« do udziału » traduction en anglais

PL

« do udziału » en anglais

Consultez les phrases d'usage pour voir « do udziału » employé en contexte.

Traductions similaires pour « do udziału » en anglais

do substantif
English
do préposition
do
udział substantif

Exemples d'usage pour « do udziału » en anglais

Ces phrases proviennent de sources externes et peuvent ne pas être tout à fait correctes. bab.la décline toute responsabilité vis-à-vis de leurs contenus. Davantage d'informations ici.

PolishChciałabym również powitać pana komisarza Špidlę i zaprosić do udziału w debacie.
I would also like to welcome Commissioner Špidla to the following debate.
PolishProblematyczny jest dla mnie też fakt niezaproszenia Chin do udziału w negocjacjach.
I also see a problem in the fact that China has not been invited to the negotiations.
PolishTo przyszłość daje ludziom siłę do pełnego udziału w globalnym postępie.
It is a future that empowers people to be full participants in global progress.
PolishJeśli tego dokonamy, zdołamy znacznie przyczynić się do udziału sportu w naszej kulturze.
If we do that, then we can contribute greatly to sport as part of our culture.
PolishDo udziału w kosztach nie należy zmuszać tych, którzy przestrzegali przed tym błędem.
Those of us who warned that it was a mistake should not be forced to contribute to it.
PolishFakt, że dzisiejsza debata dotyczy między innymi rolnictwa, skłonił mnie do udziału w niej.
I am prompted to take part in this debate because of the focus on agriculture.
PolishNa przykład wzywano do większego udziału i stabilności w sektorze mleka.
For example, there were calls for more anticipation and stability in the milk sector.
PolishW odniesieniu do udziału kobiet w przemyśle konieczne jest rozwiązanie dwóch problemów.
As far as women's participation in industry is concerned, two issues should be tackled.
PolishMusimy znaleźć rozwiązanie, które zachęci społeczeństwo do udziału.
We must look for a solution which will encourage the general public's involvement.
PolishSztukę i inscenizację zaproszono do udziału w festiwalu Mülheimer Theatertreffen.
The play and production were invited to the Mülheim Theatertage.
PolishRola społeczeństwa obywatelskiego nie ogranicza się tylko i wyłącznie do udziału w wyborach.
The task of civil society does not lie solely in taking part in elections.
PolishPowiedział, że będzie namawiał ludność do wzięcia udziału w wyborach.
He has said that he will consult the population on the date for parliamentary elections.
PolishPartia ta akceptuje decyzję grup etnicznych co do ich udziału lub nieuczestniczenia w głosowaniu.
It accepts the decision of ethnic groups as to whether or not they will vote.
PolishWspiera ono obywateli w korzystaniu z ich prawa do udziału w demokratycznym życiu Unii.
It helps citizens to exercise their right to participate in the democratic life of the Union.
PolishŻadnego państwa członkowskiego nie można zmusić do udziału w tego rodzaju operacjach.
No Member State can be forced to participate in such operations.
PolishNa koniec zachęca ono do aktywnego udziału w lokalnych forach dotyczących mobilności miejskiej .
Finally, it encourages active participation in local urban mobility forums.
PolishRadzę państwu zapoznać się z zasadami dopuszczenia do udziału w głosowaniu.
I would advise you to look at the rules on how we become voters.
PolishNie zostałem przez Parlament formalnie zaproszony do udziału w tej debacie.
I was not formally invited by Parliament to attend this debate.
PolishUE musi być zdolna do szybkiego działania oraz musi być nadal zdolna do oferowania swojego udziału.
The EU must be able to act promptly and be able to continue to offer a contribution.
PolishPogłębi to tylko poczucie krzywdy i zachęci następne osoby do udziału w działalności terrorystycznej.
It will deepen a sense of grievance and create new recruits for terrorist activity.

Autres mots

Polish
  • do udziału