« do około » traduction en anglais

PL

« do około » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do około » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do około » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
około adverbe
około préposition

Exemples d'usage pour « do około » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNastępnie do każdej miarki dodać około 60 ml wody (około 4 łyżek stołowych).
Then add about 60 ml of water to each dosing cup (60 mls is about 4 tablespoons)
PolishTa wiertarka będzie używana przez około 12 do 13 minut przez całe swoje życie.
That power drill will be used around 12 to 13 minutes in its entire lifetime.
PolishNastępnie około 600 do 800 milionów lat temu, pojawiły się wielokomórkowe organizmy.
Then from about 600 to 800 million years ago, multi-celled organisms appear.
PolishPrzecież po przystąpieniu do UE Chorwacja otrzyma około 4 miliardów euro.
After all, Croatia will receive some EUR 4 billion euros after it joins the EU.
PolishOkres półtrwania insuliny wynosił u zdrowych ochotników około 4 do 6 minut.
In healthy subjects, the serum half-life of insulin is approximately 4 to 6 minutes.
PolishSkuteczność działania leku NeuroBloc utrzymuje się zwykle przez około 12 do 16 tygodni.
The effects of NeuroBloc will usually wear off after approximately 12 to 16 weeks.
PolishTe działania pozwolą nam stworzyć do 2020 roku około 7 milionów miejsc pracy w Europie.
These measures will allow us to create around 7 million jobs across Europe by 2020.
PolishOcenia się, że w wyniku tych zakażeń corocznie dochodzi do około 37 tysięcy zgonów.
Approximately 37 000 deaths are estimated to occur every year because of these infections.
PolishW tym oprogramowaniu mamy całkiem łatwy dostęp do około 500 zmiennych ze wszystkich krajów.
In this software, we access about 500 variables from all the countries quite easily.
PolishFarmakokinetyka rywaroksabanu jest prawie liniowa w zakresie dawek do około 15 mg raz na dobę.
Rivaroxaban pharmacokinetics are approximately linear up to about 15 mg once daily.
PolishLiczba osób uczestniczących w projekcie wzrosła z 5 do 50 w ciągu około roku.
And the project soon grew from five to 50 weavers in about a year.
PolishTo pozwala na podniesienie wydajności z setnej części procenta do około dwóch procent.
That allows you to get the efficiency up from a hundredth of a percent to about two percent.
PolishMocno docisnąć lepką stronę plastra do skóry przez około 10 sekund.
Press the sticky side of the patch firmly into place for about 10 seconds.
PolishEkspozycja płodu na lek u szczurów i królików wynosiła około 15 do 20 % ekspozycja matki.
Foetal exposure in the rats and rabbits was approximately 15 to 20 % of that of the mother.
PolishŚredni okres półtrwania indynawiru wydłużał się do około 2, 8 godziny.
The mean half– life of indinavir increased to approximately 2.8 hours.
PolishKoszt wylesiania rośnie do około 4,5 biliona dolarów rocznie.
The cost of deforestation is rising to approximately USD 4.5 trillion per year.
PolishJeśli chodzi o realizację budżetu, do tej pory wydano około 43,3 miliona.
In terms of budgetary implementation, nearly EUR 43.3 million have actually been spent to date.
PolishMamy dostęp do około trzech miliardów komentarzy na miesiąc. ~~~ Potem dzieje się rzecz magiczna.
So we're pulling in about three billion comments a month, and then the magic happens.
PolishPo podaniu doustnym końcowy okres półtrwania tenofowiru wynosi około 12 do 18 godzin.
Following oral administration the terminal half-life of tenofovir is approximately 12 to 18 hours.
Polishbro Właściwości farmakokinetyczne rymonabantu są niemal proporcjonalne do dawki aż do około 20 mg.
Rimonabant pharmacokinetics are fairly dose proportional up to about 20 mg.

Autres mots

Polish
  • do około