« do następujących » traduction en anglais

PL

« do następujących » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do następujących » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do następujących » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
następujący adjectif
następować verbe

Exemples d'usage pour « do następujących » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW przypadku przedawkowania należy stosować się do następujących zaleceń:
In cases of overdosing the following recommendations should be followed:
PolishW oparciu o nowe sprawdzone dane CHMP doszedł do następujących wniosków:
On the basis of the new assessed data the CHMP concluded the following:
Polish    Polityka Unii w dziedzinie środowiska naturalnego przyczynia się do osiągania następujących celów:
Union policy on the environment shall contribute to the pursuit of the following objectives:
PolishLek ten jest stosowany do leczenia następujących schorzeń:
This medicine is used to treat the following conditions:
PolishUdane przejście z jednego systemu zabezpieczenia społecznego do drugiego może wymagać następujących formularzy:
For a successful transition between social security systems, you might need the following forms:
PolishObecnie preparat Gemzar dopuszczony jest do stosowania w następujących wskazaniach, które zostały poddane ocenie CHMP:
The following indications are currently approved for Gemzar and were assessed by the CHMP:
Polish    Kompetencje dzielone między Unią a Państwami Członkowskimi stosują się do następujących głównych dziedzin:
Shared competence between the Union and the Member States applies in the following principal areas:
PolishW badaniu tym 1002 pacjentów zostało zrandomizowanych według schematu 2x2 do jednego z następujących 4 ramion:
In this trial, 1002 patients were randomised in a 2x2 factorial design to one of the following 4 arms:
PolishDoribax przeznaczony jest do leczenia następujących zakażeń u pacjentów dorosłych (patrz punkt 4. 4 i 5. 1).
Doribax is indicated for the treatment of the following infections in adults (see sections 4.4 and 5.1):
PolishZe względów bezpieczeństwa (patrz punkty 4. 4 i 4. 8) leczenie jest ograniczone do następujących grup pacjentów:
Due to safety concerns (see sections 4.4 and 4.8) treatment is restricted to the following patient groups:
PolishOgraniczę moją wypowiedź do następujących faktów.
PolishJeśli nie zmienisz domyślnej lokalizacji pobierania, Google Chrome będzie pobierać pliki do następujących lokalizacji:.
If you didn't change your default download location, then Google Chrome downloads files to the following locations:
Polish(Zielony Nowy Ład)”, który zastąpi sformułowanie "Zielony Nowy Ład” w treści uwag do następujących linii budżetowych:
(Green New Deal)' should be added to the remarks instead of the words 'Green New Deal' in the remarks adopted on the following budget lines:
PolishProdukt Ciprofloxacin Bayer 100 mg tabletki powlekane jest wskazany do leczenia następujących zakażeń (patrz punkt 4. 4 i 5. 1).
Ciprofloxacin Bayer 100 mg film-coated tablets are indicated for the treatment of the following infections (see sections 4.4 and 5.1).
PolishProdukt Ciprofloxacin Bayer 250 mg tabletki powlekane jest wskazany do leczenia następujących zakażeń (patrz punkt 4. 4 i 5. 1).
Ciprofloxacin Bayer 250 mg film-coated tablets are indicated for the treatment of the following infections (see sections 4.4 and 5.1).
PolishProdukt Ciprofloxacin Bayer 750 mg tabletki powlekane jest wskazany do leczenia następujących zakażeń (patrz punkt 4. 4 i 5. 1).
Ciprofloxacin Bayer 750 mg film-coated tablets are indicated for the treatment of the following infections (see sections 4.4 and 5.1).
PolishProdukt Ciprofloxacin Bayer 50 mg/ ml zawiesina doustna jest wskazany do leczenia następujących zakażeń (patrz punkt 4. 4 i 5. 1).
The Ciprofloxacin Bayer 50 mg/ mL oral suspension is indicated for the treatment of the following infections (see sections 4.4 and 5.1).
PolishAby kontynuować realizację tak nakreślonych celów, rząd francuski gotowy jest na przystąpienie do negocjacji na następujących podstawach.
To promote the realization of the objectives defined, the French Government is ready to open negotiations on the following bases.
PolishProdukt Ciprofloxacin Bayer 100 mg/ ml zawiesina doustna jest wskazany do leczenia następujących zakażeń (patrz punkt 4. 4 i 5. 1).
The Ciprofloxacin Bayer 100 mg/ mL oral suspension is indicated for the treatment of the following infections (see sections 4.4 and 5.1).
PolishZawartość butelki rozpuszcza się w 40 ml jednego z następujących roztworów do infuzji nie zawierających jonów wapnia, uzyskując stężenie 0, 05 g/ ml:
Intravenous infusion (infusion into a vein) Ceftriaxone Tyrol Pharma 2g is administered as a short intravenous infusion.

Autres mots

Polish
  • do następujących