« do ubezpieczenia » traduction en anglais

PL

« do ubezpieczenia » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do ubezpieczenia » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do ubezpieczenia » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
ubezpieczenie substantif

Exemples d'usage pour « do ubezpieczenia » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishJednakże nie mają oni prawa dostępu do europejskich systemów ubezpieczenia społecznego.
However, they do not have the right to access Europe's social security systems.
PolishNajważniejsza sprawa dla naszych obywateli - prawo do ubezpieczenia społecznego - jest dobrze zabezpieczone.
Our citizens' primary concern - the right to social insurance - is very well safeguarded.
PolishPo tym jak ktoś uszkodził mu samochód, Mathieu poszedł na policję, żeby otrzymać protokół potrzebny do ubezpieczenia.
Mathieu's car was damaged, so he went to the police to get a report for his insurer.
PolishUłatwi to zintegrowanie takich osób z rynkiem pracy, zapewni emerytury i prawa do ubezpieczenia.
This will facilitate their integration into the employment market and provide pension and insurance rights.
PolishJednakże ten Parlament jasno określił swoje stanowisko: opieka zdrowotna nie jest usługą podobną do ubezpieczenia samochodu.
However, this Parliament has made its position very clear: health is not a service like car insurance.
PolishW ich przypadku elastyczne formy zatrudnienia już są normą, jak również brak praw pracowniczych, socjalnych i prawa do ubezpieczenia.
Here flexible forms of employment are already the norm, as are an absence of labour rights and social and insurance rights.
PolishZapewnia pracownikom migrującym i transgranicznym dostęp do ubezpieczenia zdrowotnego w kraju, który wymaga udokumentowania okresów zatrudnienia.
Gives migrant and cross-border workers access to health insurance in a country which requires records of working periods.
PolishNależy w tym kontekście omówić także kwestie długofalowe, takie jak problem spekulantów giełdowych czy skłonność do ryzyka po wykupie ubezpieczenia.
Long-standing issues such as the problem of free riders and the risk of moral hazard must be addressed in that context.
PolishPierwsze dwie, poprawki 7 i 8, odnoszą się do ubezpieczenia zdrowotnego członków rodzin personelu wojskowego mieszkającego w Belgii lub Niemczech.
The first two, Amendments 7 and 8, relate to health insurance for members of the families of military personnel resident in Belgium or Germany.
PolishDążenie do stworzenia ubezpieczenia rodzicielskiego i uznanie go za coś pozytywnego nie oznacza, że ktoś jest wariatem.
(SV) Madam President, Mr Bloom, desiring parental insurance and believing it to be a good thing does not make someone raving mad.
PolishWielu pacjentów już teraz przyjeżdża z zagranicy do mojego kraju na leczenie, ale powstaje wiele zamieszania w odniesieniu do kwestii ubezpieczenia.
Numerous patients are already coming from abroad for treatment in my country, but there has been a fair amount of confusion on the issue of insurance.
PolishJeśli jesteś ubezpieczony w kraju, który nie jest wymieniony na powyższej liście, to masz prawo do pełnego ubezpieczenia zdrowotnego tylko w kraju, w którym mieszkasz.
If you paid contributions in a country which is not in the list above, you will only be entitled to complete healthcare coverage in the country where you live.
PolishPozbawia ono pracowników dostępu do ubezpieczenia społecznego i innego, emerytur a nawet do organów odpowiedzialnych za ochronę warunków obowiązujących w ich miejscu pracy.
It deprives employees of access to social and other insurance, to pensions and even to bodies responsible for protecting the conditions that prevail at their place of work.
PolishPodwykonawcy są skłonni stosować jak najmniej rygorystyczne podejście do składek na ubezpieczenia społeczne, respektowania ustawowych stawek i przestrzegania ustawowych okresów odpoczynku.
This then tempts subcontractors to take a less careful approach to social-security contributions, to respecting statutory tariffs and to complying with statutory rest periods.

Autres mots

Polish
  • do ubezpieczenia