« dbać » traduction en anglais

PL

« dbać » en anglais

volume_up
dbać {v. imper.}

PL dbać
volume_up
[dbam|dbałbym] {verbe imperfectif}

Produkując i przetwarzając żywność, musimy dbać o środowisko.
We must care for the environment when producing and processing food.
Powinniśmy o to dbać, dlatego też nasze departamenty prowadzą szeroko zakrojone analizy.
We should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
At the same time, we have to continue to take care of our industries.
Powinniśmy o to dbać, dlatego też nasze departamenty prowadzą szeroko zakrojone analizy.
We should care about it, and our departments have carried out an extensive study.
Twoi użytkownicy dbają o swoją społeczność, a spam irytuje ich tak samo jak Ciebie.
Your users care about your community and are annoyed by spam too.
Wreszcie, my w Europie dbamy o przyrodę i środowisko.
Finally, we in Europe care about nature and the environment.
Uważam, że musimy aktywnie dbać o naszych obywateli.
I think that here we are required to actively take care of our citizens.
At the same time, we have to continue to take care of our industries.
Unia musi dbać o własne bezpieczeństwo, ale także być aktywna w obliczu wyzwań globalnych.
The Union must take care of its own security, but must also be active in the face of global challenges.
I spostrzegł, że znaczna większość tego, co robimy w medycynie i opiece zdrowotnej to dbanie o samych siebie.
And he saw that the great majority of what we do in medicine and health care is taking care of ourselves.
Cóż, najważniejsze, jest chyba przebywanie z pacjentami sam na sam, uczenie i wspieranie ich, tłumaczenie jak mogą dbać o siebie. ~~~ My jednak idziemy jeszcze dalej.
Well, maybe the most important engagement is the one-to-one, seeing patients one-to-one, educating them, supporting them, explaining how they can take care of themselves.
Grupa Socjalistyczna w Parlamencie Europejskim będzie zawsze dbała o poczucie bezpieczeństwa wszystkich obywateli, zarówno na ulicy, w trakcie dużych imprez masowych, jak w domu.
The Socialist Group in the European Parliament will always see to it that all citizens can feel safe, whether on the street, at major events or in their home.
Jest to coś, co powinno martwić wszystkich, którzy dbają o swoje zdrowie i nasze środowisko.
This is something which should worry all who care about their health and our environment.
To oczywiste, że Europa musi dbać o interesy Europejczyków.
It is clear that Europe needs to look after the interests of the European people.
Stoimy w obliczu wyginięcia gatunku, a wy macie instytucję, która została powołana podobno po to, żeby dbać o tuńczyka!
We are facing extinction and you have a body which is set up supposedly to look after the tuna!
Dbają o środowisko, dobrostan zwierząt, utrzymanie bioróżnorodności.
They look after the environment, animal wellbeing and the maintenance of biodiversity.

Synonymes polonais de « dbać »

dbać

Exemples d'usage pour « dbać » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNaszym obowiązkiem jest dbać o te wartości, które są nam wszystkim tak drogie.
It is our duty to safeguard those values which are so dear to all of us.
PolishTeraz bardziej niż kiedykolwiek musimy dbać o komplementarność i unikać powielania.
More than ever we have to ensure complementarity and avoid duplication.
PolishUE stara się dbać o tę różnorodność i propagować naukę języków obcych.
The EU strives to protect this linguistic diversity and promote the learning of languages.
PolishMusimy dbać o publiczny dostęp do naszej wspólnej europejskiej kultury i europejskiego dziedzictwa.
We must cherish public access to our shared European culture and heritage.
PolishMożna zapewnić działającą ekonomię i jednocześnie dbać o przyrodę, planując odpowiednio działania.
You can still have a functioning economy and preserve open spaces with a little planning.
PolishJednak szczerze mówiąc, powinniśmy o to dbać od wielu lat.
However, to be quite honest, this should have been a constant concern over the years.
PolishUnia nie powinna dbać o jak najszybsze zakończenie negocjacji z Dauhy wyłącznie ze względów gospodarczych.
The EU should not race to complete the Doha talks merely on account of its economy.
PolishAle nie chcieli dbać; i obrócili się tyłem, a uszy swe zatulili, aby nie słuchali.
But they refused to hearken, and pulled away the shoulder, and stopped their ears, that they might not hear.
PolishNie da się dbać o zdrowie bez infrastruktury.
That health that you're working on cannot be sustainable without infrastructure.
PolishPowinniśmy rzeczywiście dbać o interes ogółu społeczeństwa.
We should, in fact, be concerned with general interests.
PolishNa poniższych stronach znajdziesz linki do witryn, które zawierają informacje o tym jak dbać o swoje prawa.
On the following pages you can find links to sites offering advice concerning observing your rights.
PolishMusimy dbać o ustanawianie spójnych przepisów prawodawstwa.
PolishMusimy dbać o te prawa i o bezpieczeństwo mniejszości na świecie, ale też u nas.
We must protect human rights and the safety of minorities around the world, but we must also do the same here in the European Union.
PolishTylko w ten sposób OBWE będzie w stanie efektywnie dbać o bezpieczeństwo w Europie i Eurazji.
This is the only way in which the OSCE will be in a position to work effectively towards security in Europe and Eurasia.
PolishTo, że musimy dbać o lepszy dostęp do informacji i edukacji, jest kwestią zasad.
(EL) Madam President, it is a question of principle that we must encourage access to information and education.
PolishByć może jest tak, że na tym poziomie rozwoju wiele państw musi wpierw dbać o rozwój własnej gospodarki.
Perhaps it is true that at that level of development, many countries need to develop an independent economy first.
PolishWskutek tego rządy narodowe nie mogłyby dbać odpowiednio o swoje interesy na forach międzynarodowych.
As a result, the national governments would be unable to adequately assert their own interests in international forums.
PolishMusimy chronić środowisko, a także dbać o to, by produkowana żywność była wysokiej jakości, bezpieczna i zdrowa.
We have to protect the environment and also be concerned about producing high-quality, safe and healthy food.
PolishJednocześnie należy zawsze dbać o utrzymanie równowagi między karierą zawodową a obowiązkami rodzinnymi.
At the same time, consideration must always be given to maintaining the balance between career and family obligations.
PolishMusimy dbać o swoje drugie 'ja'.
And suddenly we have to start to maintain our second self.