« do śledzenia » traduction en anglais

PL

« do śledzenia » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do śledzenia » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do śledzenia » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
śledziona substantif
English

Exemples d'usage pour « do śledzenia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishDo kodu śledzenia na stronach należy dodać następujące wiersze (pogrubione).
You'll need to add the following lines (in bold) to the tracking code on your pages.
PolishDlatego też wzywam Panią i Komisję do bacznego śledzenia rozwoju wydarzeń w Tunezji.
Hence, I urge you and I urge the Commission to follow the developments in Tunisia intently.
PolishDodaj następujące (pogrubione) wiersze do kodu śledzenia na wszystkich stronach obu domen.
1. Add the following lines (in bold ) to your tracking code on all pages of both domains
PolishWięcej informacji na ten temat zawiera artykuł Jak dodać kod śledzenia do witryny?
To do so, please read How do I add tracking code to my website?
PolishUżywam go również jako narzędzia do śledzenia i wizualizacji zanieczyszczeń.
I also use it as a tool for visualizing and tracking pollution.
PolishPo utworzeniu profilu należy dodać kod śledzenia do stron.
Once you've created a profile, you'll need to add tracking code to your pages.
PolishNagroda ta zobowiązuje Parlament Europejski do dokładnego śledzenia sytuacji na Białorusi.
This prize commits the European Parliament to detailed monitoring of the situation in Belarus.
PolishProwadzą one do zwiększonego śledzenia obywateli przez państwo policyjne.
They lead to increased police-state monitoring of citizens.
PolishWitryna może na przykład używać następującego kodu do śledzenia pobrań plików w usłudze Google Analytics:
For example, your site may use the following code to track file downloads in Google Analytics:
PolishW Meksyku wykorzystano go do śledzenia oszustw wyborczych.
It's since been deployed in Mexico to track electoral fraud.
PolishW tym celu sprawdź najpierw, czy fragment kodu służący do śledzenia konwersji został umieszczony na stronie konwersji.
To do that, first check that the conversion code snippet was placed on your conversion page.
PolishProgramy innych firm używane do śledzenia kliknięć mogą jednak rejestrować odwiedziny systemu jako odwiedziny użytkowników.
However, third-party click trackers may log our visits as user visits.
PolishJeżeli na stronach są stosowane dodatkowe skrypty, warto rozważyć przeniesienie kodu śledzenia do sekcji na stronie.
If you're using additional scripts on your pages, consider moving the tracking code into the section of the page.
PolishOznacza to, że od zainstalowania kodu śledzenia do pojawienia się danych na koncie mogą upłynąć 24 godziny.
This means that it could take 24 hours for data to appear in your account after you have first installed the tracking code.
PolishCele Analytics (np. zakup) można zaimportować do śledzenia konwersji dopiero, gdy klient je zrealizuje.
Analytics goals -- such as a purchase -- will be available for import into Conversion Tracking only after your customers have competed them.
PolishKonwersje po wyświetleniu przydają się do śledzenia wartości Twoich kampanii reklam displayowych w sieci reklamowej Google.
View-through conversions is a helpful way to track the value of your display ad campaigns on the Google Display Network.
PolishKolejne zobowiązanie dotyczyło utworzenia systemów śledzenia materiału do reprodukcji pochodzącego od klonowanych zwierząt spoza UE.
Another commitment was to set up traceability systems for reproductive material originating from cloned animals outside the EU.
PolishAby odwiedziny zostały przypisane do właściwego źródła, kod śledzenia musi być poprawnie zainstalowany na stronie docelowej odwiedzin.
For a visit to be attributed to the correct source, the landing page for the visit must have the tracking code properly installed.
PolishJeżeli na przykład jest to pierwsza wizyta użytkownika w witrynie, kod śledzenia doda informacje śledzenia kampanii do pliku cookie.
For example, if thisis the user's firstvisit to your site, the tracking code will add the campaign trackinginformation to thecookie.
PolishUważam, że powinniśmy dążyć do wprowadzenia możliwości śledzenia transakcji finansowych związanych z wymianą pornografii dziecięcej.
In addition, I believe that we need to work towards tracing financial transactions linked to the exchange of images of child pornography.

Autres mots

Polish
  • do śledzenia