« do trzech dni » traduction en anglais

PL

« do trzech dni » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do trzech dni » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do trzech dni » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
trzy substantif
English
dni substantif
English
dzień substantif

Exemples d'usage pour « do trzech dni » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishNależy obserwować oddychanie wcześniaków w terminie do trzech dni po szczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishU takich dzieci należy monitorować oddech przez okres do trzech dni po szczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishPacjent powinien kontynuować leczenie doustnie przez następne dwa do trzech dni.
The patient should continue receiving treatment by mouth for a further two to three days.
PolishOddychanie należy monitorować przez okres do trzech dni po szczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishOddech należy monitorować do trzech dni po zaszczepieniu
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishDzieci te należy obserwować pod kątem występowania bezdechów przez okres do trzech dni po zaszczepieniu.
Their breathing should be monitored for up to three days after vaccination.
PolishW razie konieczności pacjenci mogą otrzymać drugie, krótsze leczenie laserowe dwa do trzech dni później.
If necessary, patients may receive a second, shorter laser treatment two to three days later.
PolishReakcje te powinny ustąpić w ciągu dwóch do trzech dni.
These reactions should disappear within two to three days.
PolishJeśli u pacjenta nie stwierdzono poprawy po dwóch do trzech dni od rozpoczęcia leczenia, należy skontaktować się z lekarzem.
If there is no improvement in your infection after two to three days of treatment contact your doctor.
PolishReakcja ta jest najsilniejsza dwa do trzech dni po wstrzyknięciu, lecz zajęty obszar nie powinien być większy niż 3 na 8 cm.
The reaction is greatest at two to three days after injection, but the area affected should not be larger than 3 by 8 cm.
PolishJeżeli po dwóch do trzech dni nie wystąpi odpowiedź na leczenie, wówczas lekarze powinni ponownie ocenić pacjenta i rozważyć alternatywne metody uleczenia.
If there is no response to treatment after two to three days, doctors should re-evaluate the patient and consider alternative treatments.
PolishJednocześnie, ważne jest zapewnienie, że w przypadku kredytu wiązanego, termin ten będzie można skrócić do trzech dni, na wniosek konsumenta.
At the same time it is important to ensure that in the case of a linked credit agreement this deadline may be reduced to three days at the request of the consumer.
PolishModyfikacja dawkowania i dawka podtrzymująca Dawka dobowa powinna być stopniowo podwajana w odstępach od jednego do trzech dni, aż do osiągnięcia dawki docelowej 5 mg dwa razy na dobę.
Titration and maintenance dose The daily dose is subsequently increased by doubling the dose at intervals of one to three days up to the target maintenance dose of 5 mg twice daily.

Autres mots

Polish
  • do trzech dni