« do ubiegania się » traduction en anglais

PL

« do ubiegania się » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do ubiegania się » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do ubiegania się » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
ubiegać verbe
się pronom

Exemples d'usage pour « do ubiegania się » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishŁotwa potrzebuje naszego poparcia, a nie naszego potępienia, by móc zachęcić swoich bezpaństwowców do ubiegania się o obywatelstwo.
Latvia needs our support, not our condemnation, in order to be able to encourage its non-citizens to apply for citizenship.
PolishOczywiście potrzebujemy sprawozdawczości, ale osiągnęła ona obecnie poziom, który zniechęca lokalne grupy do ubiegania się o fundusze.
Of course we need accountability, but it has reached a stage where there is now a disincentive for local groups to apply for funding.
PolishCzyż nie jest w istocie sprawą moralności fakt, że tak duży odsetek osób ryzykujących życie powinien być uprawniony do ubiegania się o azyl w pierwszym miejscu?
Is it really moral that a large proportion of those people who risk their lives should be entitled to asylum in the first place?
PolishInaczej bowiem posiadanie obywatelstwa straciłoby swoje znaczenie, jak też mieszkańcy niebędący obywatelami straciliby motywację do ubiegania się o obywatelstwo.
Otherwise, citizenship will lose its meaning, and also incentives would be lost for non-citizen residents to apply for citizenship.
PolishPo drugie, niewątpliwie zgodzą się Państwo, że złożoność zasad zniechęca potencjalnych beneficjentów do ubiegania się o wsparcie finansowe UE.
Second, you will undoubtedly share the view that the complexity of the rules discourages potential beneficiaries from applying for EU financial support.
PolishProjekty mogą zostać zakwalifikowane do ubiegania się o fundusze wspólnotowe z funduszu spójności czy funduszy strukturalnych, lub nawet z budżetu sieci transeuropejskich.
These projects are potentially eligible for Community funding through the Cohesion Fund or the Structural Funds, or even via the trans-European networks budget.

Autres mots

Polish
  • do ubiegania się