« do Polski » traduction en anglais

PL

« do Polski » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do Polski » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do Polski » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
polski substantif
polski adjectif
English

Exemples d'usage pour « do Polski » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishApeluję także do prezydenta Polski, żeby za tydzień w Lizbonie odrzucił ten Traktat.
I am also calling on the President of Poland to reject this Treaty in a week's time in Lisbon.
PolishPolska miała w Radzie Europejskiej dwa miejsca i do Polski należy decyzja, kto powinien je zająć.
Poland had two seats at the European Council, and it was up to Poland to decide who should be in them.
PolishCzęść tych środków ma trafić na duże projekty energetyczne, w tym 330 milionów euro do mojego kraju - Polski.
Part of this money will go to large energy projects, including EUR 330 million to my country, Poland.
PolishNigdy nie wątpiłem w przywiązanie Polski do Europy.
I have never ever doubted Poland's European commitment.
PolishWspółdecyzja stosuje się do każdego, również do Polski.
PolishPowiedział też, że te miasta, te tereny należące do Polski powinny natychmiast wrócić do Niemiec.
He also demanded that those cities and territories, which are part of Poland, should be returned to Germany immediately.
PolishDziesięć dni temu Disselkoen został przewieziony do Polski.
PolishDo tej pory rząd polski nie zwrócił się do Komisji w sprawie wyjaśnienia przyczyn katastrofy smoleńskiej.
Until now, the Polish Government has not asked the Commission to investigate the reasons for the Smoleńsk disaster.
PolishW odniesieniu do Polski ukazałem to poprzez wystawę Polish aid to the world w listopadzie ubiegłego roku.
Last November I showed what Poland was doing in this respect through an exhibition entitled Polish aid to the world.
PolishPo odbytych rozmowach z komisarz Kroes i komisarzem Špidlą stoczniowcy wrócili do Polski z dużymi nadziejami.
After discussions with Commissioner Kroes and Commissioner Špidla the shipyard workers returned to Poland with high hopes.
PolishPo wejściu Polski do Unii Europejskiej obserwujemy poprawę warunków życia, wzrost dochodów.
Since Poland's accession to the European Union it has been noted that living conditions in the country have improved and incomes have risen.
PolishWystarczy odwołać się do doświadczenia Polski.
PolishJest nie tylko lepszy od rury przez Bałtyk do Niemiec z ominięciem Polski, ale umacnia nasze bezpieczeństwo energetyczne.
It is not only better than the Baltic pipeline to Germany, which bypasses Poland, but will increase our energy security.
PolishNa kompromis pozorny, w postaci jedynie spowolnienia dochodzenia Polski do systemu aukcyjnego, w naszym kraju nie ma zgody.
Our country cannot agree to an apparent compromise which simply slows down Poland's progress towards the auction system.
PolishBrak poszanowania dla wyniku referendum w Irlandii, a teraz wzywanie do wykluczenia Polski z Unii są tego dowodem.
Lack of respect for the result of the Irish referendum, along with the call for Poland to be excluded from the EU, are proof of this.
PolishUstawa o swobodzie działalności gospodarczej określa obowiązki przedsiębiorcy, który chce wprowadzić towar do obrotu na terytorium Polski.
           The Freedom of Business Act lays down the obligations of companies that want to sell goods in Poland.
PolishProtokół nr 30 nie przewiduje zawieszenia obowiązkowego charakteru karty w odniesieniu do Wielkiej Brytanii, Polski czy Republiki Czeskiej.
Protocol 30 does not suspend the mandatory nature of the Charter in respect of the UK, Poland or the Czech Republic.
PolishStrona rosyjska nie uwzględniła bardzo wielu uwag Polski do tego raportu, 20 stron uwag zostało po prostu zlekceważonych.
In the report, the Russian side has not taken account of a great many of Poland's comments - 20 pages of comments have simply been ignored.
PolishOd dnia 21 grudnia 2007 r. podróż z Półwyspu Iberyjskiego do Polski oraz z Grecji do Finlandii nie będzie przerywana kontrolami na granicy.
From 21 December 2007 travel will be possible from the Iberian Peninsula to Poland, from Greece to Finland without border checks.
PolishRzeczywiście, zarówno szlak przez Turcję do Morza Śródziemnego, jak i ten z Gruzji przez Ukrainę do Polski przebiegają przez Kaukaz.
Indeed, both the route through Turkey to the Mediterranean and the one from Georgia across Ukraine into Poland run through the Caucasus.

Autres mots

Polish
  • do Polski