« dla ochrony » traduction en anglais

PL

« dla ochrony » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « dla ochrony » employé en contexte.

Traductions similaires pour « dla ochrony » en anglais

dla préposition
dla
dla conjonction
ochrona substantif

Exemples d'usage pour « dla ochrony » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMamy dziś dobry dzień dla klimatu i polityki ochrony środowiska w Unii Europejskiej.
Today is a good day for the European Union's climate and environmental policy.
PolishMusimy również zapewnić największe poszanowanie dla prywatności i ochrony danych.
We also need to ensure the utmost respect for privacy and data protection.
PolishPojęcie to wydaje się stwarzać poważne potencjalne zagrożenia dla ochrony pracowników.
This concept appears to harbour serious dangers in terms of worker protection.
PolishTo ważne informacje dla ochrony zdrowia i życia mieszkańców Unii Europejskiej.
This is important information for the protection of the life and health of EU citizens.
PolishW praktyce doprowadziłoby to wręcz do zagrożeń dla norm ochrony środowiska.
In practice this would even impair standards of environmental protection.
PolishWiązałoby się to również z poważnymi konsekwencjami dla zdrowia i ochrony środowiska.
It would also have very serious health and environmental repercussions.
PolishMusimy tworzyć nowe procedury dla ochrony własności intelektualnej.
We must formulate adequate procedures for the protection of intellectual property.
Polishwspólny system tymczasowej ochrony dla wysiedleńców, na wypadek masowego napływu,
a common system of temporary protection for displaced persons in the event of a massive inflow;
PolishPowinno to poprawić efektywność działania w portach lotniczych UE bez uszczerbku dla ochrony.
This should improve efficiency at EU airports without compromising security.
PolishDotychczas nie było żadnej formy ochrony dla mieszkańców jako szczególnie narażonej grupy.
Until now there has not been any protection for residents as a specific exposure group.
PolishEuropejscy hodowcy muszą przestrzegać zasad wprowadzonych dla ochrony bezpieczeństwa konsumentów.
European farmers must abide by rules put in place for the safety of the consumer.
PolishKryteria przyjazności dla obywateli i ochrony prawnej muszą stanowić najwyższy priorytet.
The criteria of friendliness towards citizens and legal security must be given top priority.
PolishBirma jest ogromnym wyzwaniem dla europejskiej polityki ochrony praw człowieka.
Burma is an enormous challenge for EU human rights policy.
PolishPowinniśmy być w stanie zrobić tyle dla naszej ochrony, ile robią inni.
We should be able to do as much to protect ourselves as others do.
PolishHandel tworzy dobrobyt, którego potrzebujemy dla sprostania przyszłym wyzwaniom ochrony środowiska.
Trade creates the prosperity we need in order to meet future environmental challenges.
PolishŻaden kraj nie musi ustanowić bardziej korzystnych warunków dla pracowników niż minimum ochrony.
No country has to set more favourable conditions for workers than the minimum protection.
PolishDla nas to kwestia ochrony praw podstawowych i praw człowieka.
For us, this is all about protecting fundamental rights and human rights.
PolishPowyższe argumenty mają bardzo konkretne znaczenie dla kwestii ochrony praw konsumenta.
The views I have just put forward have a very specific bearing on the protection of consumers' rights.
PolishMam nadzieję, że niniejsze głosowanie prześle jasny sygnał dla ochrony środowiska i zdrowia.
I hope that this vote sends out a strong signal for the protection of the environment and health.
PolishDyrektywa ta zapewnia również spójne ramy dla dotychczasowej legislacji dotyczącej ochrony gleby.
The Directive also provides a coherent framework for existing legislation on soil protection.

Autres mots

Polish
  • dla ochrony