« długi okres » traduction en anglais

PL

« długi okres » en anglais

PL długi okres
volume_up
{masculin}

długi okres
volume_up
long stretch {substantif}

Traductions similaires pour « długi okres » en anglais

długi substantif
długi adjectif
okres substantif

Exemples d'usage pour « długi okres » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

Polishoczywistymi korzyściami są: długi okres użytkowania i brak problemów z zastosowaniem się
the obvious benefits are the long duration of use and the lack of compliance problems
PolishTaki odsetek ma tendencję do utrzymywania się na stałym poziomie przez długi okres obserwacji.
This proportion tends to remain stable over prolonged periods of follow– up.
PolishWiecie, to tak długi okres, że właściwie zaczęłam myśleć o tym w kontekście TED-ów.
You know, it's such a long wait that I actually started to even think about it in terms of TEDs.
PolishW dalszym ciągu problemem pozostaje długi okres przechowywania danych w Stanach Zjednoczonych.
The long period of retention of data in the United States also continues to be a problem.
PolishBezpieczeństwo Okres 27 lat po rejestracji stanowi długi okres oceny profilu bezpieczeństwa.
Safety The 27-year post-marketing period offers a long period of safety profile surveillance.
PolishPan wiceprzewodniczący i pani komisarz Wallström walczyli o to także z całych sił przez długi okres.
Vice-President and Commissioner Wallström has also fought hard and long.
PolishW razie planowania zabiegu chirurgicznego należy uwzględnić długi okres uk
The long half-life of adalimumab should be taken into consideration if a surgical procedure is planned.
PolishNastąpił długi jak nigdy przedtem okres pokoju i dobrobytu.
There followed a long period of peace and prosperity such as has never been seen before.
PolishChoć złamali prawo nigerskie, ich czyny nie usprawiedliwiają więzienia ich przez tak długi okres.
Even though they did break Niger laws, their actions do not warrant such a long imprisonment.
PolishA jeżeli chodzi o długi okres opracowywania i przygotowywania działań?
What about the long lead time or the long time to prepare?
PolishTego rodzaju okres jest istotny, lecz pełne siedem lat to byłby zbyt długi okres przejściowy.
Such a period is essential, but a full seven years would be an excessively long transitional period.
PolishNagroda ta przyznana byla dla uczczenia budynku, który był użytkowany przez długi okres czasu.
And the award was about a celebration for a building which had been in use over a long period of time.
PolishTak długi okres półtrwania jest wynikiem humanizacji białka.
This is attributable to the humanisation of the protein. i dic
PolishW razie planowania zabiegu chirurgicznego należy uwzględnić długi okres półtrwania adalimumabu.
The long half-life of adalimumab should be taken into consideration if a surgical procedure is planned.
PolishCzynny metabolit leflunomidu A771726 ma długi biologiczny okres półtrwania, wynoszący zwykle 1 do 4 tygodni.
The active metabolite of leflunomide, A771726, has a long half-life, usually 1 to 4 weeks.
PolishDziesięć lat to wystarczająco długi okres w każdym cyklu działalności gospodarczej, żeby móc się przygotować i zainwestować.
Ten years is a long time in any business cycle to be able to prepare and invest.
PolishW przypadku planowania zabiegu operacyjnego należy wziąć pod uwagę długi okres półtrwania infliksymabu.
The long half- life of infliximab should be taken into consideration if a surgical procedure is planned.
PolishDane będą przechowywane przez 20 lat, aby zagwarantować możliwość zidentyfikowania broni przez wystarczająco długi okres.
Data will be kept for 20 years, so that traceability is guaranteed for a long enough period.
PolishPacjenci z zespołem natręctw powinni być leczeni przez dostatecznie długi okres, aby zapewnić ustąpienie objawów.
Patients with OCD should be treated for a sufficient period to ensure that they are free from symptoms.
PolishPrzez długi okres czasu prowadzono działania, by zapobiec konfliktowi, rozwiązywać konflikty i ich unikać.
There have been European operations to prevent conflict, resolve conflicts and avoid conflicts for a long time.