, albo, lub też, czy)
volume_up
or {conj.}
Rzeczywistość Europy współczesnej to terroryzm ante portas, czyli u bram.
The reality of modern Europe is terrorism ante portas, or at the gates.
Niższa izba parlamentu, czyli Dáil , ma 166 członków, a wyższa, czyli Seanad − 60.
The Dáil , or lower house of Parliament, is composed of 166 members while the Seanad , or upper house, has 60 members.
w przypadku przyjmowania cyklosporyny, czyli leku, który zapobiega odrzuceniu
if you are taking cyclosporin, a medicine to help prevent organ transplant rejection or to treat
czyli (aussi: więc, a więc, dlatego, zatem)
volume_up
so {conj.}
Czyli sumujemy każde pojedyncze obliczenie dla każdego elementu budynku.
So it's a single calculation for every single component of the building
Czyli zamknięcie lotnisk raczej zaszkodzi niż pomoże.
So it turns out that shutting down the airports is counterproductive.
Czyli imperium nie tłumaczy najlepiej Teorii Europejskiego Cudu.
So it really doesn't look like empire is a great explanation for the Great Divergence.

Synonymes polonais de « czyli »

czyli

Exemples d'usage pour « czyli » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishSą w Strasburgu, ale nie ma ich w tej Izbie, czyli w miejscu, gdzie być powinni.
They are in Strasbourg, but they are not in the Chamber where they should be.
PolishAlbowiem cóż łatwiej rzec: Odpuszczone są tobie grzechy, czyli rzec: Wstań, a chodź?
For which is easier, to say, Thy sins are forgiven; or to say, Arise, and walk?
PolishWziąwszy tedy członki Chrystusowe, czyli je uczynię członkami wszetecznicy?
shall I then take away the members of Christ, and make them members of a harlot?
PolishDopiero wówczas można rozważać czwarty krok, czyli adopcję międzynarodową.
The fourth step is that only then should international adoptions be considered.
PolishChciałabym powiedzieć nieco o naszym największym problemie, czyli o Rumunii i Bułgarii.
I would like to say something about our biggest problems, Romania and Bulgaria.
PolishA to wszystko z powodu tej kobiety: siostry Marii Marasteli, czyli mojej mamy.
It was all due to this woman, Sister Mary Marastela, also known as my mom.
PolishWiąże się to z moim trzecim punktem, czyli brakiem koordynacji i współpracy.
This is linked to my third point, which is the lack of coordination and cooperation.
Polish., czyli już za parę miesięcy.
The scientific assessment will be completed by October 2008, just a few months from now.
PolishW 2010 roku chodziłoby tu o kwotę około 4 miliardów euro, czyli niemałą.
For 2010, the figure concerned would be some EUR 4 billion; no negligible amount.
PolishCo szósty Europejczyk, czyli 17 proc. ludności, żyje poniżej progu ubóstwa.
One in six Europeans, or 17% of the population, live below the poverty line.
Polish"Zrównoważone”, czyli takie, w którym wymaga się postępów, oferując jednocześnie pomoc.
'Balanced' means asking for improvements and at the same time offering assistance.
PolishWtedy wprowadzimy "pakiet stymulacyjny” OPEC, czyli 200 dolarów za baryłkę.
And then we do the OPEC stimulus package also known as 200 dollars a barrel.
PolishCzyli, co się stanie, jeśli te dwa 3-wymiarowe światy się właściwie ze sobą zderzą?
Which is, what happens if these two, three-dimensional worlds should actually collide?
PolishJeżeli chodzi o drugie pytanie, czyli o to, ile wypadków w elektrowniach jądrowych...
As far as the second question is concerned, how many accidents in nuclear plants ...
PolishMożliwość stwierdzenia zupełnej blokady tętnicy wieńcowej, czyli ataku serca.
A means to determine if there's a complete blockage of a coronary artery.
PolishOdpowiedzieli: osadzanie się, czyli nabudowywanie się minerałów wewnątrz rur.
And they said scaling, which is the build-up of minerals inside of pipes.
PolishWłaściwie łacińskie słowo nadzieja jest podstawą słowa prosperity, czyli dobrobytu.
In fact, the Latin word for hope is at the heart of the word prosperity.
PolishByciem taką samą jak Al Gore, czyli pierwsza osoba na którą głosowałam.
Being on the same stage as Al Gore, who was the first person I ever voted for.
PolishTraktuj je jako przejście (czyli ścieżkę), którym klient dotarł do konwersji.
Think of it as a passage (or funnel) through which your customer reaches the conversion.
PolishDotyczy to Frontexu i Eurojustu, czyli dwóch agencji objętych naszymi priorytetami.
This is the case for Frontex and Eurojust, two agencies that fall within our priorities.