« Dane naukowe » traduction en anglais

PL

« Dane naukowe » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « Dane naukowe » employé en contexte.

Traductions similaires pour « Dane naukowe » en anglais

dane substantif
naukowy adjectif

Exemples d'usage pour « Dane naukowe » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDane naukowe w większości nie wybiegają wstecz poza drugą wojnę światową.
Because science data really goes back to, at best, World War II, for the most part.
PolishMimo to łączyło ono w sobie prawidłowe dane naukowe z fałszywą polemiką.
However, it did combine correct scientific data and false polemics.
PolishDane naukowe dotyczące zmian klimatycznych: wnioski i zalecenia dla procesu decyzyjnego (debata)
Scientific facts of climate change: findings and recommendations for decision-making (debate)
PolishA uzyskuje się za nią wszystkie naukowe dane z tym związane.
And that gets you all the scientific data that goes with it.
PolishDrugie pytanie dotyczyło tego, jakie solidne dane naukowe, mogące udowodnić potrzebę wprowadzenia tych zmian, są dostępne.
The other question was about what robust scientific data is in place to show the need for this.
PolishRozważymy również, czy dane naukowe uzasadniają aktualizację istniejących zaleceń w sprawie badań przesiewowych w kierunku nowotworów.
We will also consider whether the scientific evidence justifies updating the existing recommendation on cancer screening.
PolishWyznaczanie celów w zakresie wytwarzania i wykorzystania energii zawsze rodzi trudności i musi to zostać zrobione w oparciu o wiarygodne dane naukowe.
It is always awkward setting targets for energy production and use, and it has to be based on reliable science.
Polish. ~~~ Jak ocenić dane naukowe danego produktu, jeśli zmieniają się one co tydzień, lub nawet codziennie?
How do you evaluate all the scientific data around a product, the data that's changing on a weekly, if not a daily, basis?
PolishDane naukowe oraz ekonomiczne jasno pokazują, iż korzyści wynikające z powstrzymania zmian klimatycznych są większe niż koszt polityki redukcji.
Scientific and economic data show very clearly that the benefits of containing climate change outweigh the cost of reduction policies.
PolishPonieważ olanzepina jest już zarejestrowana w UE jako preparat Zyprexa, na poparcie stosowania preparatu Zypadhera firma wykorzystała niektóre dane naukowe dotyczące preparatu Zyprexa.
Because olanzapine has already been authorised in the EU as Zyprexa, the company used some of the data from Zyprexa to support the use of Zypadhera.
Polish(RO) W sprawozdaniu przedstawiono zarówno dane naukowe, jak zalecenia dotyczące walki ze zmianami klimatu, odnoszące się do adaptacji i do ograniczenia przyczyn problemu.
(RO) The report presents both scientific data and recommendations for combating climate change, referring both to adaptation and the reduction in the causes of this problem.

Autres mots

Polish
  • Dane naukowe