« do ogółu » traduction en anglais

PL

« do ogółu » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do ogółu » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do ogółu » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
ogół substantif

Exemples d'usage pour « do ogółu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishA zatem na razie wstrzymujemy się ze stanowiskiem w odniesieniu do ogółu aspektów.
For the moment, therefore, we reserve our position on all aspects.
PolishPonieważ nie mówimy jak politycy, zwracamy się do ogółu społeczeństwa.
For we do not talk like politicians; we address the general public.
PolishZaufanie ogółu społeczeństwa do UE osiągnęło rekordowo niski poziom.
PolishNie, a powodem, jest to, że Sieć sama w sobie to dobry przykład metody od szczegółu do ogółu.
The answer is no, and I think the reason why is because the Web itself as a good example is profoundly bottoms-up.
Polish(RO) Społeczeństwo UE starzeje się, a liczba osób pracujących w stosunku do ogółu społeczeństwa spada.
(RO) The EU's population is ageing, with the proportion of working people among the total population falling.
PolishWspomniany akt prawny zabrania kierowania do ogółu społeczeństwa reklam produktów leczniczych wydawanych na receptę.
This legislation prohibits advertising to the general public of medicines subject to medical prescription.
PolishKażdy może przyczynić się do dobra ogółu.
PolishBezpieczeństwa Żywności ECDC opracowano też zalecenia dotyczące środków zaradczych adresowanych do ogółu społeczeństwa.
The ECDC has also developed, together with the European Food Safety Authority, advice on preventive measures addressed to the public.
PolishAle ta świadomość nie była na tyle szybka, żeby dotrzeć do ogółu populacji, w tym do tych, którzy byli świetnie poinformowani.
This consciousness, though, was a little slow to seep through the general population, even people who were very, very well informed.
PolishJeśli chodzi o ułatwienia wizowe, zamiar jest taki, aby kierować je do zwykłych obywateli, ogółu ludności, a nie do elity politycznej.
Where visa facilitation is concerned, the intention is that this will be aimed at ordinary people, the general public, rather than at the political elite.
PolishTe zmiany nie mają na celu zapobieżenia produkowaniu przez firmy farmaceutyczne kierowanych do ogółu społeczeństwa informacji o ich produktach leczniczych.
The amendments do not propose preventing pharmaceutical companies from producing information about their medicines for the general public.
PolishUprzednie sprawdzanie przez władze informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa jest sprzeczne z definicją wolności wypowiedzi w kilku krajach.
Prior checking by the authorities of information that is disseminated to the general public contravenes the definition of freedom of expression in several countries.
PolishOdpowiedzialność za ustanowienie ustawodawstwa krajowego zapewniającego dostęp ogółu społeczeństwa do obiektywnych i bezstronnych informacji ponoszą państwa członkowskie.
Member States will be responsible for national legislation to ensure that objective and impartial information is available to the general public.
PolishJej celem jest zwrócenie się do ogółu społeczeństwa o wyrażenie opinii i zbadanie poziomu świadomości w odniesieniu do klonowania i produkcji żywności z młodych sklonowanych zwierząt.
Its purpose is to ask the public about their opinion and their awareness regarding cloning and food derived from the offspring of cloned animals.
PolishPrzedmiotowy wniosek w sprawie dyrektywy zmienia wcześniejszą dyrektywę w zakresie informacji kierowanych do ogółu społeczeństwa na temat produktów leczniczych wydawanych na receptę.
This proposal for a directive amends the earlier directive as regards information to the general public on medicinal products subject to medical prescription.
PolishSprawozdanie to ma kilka zalet, takich jak apel do ogółu europejskich przedsiębiorstw, żeby spełniały standardy ochrony środowiska, ale tylko dobrowolnie i bez sztywnych obciążeń.
The report has a number of positive aspects, such as the broad appeal to European enterprises to meet environmental standards, but only on a voluntary basis and without rigid impositions.
PolishNie należy jednak pozwolić różnym grupom interesów, lobby, które nie reprezentują dobra ogółu, wnikać do procesu legislacyjnego pod płaszczykiem dialogu ze społeczeństwem obywatelskim.
However, particular interest groups, lobbies that do not represent the common good, should not be allowed to infiltrate the legislative process under the guise of a dialogue with civil society.

Autres mots

Polish
  • do ogółu