« długo po » traduction en anglais

PL

« długo po » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « długo po » employé en contexte.

Traductions similaires pour « długo po » en anglais

długo adverbe
po adverbe
po préposition
po- affixe
English

Exemples d'usage pour « długo po » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishZmarł długo po tym jak ją u mnie zostawił, ale nie udało mi się jej zwrócić."
He died long after he left the pillow at my house, but we never got around to returning it."
PolishTe dwa pierwsze to portrety wielkich loteryjnych zwycięzców na długo przed wygraną i po niej.
Those first two are portraits of mega-jackpot winners years before and after their win.
PolishWprawiło mnie to w zakłopotanie; dlaczego symptomy alergii utrzymują się długo po sezonie pylenia?
It confused me; why did these allergy symptoms persist well past the pollen season?
PolishNiektórym wyłącza pan mikrofon od razu, a innym pozwala pan mówić długo po upływie dostępnego im czasu.
You cut off some people dramatically and let others run over for a very long time.
PolishDługo po tym, gdy zjawisko zostało udokumentowane, myślano, że to złudzenie optyczne.
And for a long time, even after it was documented, it was thought to be some kind of optical illusion.
PolishUżycie broni kasetowej ma katastrofalne skutki dla ludności cywilnej jeszcze długo po jej zrzuceniu.
These cluster munitions wreak havoc on civilians that continues long after their launch.
PolishDługo po wystrzeleniu Sputnik pozostawał ciekawostką.
For days after the launch, Sputnik was a wonderful curiosity.
PolishNawet już nie pamiętam jak długo przesiedział... ze mną po szkole, żeby mi pomóc... z matematyką.
I can't even remember how many long sessions... that he spent with me after school, helping me... with my math homework.
PolishWięc trwało to jeszcze długo po jego śmierci.
PolishZbyt długo ciągnąłem nim po ziemi.
PolishJeżeli nam się uda, położymy podwaliny pod wspólną politykę rolną, która realizowana będzie jeszcze długo po 2013 roku.
If we get this right, we will be laying the foundations for a common agricultural policy continuing well beyond 2013.
PolishWidzimy na przykład, że w Bośni nie znaleziono dotychczas, długo po wojnie, trwałego rozwiązania pokojowego.
We see that at the moment in Bosnia where, well after the end of the war, a sustainable solution for peace has still not being found.
PolishI, a tak, jeśli chcieliście, mógł was ostrzyc - krótko po bokach, długo z tyłu - i przy okazji - wyrwać ząb.
And, oh yes, if you wanted, he would give you a haircut -- short on the sides, long in the back -- and pull your tooth while he was at it.
PolishByła niedziela wieczór, niedzielne popołudnie, a było to zaraz po tym -- właściwie, jeśli mam być szczery, zbyt długo po tym -- jak wprowadziliśmy się do nowego domu.
It was a Sunday evening, Sunday afternoon, and it was just after -- actually, to be honest, too long after -- we had moved into a new house.
PolishTo uważają za naturalny punkt odniesienia, bo współczesna nauka i nurkowanie zaczęły się na długo po tym, jak zdegradowalismy morskie ekosystemy.
This is their baseline. ~~~ This is what they think is natural because we started modern science with scuba diving long after we started degrading marine ecosystems.
PolishW szczególności, lepiej wykształceni młodzi ludzie później wchodzą na rynek pracy i przez to nie pracują dostatecznie długo, by po osiągnięciu wieku emerytalnego móc żądać emerytury.
In particular, young people with a high level of education are entering the labour market later, and so they do not work long enough to claim a pension when they reach the legal retirement age.

Autres mots

Polish
  • długo po