« do nauczania » traduction en anglais

PL

« do nauczania » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do nauczania » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do nauczania » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
nauczać verbe

Exemples d'usage pour « do nauczania » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishMając to na uwadze, musimy skoncentrować nasze podejście do nauczania na wynikach.
With that in mind we must ensure that our approach to learning is focused on results.
PolishPrzedniejszemu śpiewakowi na Sussanedut złota pieśń Dawidowa do nauczania;
O God thou hast cast us off, thou hast broken us down; Thou hast been angry; oh restore us again.
PolishDo programów nauczania w szkołach włączono elementy ekonomii społecznej.
Socio-economic learning has been included in school curricula.
PolishDostęp do tego typu nauczania wiąże się z ważnymi korzyściami natury gospodarczej, społecznej i kulturowej.
Access to this kind of learning has important economic, social and cultural benefits.
PolishKażde państwo członkowskie musi projektować programy nauczania dostosowane do własnych krajowych uwarunkowań.
Individual Member States must design their curricula according to national circumstances.
PolishPropozycje przedstawione w tym sprawozdaniu odnoszą się również do programów nauczania w systemach edukacji państw członkowskich.
The proposals in the report also enter the area of the curricula in Member States' education systems.
PolishNie możemy jednak poprzeć zawartego w sprawozdaniu odniesienia do nauczania wszystkich dzieci imigrantów w ich ojczystym języku.
However, we cannot support the reference in this report for all migrant children to be taught in their mother tongue.
PolishJednakże znalezienie rozwiązania problemu jakości nauczania należy do poszczególnych państw członkowskich, a nie do Unii Europejskiej.
However, it is for the individual Member States and not the EU to work out what can be done about the quality of teaching.
PolishDrugim, bez wątpienia bardziej Wam znajomym, jest amerykański system edukacji: zgodnie ze scenariuszem, rozpracowany co do kroku program nauczania.
Second, no doubt more familiar to you, is the nature of modern American education: scripted, lock-step curricula.
PolishJest to sytuacja godna pożałowania i doprowadziła do bardzo niskich standardów nauczania i wyników osiąganych przez dzieci migrantów.
This is a regrettable situation and has led to very poor educational standards and school results among the children of migrants.
PolishEdukacja początkowa, wynosząca trzy lub cztery lata, nie może nigdy wystarczyć do wyposażenia nauczyciela w wiedzę potrzebną do nauczania przez całe życie.
An initial education of three or four years can never be enough to equip a teacher for a lifetime of teaching.
PolishPaństwa członkowskie mają "włączyć te środki, nadając im edukacyjny charakter, do szkolnych programów nauczania dotyczących zdrowia i żywienia”.
Member States are to 'incorporate these measures in an educational manner into teaching packages on health and nutrition in schools'.
PolishPopieram zatem wszelkie działania Komisji zmierzające do zbadania i oceny nauczania języków obcych, metod oraz programów nauczania.
That is why I support all of the Commission's actions to investigate and evaluate the study of foreign languages, and language learning methods and programmes.
PolishNa Madagaskarze od około 100 lat dzieci uczą się niemieckiego w szkole, w krajach frankofońskich niemiecki automatycznie należy do programu nauczania.
In Madagascar German has been taught in school for 100 years, in the French-speaking countries it’s automatically part of the lesson material as well.
PolishDostęp do nauczania na wysokim poziomie musi być bowiem możliwy dla wszystkich obywateli europejskich, bez względu na ich obywatelstwo, kraj czy też miejsce urodzenia.
All European citizens must have the opportunity to access higher education, regardless of their citizenship, country or place of birth.
PolishKontynuujemy także prace nad stworzeniem internetowych narzędzi Dolcetta dla nauczycieli, aby ułatwić im włączanie tematów finansowych do dotychczasowych programów nauczania.
We have also been advancing the development of the Dolcetta online tools for teachers to make it easier for them to incorporate financial topics into the existing curricula.
PolishPopieramy koncepcję wprowadzenia języka ojczystego jako drugiego języka obcego do programu nauczania w szkołach państwa przyjmującego, w którym istnieją duże społeczności imigrantów.
We support the introduction of immigrants' native language as a second foreign language into the host country's school curriculum where there are large immigrant communities.
PolishMusimy dążyć do wyrównania szans tak, aby każde dziecko bez względu na to, czy pochodzi z miasta czy ze wsi, z bogatej czy ubogiej rodziny, miało dostęp do wczesnego nauczania.
We must strive to achieve equal opportunities, so that all children, regardless of whether they come from urban or rural areas, or from rich or poor families, have access to early learning.
Polish„To tutaj można otworzyć drzwi do kompleksowego programu nauczania języków oraz nauki kilku języków, dlatego nauczanie pierwszego języka obcego wymaga wyjątkowej rozwagi”.
"This can open the door to a common language curriculum and the learning of several different languages, which is why teaching of the first foreign language must be given especial consideration."
PolishMusimy zapewnić młodym ludziom dostęp do nauczania przez całe życie oraz do kursów z elementami praktyki, które umożliwią im zatrudnienie na tych stanowiskach oraz rozwój zawodowy.
We must provide young people with access to lifelong learning and to courses with practical training elements to enable them to take up these jobs and to grow and progress in their careers.

Autres mots

Polish
  • do nauczania