« do objęcia » traduction en anglais

PL

« do objęcia » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do objęcia » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do objęcia » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
objęcie substantif
English

Exemples d'usage pour « do objęcia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNie nadaje się do objęcia publicznego urzędu i proszę Radę, by go nie nominowała.
He is unfit for public office and I urge the Council not to appoint him.
PolishI mam nadzieję, ze zainspiruje ono rząd brytyjski do objęcia przewodnictwa w tej sprawie.
I will hope it will inspire the British Government to take a lead in these matters.
PolishTeraz mamy około 200 osób kwalifikujących się do objęcia programem przesiedleń.
At present, there are about 200 people who should be able to take part in the resettlement programme.
PolishWzywamy pana do objęcia przywództwa nad dalszą liberalizacją europejskiego rynku usług.
We call upon you to take the lead in the further liberalisation of the European services market.
PolishDlatego wzywam wszystkie państwa członkowskie do jej poparcia oraz objęcia nią swoich obywateli.
We therefore call on all Member States to support this and commit their citizens to it.
PolishNowe rodzaje kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS (
New types of costs eligible for a contribution from the ESF (
PolishPracownicy wszystkich tych kategorii będą mieli prawo do objęcia urzędu na takich samych zasadach.
All of these categories of personnel are to be entitled to take office on equal terms.
PolishJest to rzecz, o której każde państwo członkowskie przygotowujące się do objęcia przewodnictwa w Unii powinno pamiętać.
That is something every Member State preparing to take on the EU presidency should remember.
PolishWzywam do objęcia demokratycznej kontroli nad pomocą przez drobnych rolników, robotników i biedotę w Afganistanie.
I call for all aid to be democratically controlled by the small farmers, workers and poor of Afghanistan.
PolishWzywam UE do objęcia przywództwa w tym zakresie.
PolishTeraz wycelował w niezależność wymiaru sprawiedliwości, który jest kolejną przeszkodą do objęcia przez niego absolutnej władzy.
He has now targeted the independence of the judiciary as a next obstacle to his assumption of absolute power.
PolishRozpoczynamy od lotów wewnętrznych: świadczy to o naszej gotowości na arenie międzynarodowej do objęcia przywództwa w tym zakresie.
We are starting with internal flights: this shows our willingness internationally to take the lead in this effort.
PolishGłosowałem za przyjęciem sprawozdania pani poseł Jöns w sprawie rozszerzenia rodzajów kosztów kwalifikujących się do objęcia dofinansowaniem z EFS.
I voted in favour of Mrs Jöns's report on extending the types of costs eligible for a contribution from the ESF.
PolishMój kraj - Belgię - wezwano do objęcia rotacyjnej prezydencji Unii Europejskiej po wejściu w życie Traktatu z Lizbony.
Belgium, my country, was called upon to assume the rotating Presidency of the European Union after the entry into force of the Treaty of Lisbon.
PolishBardzo niepokoi nas dążenie Komisji do objęcia rolnictwa i produkcji żywności zasadami rynku i konkurencyjności.
Commissioner, we are very concerned about the Commission's insistence on subjecting agriculture and food production to the market and competitiveness.
PolishPrzyjmując pakiet energetyczno-klimatyczny Unia Europejska stworzyła własne ramy prawne, dające jej prawo do objęcia roli lidera.
In adopting the climate and energy package, the European Union has equipped itself with a legislative framework that gives it the right credentials to take a leading role.
PolishNa szczęście udało nam się doprowadzić do objęcia części tych działań metodą wspólnotową, przy czym wciąż brakuje klasycznej polityki odgórnej.
Happily we have succeeded in bringing part of the dealings within the scope of the Community method, however there is still a lack of classic top-down policy.
PolishCałościowe podejście EPS zapewnia również, że polityka UE nie zależy od predylekcji regionalnych i krajowych każdego kraju do objęcia przywództwa.
The ENP's comprehensive approach also ensures that EU policy does not depend on the regional and national predilections of each country to hold the presidency.
PolishParlament Europejski i Rada wyrażają nadzieję, że Albania oraz Bośnia i Hercegowina również zakwalifikują się w niedługim czasie do objęcia ich liberalizacją systemu wizowego.
The European Parliament and the Council express the hope that Albania and Bosnia and Herzegovina will also qualify for visa liberalisation soon.
PolishW istocie, sztuczny kraj bez rządu - kraj, który nie potrafi nawet rządzić sobą samym - nie wydaje się oczywistym kandydatem do objęcia prezydencji UE.
Indeed, an artificial country with no government, a country which is not even capable of governing itself, is hardly the obvious candidate for taking over the Presidency of the EU.

Autres mots

Polish
  • do objęcia