« do terminu » traduction en anglais

PL

« do terminu » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do terminu » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do terminu » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
termin substantif

Exemples d'usage pour « do terminu » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishW zaproponowanym kalendarzu jest odniesienie do terminu wyborów w 2009 r.
In the calendar proposed, there is a reference to the date of the elections in 2009.
PolishSprawozdawca wzywa do określenia konkretnego terminu zakończenia prac nad SIS II.
The rapporteur calls for a specific deadline for SIS II development.
PolishWszystkie trzy portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.
All three portfolios are accounted for on a held-to-maturity basis.
PolishTo nie działałoby, gdybyśmy nie doszli do terminu "wysoka jakość".
And this just didn't work until we could cross this line that says high-definition.
PolishChciałbym przedstawić poprawkę odnośnie do przesunięcia tego terminu o rok do przodu.
I want to submit an amendment to bring this forward by one year.
PolishDlatego tak ważne jest stanowisko Parlamentu zakładające przesunięcie tego terminu do 2018 roku.
This is why Parliament's position asking for it to be delayed to 2018 is so important.
PolishOba portfele wykazuje się jako utrzymywane do terminu zapadalności.
Both portfolios are accounted for on a held-to-maturity basis.
PolishJednakże aktywa przetrzymywane przez banki do terminu zapadalności znajdują się w portfelach bankowych.
However the titles held by the banks until final maturity are listed in the banking book.
PolishCzy Komisja jest przygotowana do odpowiedniego skrócenia terminu?
Is the Commission prepared to reduce the time accordingly?
PolishCzułam się jakby wszyscy wokół mnie brali udział w mojej ciąży, śledząc ją aż do samego terminu.
I felt incredibly connected to the community around me.
PolishGłosowałem za przyjęciem sprawozdania posła Rapkaya, ponieważ zgadzam się na przedłużenie terminu do 2018 roku.
I voted in favour of Mr Rapkay's report because I agree with extending the deadline to 2018.
PolishRynkowe papiery wartościowe utrzymywane do terminu zapadalności wycenia się po koszcie z uwzględnieniem utraty wartości.
Marketable securities classified as held-to-maturity are valued at cost subject to impairment.
PolishDlatego potwierdzam swe zobowiązanie do wyznaczenia ostatecznego terminu.
I therefore confirm my commitment to setting that deadline.
PolishDokonując przeglądu, musieliśmy udzielić więcej wskazówek co do sposobu i terminu rozwiązania danego problemu.
What we did with the review was to give more guidance as to how, when and in what way it could be dealt with.
PolishPodzielam jego zaniepokojenie tak dużym opóźnieniem komunikatu Komisji w stosunku do obiecanego terminu jego przedstawienia.
I share his concerns that the Commission communication was delivered so much later than promised.
PolishI wreszcie, ważną kwestią jest niedopuszczenie do powszechnego używaniu terminu "raje podatkowe”, zaczerpniętego ze szczytu G-20.
Lastly, it is important to prevent the widespread use of the term 'tax havens', taken from the G20.
PolishTAK — Jeśli Twoje prawo jazdy zostało wydane w kraju UE, pozostaje ważne w całej Unii, aż do wygaśnięcia terminu ważności.
YES — If your driving licence was issued in an EU country, it remains valid throughout the EU until it expires.
PolishKonieczne jest przedyskutowanie z lekarzem, kwestii bezpiecznego terminu powrotu do karmienia piersią, po zakończeniu leczenia u pacjentki.
Discuss with your doctorwhen it is safe to restart breast-feeding after finishing your treatment.
PolishMoje pytanie skierowane do Rady było identyczne, ale teraz odwołano turę pytań do Rady bez zmiany terminu.
My question to the Council was identical to this, but Question Time with the Council has now been cancelled, without a replacement.
PolishWreszcie, w odniesieniu do terminu wejścia w życie rozporządzenia, uważam, że dziewięć miesięcy to wystarczająco dużo.
Lastly, in relation to the deadline for making the regulation applicable, I think that nine months is a sufficiently long time.

Autres mots

Polish
  • do terminu